Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Prazner"

Zmodyfikowane struktury żelatynowe - alternatywny materiał na opakowania żywności DOI:10.15199/65.2017.9.7


  Fizyczne i mechaniczne właściwości tworzyw sztucznych zależą od wielu czynników, m.in. od struktury molekularnej, temperatury ich użytkowania czy od zawartości wody. Badania dotyczące właściwości materiałów warunkują możliwość ich zastosowania w określonym wyrobie gotowym, a także są sprawdzianem ich jakości. Właściwości mechaniczne wytwarzanych materiałów obejmują zarówno ich wytrzymałość określającą naprężenia, przy których następuje ich zniszczenie, jak i sprężystość określającą zależność pomiędzy naprężeniem a odkształceniem [3]. Przewodność cieplna jest najistotniejszą cechą materiałów izolacyjnych [22, 21]. Jej obserwacja wymusza tzw. odwróconą logikę, co oznacza, że wzrost wartości tego współczynnika jest odwrotnie proporcjonalny do właściwości termoizolacyjnych materiału. Parametr ten zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od składu badanego materiału i temperatury [10, 21, 22]. Opakowanie jest jednym z najważniejszych ogniw w obrocie towarowym, warunkującym podtrzymywanie odpowiedniej jakości wyrobów [2, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 26]. Obecnie do wytwarzania opakowań wykorzystuje się wiele rodzajów tworzyw sztucznych, które niekorzystnie wpływają na środowisko. Najbardziej restrykcyjną pod względem wymagań prawnych i jakościowych branżą, w której stosuje się opakowania, jest przemysł spożywczy. Materiały, które są używane w produkcji opakowań do żywności, muszą sprostać bardzo wysokim wymaganiom, zwłaszcza w przypadku żywności chłodzonej i mrożonej [5, 6, 22, 23]. Obecnie opakowaniom stawia się wymagania przede wszystkim odnośnie do ich masy, wielkości, bezpieczeństwa mikrobiologicznego oraz odporności na wahania temperatury podczas transportu i magazynowania [1, 18, 25]. Żelatyna spożywcza znajduje szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Z informacji zawartych w literaturze wynika, że najczęściej jest stosowana w przemyśle spożywczym i kosmetycznym jako stabilizator oraz w tradycyjnej fotografii jako [...]

The porous gelatin structures as the material for packaging for frozen food Porowate struktury żelatynowe jako materiał na opakowania mrożonej żywności DOI:10.15199/62.2015.10.18


  Gelatin plates were produced by crosslinking a 5% aq. soln. of gelatin, freezing at -33°C and freeze-drying at -36°C under 20 Pa. The thermal cond. of the plates was similar to that of an expanded polystyrene. The exptl. defrosting curves of the plates placed in boxes were similar for both materials. Hydrożele żelatynowe poddano liofilizacji i zaproponowano użycie ich do produkcji biodegradowalnych opakowań żywności mrożonej. Materiał ten charakteryzował się średnią przewodnością cieplną 0,054 W/(mK), a porównywany styropian 0,045 W/(mK). Testy zginania obu materiałów wskazują na znacznie większą wytrzymałość mechaniczną liofilizowanych hydrożeli żelatynowych. Z kolei analiza termowizyjna potwierdziła występowanie miejscowych przemarzań opakowania wykonanego z liofilizatów żelatynowych. Rozmrażanie żywności umieszczonej w opako-waniu testowanym i styropianowym przebiegało z podobną kinetyką. Wykazano, że liofilizowane struktury hydrożeli żelatyny mogą być stosowane do produkcji opakowań zimnochronnych. Wzrost świadomości konsumentów oraz wymagań jakościowych stawianych opakowaniom wymusza stałe unowocześnianie i rozwój technologii opakowalnictwa żywności. Materiały używane do produkcji opakowań żywności muszą spełniać bardzo wysokie kryteria, szczególnie w przypadku żywności chłodzonej i mrożonej, ponieważ mogą decydować o zachowaniu jej trwałości. Współczesne opakowania powinny być jak najlżejsze oraz zapewniać optymalne wykorzystanie przestrzeni transportowej i magazynowej przy uwzględnieniu możliwości wydłużenia czasu przydatności do wykorzystania zapakowanego produktu, co wiąże się z jednoczesnym zapewnieniem jego bezpieczeństwa i jakości. Opakowanie musi wykazywać odpowiednie właściwości użytkowe i być odporne na działanie czynników zewnętrznych, w tym m.in. na ekstremalne fluktuacje temperatury otoczenia. Ponadto powinno cechować się nieprzepuszczalnością pary wodnej, lotnych substancji aromatycznych, zabezpieczać ż[...]

 Strona 1