Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej TOMCZEWSKI"

Wykorzystanie kinetycznych magazynów energii do poprawy warunków współpracy turbiny wiatrowej z systemem elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W pracy rozpatrywana jest tematyka łagodzenia skutków stochastycznych zmian energii wiatru na proces współpracy turbin wiatrowych (TW) z systemem elektroenergetycznym (SEE). Założono, że częściową kompensację skutków krótkotrwałych spadków prędkości wiatru poniżej wartość załączenia turbiny vcut-in można uzyskać przez jej współpracę z magazynami energii (ME) o odpowiednio dobranej pojemności. Przedstawiono algorytm współpracy turbiny wiatrowej z kinetycznym magazynem energii (KME). Zaproponowano metodę analizy statystycznej przebiegów pomiarowych prędkości wiatru vw=f(t), której wyniki wykorzystano do ustalenia wartości pojemności magazynu energii pozwalającej na likwidację ustalonej długości przerw w pracy generatora elektrowni wiatrowej (EW). Zamieszczono wyniki badań w zakresie analizy statystycznej przebiegów vw=f(t) oraz metody ustalania pojemności magazynu dla wybranych układów turbina wiatrowa - kinetyczny magazyn energii. Abstract. Summary. The paper (The use of kinetic power storages with a view to improving the conditions of cooperation of a wind turbine and an electric power system) considers the problem of attenuating the consequences of stochastic variations in the wind power on cooperation of wind turbines (WT) with the electric power system (EPS). It has been assumed that the effect of short-duration drop of the wind velocity below the value vcut-in of the turbine switch-on may be partially compensated by its cooperation with the energy storages (ES) of appropriate capacity. An algorithm of the wind turbine cooperation with a flywheels has been presented. A method of statistical analysis of the measured wind velocity patterns vw=f(t) has been proposed. The results so achieved have been used for determining the power storage capacity that should allow for liquidation of definite breaks in operation of the wind power plant generator. The results of the research related to statistical analysis of the vw=f(t) patterns and the metho[...]

Optymalizacja struktury układu turbina wiatrowa - kinetyczny magazyn energii DOI:10.15199/48.2016.04.29

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia zagadnienie techniczno-ekonomicznej optymalizacji struktury układu turbina wiatrowa-kinetyczny magazyn energii. Jako funkcję kryterialną wykorzystano wskaźnik o charakterze ekonomicznym - zdyskontowany koszt jednostkowy wytworzenia energii elektrycznej. Zagadnienia techniczne włączono do zadania optymalizacji w postaci zbioru ograniczeń strukturalnych i funkcjonalnych. Do rozwiązania zagadnienia wykorzystano zmodyfikowaną metaheurystykę algorytmu genetycznego. Do obliczeń zastosowano autorskie oprogramowanie zaimplementowane w środowisku MS Visual Studio .NET (język C#). Dodatkowo, celem poprawy efektywności obliczeń, wykorzystano metodę zrównoleglenia algorytmu genetycznego (metoda master-slave) zaimplementowaną na procesory wielordzeniowe. Abstract. The article presents study on a technical and economical optimization of a structure of system: wind turbine - kinetic energy storage. As a objective function was used a economical nature factor: discounted unit cost of electricity production. Technical issues were included in the optimization problem as a set of structural and functional limitations. The modified metaheuristic genetic algorithm was used to solve the issue. Own made software, implemented in MS Visual Studio .NET (C # language), was applied for calculation. Furthermore, to improve efficiency of calculations, method of genetic algorithm parallelization (master-slave method) was implemented on multicore processors. Technical and economical optimization of a structure of system: wind turbine - kinetic energy storage Słowa kluczowe: turbina wiatrowa, kinetyczny magazyn energii, optymalizacja, koszt wytworzenia energii. Keywords: wind turbine, flywheel, optimization, cost of the producing energy. Wprowadzenie Jednym z problemów współpracy źródeł wiatrowych z systemem elektroenergetycznym są krótkotrwałe (czas do kilkunastu minut) przerwy w produkcji energii związane z czasowym obniżeniem prędkości wiatru poniże[...]

Trójfazowe tory wielkoprądowe złożone z przewodów rurowych w indywidualnych osłonach

Czytaj za darmo! »

W pracy zajęto się trójfazowymi torami wielkoprądowymi zbudowanymi z jednofazowych przewodów rurowych, z których każdy umieszczony jest w niemagnetycznej osłonie. Przedstawiono model matematyczny obliczeń parametrów elektrodynamicznych w układzie, takich jak: temperatury przewodów i osłon, rozkład indukcji magnetycznej czy wyznaczanie maksymalnej obciążalności prądowej przy zadanych parametrach [...]

Efektywność oraz aspekty ekonomiczne w obliczeniach elektromagnetycznych i optymalizacyjnych układów elektrycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy zajęto się efektywnością procesów optymalizacyjnych, jak również obliczeń elektromagnetycznych dla wybranych układów elektrycznych. Szczególną uwagę skupiono na formułowaniu funkcji kryterialnej, wykorzystaniu w jej konstruowaniu aspektów ekonomicznych, prawidłowości doboru metod optymalizacyjnych oraz właściwym doborze metod obliczania parametrów elektrodynamicznych układów elektrycznych. Abstract. The paper deals with efficiency of optimization processes and electromagnetic calculations of selected electrical systems. Particular attention has been paid to formulating the criteria function, its use in constructing the economic aspects, proper choice of optimization methods and appropriate selection of the methods of calculating the electrodynamic parameters of the electrical systems. (Efficiency and economic aspects in electromagnetic and optimization calculations of electrical systems). Słowa kluczowe: efektywność obliczeń, elektromagnetyzm, pole świetlne, optymalizacja. Keywords: efficiency of calculations, electromagnetism, light field, optimization. Wprowadzenie W analizach konstruktorskich dotyczących układów elektrycznych bardzo istotnym elementem w realizowanych obliczeniach jest ich efektywność. Wiąże się ona z rozwiązywalnością postawionego problemu, prawidłowym doborem metod obliczeniowych, uzyskiwaną dokładnością, jak również czasem trwania obliczeń. Wymagania związane z własnościami funkcjonalnymi wytwarzanych obiektów, a równocześnie z dążeniem do oszczędności surowców i energii, zagadnieniami bezpieczeństwa użytkowania, trwałości i niezawodności produktów bardzo często wpływają krańcowo odmiennie na kształtowanie procesu produkcyjnego. Z tego względu na etapie projektowania układów elektrycznych przeprowadza się analizy optymalizacyjne, w których właściwie ujęta relacja między poszczególnymi kryteriami umożliwia osiągnięcie zamierzonego celu, czyli wykreowanie najkorzystniejszego rozwiązania z punktu widzeni[...]

Rozproszenie obliczeń elektromagnetycznych i optymalizacyjnych układów elektrycznych z zastosowaniem procesorów wielordzeniowych

Czytaj za darmo! »

W pracy rozpatruje się zagadnienia rozproszenia obliczeń numerycznych (elektromagnetycznych i optymalizacyjnych) prowadzonych dla układów elektrycznych z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych. Skrócenie czasu obliczeń dla tego typu układów możliwe jest poprzez wykorzystanie wielordzeniowych komputerów osobistych i elementów programowania wielowątkowego. Wykazano, że dzięki wykorzystaniu pełnej mocy obliczeniowej procesora uzyskiwane są wysokie przyspieszenia oraz efektywność obliczeń numerycznych. Abstract. The paper consider the distribution of numerical problems (electromagnetic and optimization), carried out for electrical systems using multicore processors. Shortening of the calculations time for this type of systems is possible through the use of personal computers with multi-core and multi-thread programming functions. It was shown that by using the full CPU power are obtained and the effectiveness of high-speed numerical computations (The distribution of an electromagnetic and optimization computation of electrical systems by using multi-core processors). Słowa kluczowe: obliczenia równoległe, wielordzeniowość, elektromagnetyzm, pole świetlne, optymalizacja. Keywords: parallel calculations, multicores, electromagnetism, light field, optimization. Wprowadzenie W dobie ukształtowanej gospodarki rynkowej wytwarzane produkty muszą spełniać w najlepszy sposób wiele różnego typu kryteriów oraz ograniczeń o charakterze technicznym i ekonomicznym. Z jednej strony bardzo istotnym elementem jest oszczędność surowców oraz energii w procesach produkcji i eksploatacji obiektów, z drugiej natomiast należy wziąć również pod uwagę względy ekologiczne, trwałość, niezawodność oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzeń i systemów czy efekty estetyczne, równomierność rozkładu wielkości fizycznych itp. Projektowanie układów elektrycznych przy uwzględnieniu wymienionych wymagań wiąże się z prawidłowością realizacji obliczeń elektromagnetycznych,[...]

Modele propagacji sygnałów wysokiej częstotliwości w optymalizacji wnętrzowych sieci radiowych

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł dotyczy zastosowania uproszczonych modeli propagacyjnych sygnałów mikrofalowych we wnętrzach obiektów o złożonej strukturze geometrycznej i materiałowej. Przedstawiono zależności opisujące straty sygnału na drodze nadajnik-odbiornik, a także zaproponowano sposób optymalizacji rozmieszczenia źródeł sygnału w sieciach standardu 802.11. Opracowano algorytm przeznaczony do wyznaczania rozkładu strat sygnału oraz optymalizacji liczby i rozmieszczenia źródeł sygnału w sieciach radiowych. Przedstawiono przykładowe wyniki symulacji. Abstract. This paper relates to the use of simplified models of propagation of microwave signals in the interiors of objects with complicated geometric structures and materials. Presents relations describing the signal losses on the way transmitter - receiverand proposed method of optimizing the placement signal sources in 802.11 networks. Developed algorithm defining the distribution of signal loss, and provides an example of the simulation results.(HF signal propagation models in optimizing the indoor radio networks) Słowa kluczowe: sieci bezprzewodowe, optymalizacja, modele propagacyjne, algorytm genetyczny. Keywords: wireless networks, optimization, propagation models, genetic algorithm. Wprowadzenie Społeczeństwo informacyjne stymuluje rozwój nowoczesnych form i technik wymiany danych. Szczególnym zainteresowaniem objęte są bezprzewodowe systemy teleinformatyczne z powodu ich możliwości w zakresie mobilności użytkowników. Jednym z tego typu systemów są sieci komputerowe standardu 802.11, w których do przesyłu danych wykorzystywane jest promieniowanie mikrofalowe o częstotliwościach 2.4 GHz lub 5 GHz [3]. Jedną z pożądanych przez odbiorców cech standardu jest możliwość prowadzenia transmisji danych we wnętrzach złożonych geometrycznie i materiałowo obiektów budowlanych (biurowce, centra handlowe, uczelnie itp.). Wymogiem uzyskania zakładanej przepływności jest określony poziom (moc) sygnał[...]

Optimization of the number and the distribution of high-frequency signal sources in radio networks DOI:10.15199/48.2015.06.18

Czytaj za darmo! »

The paper focuses on the problem of optimization of the number and distribution of high-frequency signal sources in wireless computer networks operating in complex building objects. To perform the task, the heuristic of a modified genetic algorithm and the wave propagation model in indoor building environments were used. The results of the optimization process were presented for a sample multi-storey building object with a complex geometrical and material structure. Streszczenie. W referacie podjęto tematykę optymalizacji liczby i sposobu rozmieszczenia źródeł sygnału wysokiej częstotliwości bezprzewodowych sieci komputerowych w złożonych obiektach budowlanych. W realizacji zadania wykorzystano zmodyfikowaną heurystykę algorytmu genetycznego oraz model propagacji fali w środowiskach wnętrz budynków. Wyniki optymalizacji przedstawiono dla przykładowego wielokondygnacyjnego obiektu budowlanego o złożonej strukturze geometrycznej i materiałowej. (Optymalizacja liczby i rozmieszczenia źródeł sygnału wysokiej częstotliwości w sieciach radiowych). Słowa kluczowe: optymalizacja, sieci radiowe, algorytmy genetyczne, obliczenia równoległe. Keywords: optimization, wireless networks, genetic algorithms, parallel calculations. Introduction One of the conditions for efficient functioning of information society is providing the appropriate technical means that would guarantee reliable and secure transmission of large amounts of data. Currently, the additional condition of the users’ mobility is imposed on such requirements. The requirements formulated above lead to constant development of wireless communication technologies, among which particular attention should be put on the use of high frequency radio waves (the so-called WiFi). This technology uses two frequency ranges: 2,4 and 5 GHz. The lower range is dominant in Europe, and the most popular of all the standards available is 802.11n. The standard makes it possible to achieve the theo[...]

 Strona 1