Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław WINCENCIAK"

Evaluation of bidomain model parameters for simulation of a nerve bundle

Czytaj za darmo! »

The results presented in the paper are a part of research aimed on the development of realistic and physiologically justified model of a nerve. The electrical activation of neural tissue can be simulated with bidomain model. Bidomain is a multiscale model in which the macroscopic PDE model of tissue is combined with microscopic model of the cell membrane. In the presented paper we study in detai[...]

Topological connectivity between tetrahedral and facets

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono algorytm licząacy powiązania pomi˛edzy ´scianami i elementami czworo´sciennymi dla siatek 3D. Teoria zasi ˛egu relacji topologicznych pozwala okre´sli´c i osi ˛ agn ˛ a´c cel operacji. Zaprezentowany algorytm zaimplementowano i zoptymalizowano pod k ˛ atem mo˙zliwo´sci biblioteki Diffpack. Problem jest zwi ˛ azany z symulacj ˛ a pr ˛ adów wirowych, ale zastosowania mog ˛ a by´c bardziej rozległe. (Topologia powiaza ´n pomi˛edzy ´scianami i elementami czworo´sciennymi) Abstract. The algorithms of calculation connectivity between tetrahedral and triangle for three dimensional mesh will be discussed. Theory for general topological incidences allows to describe purpose of operation. Presented software solution is optimize to take the advantage of the Diffpack libr[...]

Magnetic stimulation of nerves: a mixed 2D/3D approach for optimal coil design

Czytaj za darmo! »

Paper presents efficient modeling techniques for externally excited eddy currents in living tissues. 2D and 3D models of eddy currents have been compared. The presented approach may be used to simulate and to design a Magnetic Vagus Nerve Stimulation (MVNS). Preliminary results of simulation of vagus nerve magnetic stimulation have been discussed. Streszczenie. W artykule przedstawiono porównanie efektywnych modeli pra˛dów wirowych wzbudzonych w tkankach z˙ywych przez zewne˛ trzne pole magnetyczne. Porównano wst˛epne wyniki symulacji magnetycznego stymulatora nerwu bł ˛ednego z wykorzystaniem modeli dwu- i trójwymiarowych. (Magnetyczna stymulacja nerwów: poła˛czenie modeli dwu- i trójwymiarowych w celu zaprojektowania optymalnej cewki wzbudzaja˛cej) Keywords: vagus nerve stimulation,[...]

Scalar Potential Applied to Magnetic Stimulation Modelling

Czytaj za darmo! »

Article contains scalar electric potential formulation of an eddy current problem in low conducting area. Mathematical description with partially differential equations and boundary condition formulation are shown. Finite element method was engaged to solve the problem. Presented algorithm was implemented as a computer application, and then tested on simple solid cases and on human body models. [...]

Mathematical description of eddy-currents in a non-homogenous area with using electric scalar potential

Czytaj za darmo! »

The article presents an efficient implementation of mathematical description of eddy-currents excited in human body by external, time-varying magnetic fields. The description was formulated on the basis of the electric scalar potential with simplifying assumptions allowed for bioelectromagnetic problems. The new formulation of interface condition on the boundaries of different tissues is present[...]

Wstępne wyniki numerycznego modelowania stymulacji magnetycznej nerwu błędnego

Czytaj za darmo! »

Niniejsza praca przedstawia metody modelowania zjawiska prądów wirowych w słabo przewodzących tkankach żywych. Zjawisko zostało ono opisane w przestrzeniach 2D i 3D. Zaprezentowano wstępne wyniki dotyczące obliczeń modelowania efektu stymulacji magnetycznej nerwu błędnego. Abstract. Paper contains description of modelling techniques used for eddy currents phenomena in live tissues. Problem has [...]

 Strona 1  Następna strona »