Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ PIETEK"

EKSTRAKCJA MIEDZI(II) Z ROZTWORÓW AMONIAKALNYCH


  W artykule zaprezentowano wyniki prób hydrometalurgicznego odzysku miedzi z roztworów amoniakalnych pochodzących z ługowania półproduktów hutnictwa miedzi (żużla konwertorowego). Przebadano kilka, oferowanych przez dostawców, komercyjnych ekstrahentów miedzi(II): (LIX 860 N‐IC, LIX 84 I, LIX 54‐100, LIX 984). Zbadano i porównano podstawowe właściwości ekstrakcyjne wszystkich tych ekstrahentów przygotowanych w postaci 40 % obj. roztworów węglowodorowych (EXXSOL D80). Na tej podstawie wybrano najlepszy z nich do dalszych prób ekstrakcji miedzi(II) z roztworów amoniakalnych (40 % obj. roztwór LIX’u 84 I). Z jego użyciem przeprowadzono szczegółowe badania ekstrakcji i reekstrakcji miedzi(II) z przygotowanych roztworów technologicznych. Na podstawie wykonanych badań wyznaczono parametry pracy układu ekstrakcyjnego, pracującego w sposób ciągły w układzie przeciwprądowym. Przeprowadzono najpierw symulację próby ciągłej, a następnie, opierając się na jej wynikach, pełną próbę ciągłą przeciwprądową w skali laboratoryjnej. Otrzymano bardzo dobry reekstrakt o zawartości miedzi na poziomie 60 g/dm3. Słowa kluczowe: ekstrakcja rozpuszczalnikowa miedzi, amoniakalny roztwór, LIX EXTRACTION OF COPPER(II) FROM AMMONIA SOLUTIONS The article presents the results of the tests hydrometallurgical recovery of copper from solutions of ammonia coming from the leaching of copper metallurgy intermediates. There has been examined several offered by suppliers of commercial extractants of copper(II): (LIX 860 N‐IC, LIX 84 I, LIX 54‐100, LIX 984). Were tested and compared the basic properties of these extractants extracting all prepared in the form of 40 % vol. hydrocarbon solutions (Exxsol D80). On this basis, the best one to further test the extraction of copper(II) with ammonia solution (40 % vol. solution of LIX 84‐I). With its use, in‐depth research of stripping extraction of copper(II) solutions prepared in technology. On [...]

BADANIA MOŻLIWOŚCI ODZYSKU INDU ZE SZLIKRÓW MIEDZIOWYCH Z RAFINACJI OŁOWIU


  Przedstawiono wyniki działań, wykonanych w celu określenia możliwości wykorzystania szlikrów miedziowych z krajowych rafinerii ołowiu do odzysku indu. Przeprowadzone badania laboratoryjne wstępnych etapów odzysku indu z najbogatszych w tej grupie materiałowej szlikrów likwacyjnych, pochodzących z rafinacji ołowiu surowego z pieca szybowego (ISP), i spełniających następujące minimalne parametry jakościowe: granulacja: -0,5 mm, zawartość: In ≥ 1000 ppm, podsumowano w postaci schematu technologicznego, obejmującego etapy: ługowania nadawy w roztworze HCl (S/L = ¼, 65÷70 °C, 3h, pH < 0,5), z filtracją gęstwy poługowniczej przy temperaturze otoczenia; oczyszczania roztworu od zanieczyszczeń, głównie Cu, Sb i As, przy użyciu Na2S (70 °C, 2h, pH 1,0÷1,2), oraz — wytrącania z oczyszczonego roztworu kolektywnego koncentratu hydrolitycznego Sn‐In, poprzez częściową alkalizację z użyciem NaOH (70 °C, 2h, pH ~ 4,5). W podanych warunkach osiągnięto wysoki (ponad 90 %) stopień uzysku indu do koncentratu zawierającego Sn ≥ 50 %, In ≥ 5 %, co oznacza ponad pięćdziesięciokrotne wzbogacenie w ind, przy znaczącym stopniu eliminacji makroskładników: Pb, Cu, Sb, As, Fe i Zn. Schematy koncepcyjne dalszych etapów technologicznych przedstawiono z wykorzystaniem źródeł literaturowych z zakresu technologii wytwarzania indu metalicznego i jego rafinacji. Słowa kluczowe: odmiedziowanie ołowiu, likwacja, szlikry miedziowe, odzysk indu, przerób hydrometalurgiczny Mgr inż. Ksawery Becker, mgr Zbigniew Szołomicki, dr inż. Leszek Gotfryd, dr inż. Katarzyna Leszczyńska‐Sejda, mgr inż. Justyna Piwowońska, mgr inż. Grzegorz Pietek — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. 688 STUDY INTO FEASIBILITY OF INDIUM RECOVERY OUT OF COPPER DROSS FROM LEAD REFINING Paper presents results of activities performed to evaluation of indium recovery feasibility out of copper dross from domestic lead refineries. The results of lab‐scale i[...]

HYDROMETALURGICZNY RECYKLING AKUMULATORÓW Ni-MH i Li-ion DOI:10.15199/67.2016.6.1


  Przedstawiono opracowane procesy odzysku wartościowych składników z frakcji elektrodowych wydzielonych ze zużytych baterii Ni-MH i Li-ion w instalacji pilotowej uruchomionej w ZUO Gorzów Wielkopolski. Dla masy elektrodowej ze zużytych baterii Ni-MH, zawierającej: ~51% Ni, ~5,6% Co i ~14,4% sumy lantanowców (La + Ce + Pr + Nd), oraz inne zanieczyszczenia, zaproponowany proces przetwarzania (poziom TRL-6) obejmuje pięć dwuetapowych bloków technologicznych. W wyniku jego realizacji odzyskano nikiel i kobalt z uzyskami po ≥98,5%, w postaci kolektywnego koncentratu tlenkowego (Ni ~62%, Co ~7% + zanieczyszczenia), przeznaczonego do produkcji stopów lub do dalszego przetwarzania do postaci czystych związków niklu i kobaltu, oraz - lantanowce z uzyskiem ≥97% w postaci ich tlenkowego koncentratu (ΣLn ~73%) o ograniczonej zawartości zanieczyszczeń, przydatnego do wytwarzania stopu wodorochłonnego typu LnNi5, lub - do dalszego przetwarzania do postaci czystych związków lantanu, ceru, neodymu i prazeodymu. Dla masy elektrodowej ze zużytych baterii Li-ion, zawierającej: ~18%Co, ~9%Ni, ~6,5%Mn, ~35%Cog (w tym ~27% w postaci grafitu), ~4%Li oraz inne zanieczyszczenia, proponowany proces przetwarzania (poziom TRL-4) obejmuje trzy bloki operacyjne. W wyniku jego realizacji odzyskano: kobalt, nikiel i mangan z uzyskami po ≥95% w postaci kolektywnego koncentratu tlenkowego (Co ~40%, Ni ~18%, Mn ~12%) o ograniczonej zawartości zanieczyszczeń, przydatny do produkcji stopów lub do dalszego przetwarzania na czyste związki kobaltu, niklu i manganu, oraz - grafit, z uzyskiem ~100%, w postaci mieszaniny frakcji ziarnowych (bulk) lub oddzielnych frakcji granulometrycznych, o minimalnej zawartości większości zanieczyszczeń (Co, Ni, Mn, Li, Zn po <0,001%, Cu<0,002%, Fe<0,005%), za wyjątkiem Al (~0,15%) i Cl (~0,15%), co ogranicza możliwości aplikacyjne tych produktów do zastosowań o niskich lub średnich wymaganiach jakościowych. Słowa kluczowe: rec[...]

ODZYSK MIEDZI Z ROZTWORÓW TRAWIĄCYCH STOSOWANYCH W PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH. CZĘŚĆ I: EKSTRAKCJA JONOWYMIENNA JONÓW MIEDZI Z ROZTWORÓW CHLORKOWYCH DOI:10.15199/67.2016.12.1


  W artykule przedstawiono sposób odzysku miedzi z wycofywanych z obiegu technologicznego chlorkowych roztworów, stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych. Zaproponowana metoda stanowi połączenie 2 technik hydrometalurgicznych: ?? rozpuszczalnikowej ekstrakcji jonowymiennej (SX), w wyniku której, miedź ekstrahowana jest z roztworów chlorkowych i reekstrahowana wodnymi roztworami kwasu siarkowego(VI) - część I, ?? elektrowydzielania miedzi (EW), z zastosowaniem której, z uzyskanych w etapie reekstrakcji wysokomiedziowych roztworów siarczanowych, wydziela się gatunkową miedź - część II. Sprawdzono działanie wielu odczynników ekstrakcyjnych o różnej sile ekstrakcji miedzi, wobec odpadowych roztworów chlorkowych miedzi(II). Wytypowano ekstrahent o najkorzystniejszych parametrach - 25% LIX 984/Exxsol D80. W próbach pilotowych zastosowano system ekstrakcji przeciwprądowej. Do reekstrakcji zastosowano roztwory kwasu siarkowego(VI) z lub bez dodatku siarczanu(VI) miedzi(II). Słowa kluczowe: obwody drukowane, odzysk miedzi, ekstrakcja jonowymienna, elektroliza miedzi COPPER RECOVERY FROM THE PICKLING SOLUTION USED IN PRINTED CIRCUIT BOARDS PRODUCTION. PART I: ION-EXCHANGE EXTRACTION OF COPPER IONS FROM CHLORIDE SOLUTIONS The paper presents a method for copper recovery from taken out PCB etching chloride solutions is presented. The proposed method is a combination of two hydrometallurgical techniques: ?? solvent extraction (SX), whereby copper(II) is extracted from the chloride solution and subsequently stripped with aqueous solution of sulphuric acid(VI) - part I, ?? electrowinning of regular grade copper (EW) from stripping sulphate solutions obtained in SX step - part II. Different extraction reagents with various affinity for copper ions were tested under conditions of copper(II) chloride waste solutions. LIX 984 extractant at a 25% concentration (sol. Exxsol D80) was selected as the best one for this type of process. Counter-current[...]

ODZYSK MIEDZI Z ROZTWORÓW TRAWIĄCYCH STOSOWANYCH W PRODUKCJI OBWODÓW DRUKOWANYCH. CZĘŚĆ II- ELEKTROWYDZIELANIE MIEDZI DOI:10.15199/67.2017.1.1


  W artykule przedstawiono sposób odzysku miedzi z wycofywanych z obiegu technologicznego chlorkowych roztworów, stosowanych w procesie trawienia obwodów drukowanych. Zaproponowana metoda stanowi połączenie 2 technik hydrometalurgicznych: ?? rozpuszczalnikowej ekstrakcji jonowymiennej (SX), w wyniku której, miedź ekstrahowana jest z roztworów chlorkowych i reekstrahowana wodnymi roztworami kwasu siarkowego(VI) - część I, ?? elektrowydzielania miedzi (EW), z zastosowaniem której, z uzyskanych w etapie reekstrakcji wysokomiedziowych roztworów siarczanowych, wydziela się gatunkową miedź - część II. Z otrzymanego w ekstrkcji jonowymiennej elektrolitu siarczanowego miedzi(II), w procesie elektrolizy z zastosowaniem nieroztwarzalnych anod, uzyskano metaliczną miedź. Otrzymana z dużą wydajnością, wynoszącą powyżej 95%, miedź w postaci zwartych katod, spełnia normy dla miedzi gatunku Cu-CATH-1. Co ważne, elektrolit powstający po procesie elektrowydzielania miedzi nie stanowi roztworu odpadowego, gdyż można go zastosować w procesie reekstrakcji. Dodatkowo podjęto również próby bezpośredniego elektrowydzielania miedzi z roztworu chlorkowego. Wyniki wstępnych badań wskazują na możliwość zastosowania tego sposobu do odzysku miedzi. Słowa kluczowe: obwody drukowane, odzysk miedzi, ekstrakcja jonowymienna, elektroliza miedzi COPPER RECOVERY FROM THE PICKLING SOLUTION USED IN PRINTED CIRCUIT BOARDS PRODUCTION. PART II: ELECTROWINNING OF COPPER Method for copper recovery using chloride solutions withdrawn from PCB etching cycle is presented. The proposed method is a combination of two hydrometallurgical techniques: ?? solvent extraction (SX), whereby copper(II) is extracted from the chloride solution and subsequently stripped with aqueous solution of sulphuric acid(VI) - part I, ?? electrowinning of regular grade copper (EW) from stripping sulphate solutions obtained in SX step - part II. Copper(II) sulfate electrolyte obtained by ion exchange extraction[...]

 Strona 1