Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY LORKIEWICZ"

Wytwarzanie cienkich warstw antyemisyjnych TiN na powierzchniach elementów mocy mikrofalowej i ich charakterystyka

Czytaj za darmo! »

Zakres pracy elementów układów mikrofalowych służących do generowania lub transmisji mocy wysokiej częstotliwości jest często ograniczony występowaniem takich zjawisk, jak polowa i wtórna emisja elektronowa ze ścian układu oraz efekt multipaktoringu elektronowego w polu elektromagnetycznym. Zjawisko multipaktoringu zachodzi przy pewnych poziomach amplitudy zmiennego pola elektrycznego, przy których elektrony wtórne emitowane w określonych miejscach ze ścian układu poruszają się po trajektoriach cyklicznych z okresem obiegu równym wielokrotności częstotliwości pola. Spełnienie tego warunku rezonansowego powoduje emitowanie kolejnych elektronów wtórnych przy następnych kolizjach ze ścianą elektronów przyspieszanych wzdłuż trajektorii. W przypadku gdy współczynnik wtórnej emisji elektronowej SEY ze ściany przekracza wartość 1 następuje powielanie liczby elektronów wtórnych w czasie oraz lawinowy wzrost ich prądu, ograniczony jedynie wielkością wprowadzonej mocy. Moc mikrofalowa absorbowana przez te prądy jest deponowana na małych obszarach powierzchni ścian, powodując lokalne grzanie i naprężenia cieplne, a w skrajnych sytuacjach - pęknięcia, szczególnie groźne w przypadku izolacyjnych komponentów ceramicznych (tzw "okien" w sprzęgaczach), charakteryzujących się jednocześnie wysoką wartością SEY oraz niskim współczynnikiem przewodności cieplnej. Efekty multipaktoringu i związane z nim zagrożenia uwzględnia się już na etapie projektowania generatorów wysokiej częstotliwości (np. klistronów i magnetronów) oraz mikrofalowych linii transmisyjnych, w tym falowodów i konstrukcyjnie złożonych sprzęgaczy, służących do wprowadzenia mocy mikrofalowej do odbiornika. Sprzęgacze służą też do separowania falowodów wypełnionych powietrzem pod ciśnieniem atmosferycznym lub gazem izolacyjnym (takim jak SF6) od obszaru wysokiej próżni panującej w takich odbiornikach, jak akceleratory cząstek naładowanych. Środki stosowane powszechnie dla zredukow[...]

Rozwój techniki wytwarzania cienkowarstwowych wnęk rezonansowych dla akceleratorów liniowych

Czytaj za darmo! »

Miedziane wnęki rezonansowe z kilkumilimetrową nadprzewodzącą warstwą niobu osadzoną na wewnętrznych ścianach dają nadzieję na rozwiązanie istotnych problemów, na które napotyka wytwarzanie i zastosowanie wnęk z litego niobu w akceleratorach liniowych. Stosowane dotychczas wnęki z litego niobu nie pozwalają w sposób powtarzalny uzyskiwać natężenia pola elektrycznego wyższego niż 40 MV/m. Główną przyczyną niepowodzeń jest niedoskonała struktura blachy niobowej powodująca lokalny zanik nadprzewodnictwa. Drugą przyczyną jest emisja elektronowa z chropowatej powierzchni wewnętrznej ścian w silnym polu elektrycznym. Proces osadzania z materiału o dużej czystości pozwala na uzyskanie warstwy o dużej czystości i gładkości powierzchni. Przez to pozwala uniknąć obu tych zjawisk w stopn[...]

Superconducting niobium layers reached by using vacuum arc technique in INFN-Roma Tor Vergata

Czytaj za darmo! »

Future particle accelerators for neutron spallation sources, tera-electron-volt accelerators (TESLA) and free electron lasers (FEL) will be based on superconducting RF structures which are now typically manufactured from solid niobium due to its pretty high critical temperature (Tc = 9.25K), high thermodynamic critical field (Hth = (1.6-105 A/m)2) and acceptable mechanical properties. Nevertheless, at high RF field, material defects cause local heating due to energy dissipation which often leads to thermal instabilities and make the resonating cavity quench. The first solution of this problem was proposed in CERN in the late 1980-ties which included magnetron sputtering niobium deposition on the inner surfaces of copper cavities [1]. The copper structure can absorb heat much m[...]

 Strona 1