Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech KUBICKI"

Chip mikrofluidyczny do generowania nanokropel

Czytaj za darmo! »

Stale rosnące zainteresowanie techniką kropelkową (droplet microfluidics) powoduje, że w literaturze przedmiotu spotyka się obecnie wiele rozwiązań chipów mikrofluidycznych do precyzyjnego wytwarzania, przemieszczania, łączenia i rozdzielania kropel cieczy w nanoskali [1-5]. W chipach szklanych lub polimerowych, nanokrople wytwarzane są najczęściej na skrzyżowaniu "typu T" kanałów mikrofluidycznych w układzie dwufazowym (woda w oleju lub olej w wodzie) [2, 5-7]. Mieszane ciecze doprowadzane są najczęściej pod ciśnieniem, którego zmiana wpływa na objętość i/lub szybkość przepływu powstających kropel. W pracy przedstawiono konstrukcję i właściwości szklanego chipa mikrofluidycznego do generowania nanokropel wody w oleju. Opisano budowę stanowiska pomiarowego z układem kontroli ciśnienia oleju i wody oraz zaprezentowano wyniki badań nad wytwarzaniem i łączeniem kropel w nanoskali. Chip mikrofluidyczny Opracowano chip z układem kanałów mikrofluidycznych, wykonany w całości ze szkła borokrzemowego (Borofloat 33, Schott, Niemcy), o rozmiarach 35 × 17,5 × 2,2 mm. Wykorzystując oprogramowanie CAD, zaprojektowano konfigurację kanałów o przekroju 300 × 50 μm, skrzyżowanie "typu T" do wytwarzania kropel, zakręt 180° o promieniu 2,4 mm oraz koliste poszerzenie kanału o szerokości 750 μm, umożliwiające łączenie wytworzonych nanokropel (rys. 1a). Mokre trawienie wzoru w podłożu szklanym przeprowadzono stosując roztwór 40%HF:35%HCl (10:1) oraz odporn[...]

Dosing and separation of tracking dyes in glass chip for capillary gel electrophoresis

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki dozowania i separacji barwników śledzących w szklanym chipie do kapilarnej elektroforezy żelowej. Barwniki o różnych kolorach oraz masach cząsteczkowych i objętości rzędu pojedynczych nanolitrów zostały rozdzielone w ciągu kilku minut z wykorzystaniem elektrohydrodynamicznego mechanizmu zarządzania przepływem. Łatwość obserwacji tak małych objętości za pomocą prostego systemu monitoringu pozwala wykorzystać barwniki śledzące do optymalizacji mikroprzepływów oraz konstrukcji chipów mikrofluidycznych. (Dozowanie i separacja barwników śledzących w szklanym chipie do kapilarnej elektroforezy żelowej). Abstract. In this paper, results of dosing and separation of tracking dyes in a glass chip for capillary gel electrophoresis are presented. Dyes of various colors, molecular mass and volume range of single nanolitres were separated in a few minutes, utilizing electrohydrodynamic mechanism of flow management. Easy observation of such small volumes using simple monitoring system allows for tracking dyes application in optimization of microfluidic chips construction and management of microfluidic flow. Słowa kluczowe: elektroforeza, lab-on-a-chip, CGE, separacja, barwniki śledzące. Keywords: electrophoresis, lab-on-a-chip, CGE, separation, tracking dyes. Introduction Capillary gel electrophoresis (CGE) is a high performance separation method, especially useful for genetic and proteomic analysis. In this method, electric field is used to force migration of particles in a gel-filled capillary. Due to sieving mechanism of the gel, particles are sizeseparated to fractions (bands) and identified. As standard CGE apparatus are bulky and maintenance-expensive, a new generation of miniature CGE devices utilizing lab-on-a-chip (LOC) technique are recently investigated. LOC technique provides integration of electric-controlled microfluidic injectors and separators in a single CGE chip, resulting in high separation efficie[...]

Miniaturowy system do żelowej kapilarnej elektroforezy DNA z detekcją fluorescencyjną

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad miniaturowym systemem do elektroforetycznej separacji DNA, wykorzystującym układ detekcji fluorescencyjnej. Opisano technologię całkowicie szklanego biochipa z krzyżową konfiguracją kanałów mikrofluidycznych. W opracowanym stanowisku laboratoryjnym przeprowadzono elektroforezę żelową DNA znakowanego barwnikami "czerwonymi" (Cy5, TO-PRO-3) z detekcją fluorymetryczną w czasie rzeczywistym. Sygnał detektora przetworzono cyfrowo, uzyskując charakterystyki intensywności fluorescencji w funkcji czasu. Abstract. In the paper, miniature system with fluorometric detection for electrophoretic separation of DNA is reviewed. Technology of all-glass biochip with cross-shaped microfluidic channels is described. Gel electrophoresis of DNA labeled with red-line markers (Cy5, TO-PRO-3) was conducted in laboratory set-up with real-time fluorometric detection. Detection signal was processed into time-graphs of fluorescence intensity. (Miniature system for capillary gel electrophoresis of DNA with fluorescence detection). Słowa kluczowe: biochip, elektroforeza żelowa, DNA, fluorescencja. Keywords: biochip, gel electrophoresis, DNA, fluorescence. Wstęp Elektroforeza żelowa jest powszechnie stosowaną, niezwykle czułą techniką analizy materiału genetycznego, umożliwiającą m.in. sekwencjonowanie DNA, analizę produktu amplifikacji metodą PCR lub wykrywanie potencjalnie onkogennych mutacji genetycznych. Zasada działania elektroforezy żelowej opiera się na rozdzieleniu cząsteczek różniących się wielkością/masą podczas ich migracji przez żel w polu elektrycznym. Ze względu na sitową strukturę żelu, cząstki DNA ulegają separacji na "frakcje" o różnej szybkości migracji elektroforetycznej. W powszechnie stosowanych urządzeniach do elektroforezy płytowej (slab-gel) separację przeprowadza się w warstwie żelu, otrzymując - po wybarwieniu - obraz prążków DNA. Badany materiał genetyczny charakteryzuje się na podstawie szerokoś[...]

Lab-on-a-chip jako uniwersalne narzędzie do hodowli i badań potencjału biologicznego mikroorganizmów DOI:10.15199/13.2016.10.21


  Lab-on-a-chip as universal tool for culturing and study of microorganisms’ biological potential Streszczenie W artykule przedstawiono urządzenie lab-on-a-chip do hodowli i badań potencjału biologicznego mikroorganizmów. Szczegółowo opisano konstrukcję i technologię lab-chipa wykonanego ze szkła borokrzemowego. Użyteczność zaproponowanego rozwiązania sprawdzono w badaniach dwóch gatunków eugleny: Eugleny gracilis oraz Eugleny viridis. W ramach przeprowadzonych doświadczeń mikroorganizmy te poddano oddziaływaniu powietrza, azotu i dwutlenku węgla. Na podstawie otrzymanych wyników określono wzrost populacji euglen stymulowanych światłem i dwutlenkiem węgla (fotosynteza). Udokumentowano również pozytywną chemotaksję E. gracilis w kierunku powietrza. Doświadczenia wykazały, że konstrukcja lab-chipa umożliwia uzyskanie długoterminowej hodowli euglen i może znaleźć w przyszłości zastosowanie w badaniach potencjału biologicznego innych mikroorganizmów, komórek, czy oocytów. Słowa kluczowe: lab-chip, mikroobróbka szkła, hodowla komórkowa, chemotaksja, euglena Abstract In the paper, the lab-on-a-chip for culturing and microorganisms’ investigation has been presented. The construction and technology of borosilicate glass chip has been described in details. Utility of the device has been verified in the study of Euglena vridis and Euglena gracilis. The selected microorganisms have been subjected to air, nitrogen and carbon dioxide stimulation. In the experiments, the population growth based on the photosynthesis process of two euglena species has been investigated. In addition, a repeatable, positive chemotaxis of Euglena gracilis towards air in the lab-on-a-chip device has been observed. The conducted experiments have proved that the lab-on-a-chip construction enables for a long term culturing of the chosen microorganisms and may be used to provide reliable cell or oocyte study in the near future. Keywords: lab-chip, glass[...]

Łączenie podłoży szklanych metodą bondingu anodowego

Czytaj za darmo! »

Szkło, jako materiał obojętny chemicznie, przezroczysty, umożliwiający łatwe czyszczenie jest chętnie stosowane do budowy chipów fluidycznych [1]. Są to struktury najczęściej wykonane z dwóch warstw szkła, które po odpowiedniej obróbce mechanicznej lub chemicznej (wytworzenie mikrokanałów, otworów przelotowych), łączone są ze sobą w procesie bondingu fuzyjnego w temperaturze bliskiej temperaturze mięknięcia szkła [2 - 5]. Wybrane przykłady szklanych chipów fluidycznych (mikroreaktorów chemicznych) przedstawiono na rys. 1. naniesieniu cienką warstwę poddawano odpowiedniej obróbce termicznej (formowanie warstwy). Następnie, dwa podłoża szklane łączono w procesie bondingu anodowego przez cienką warstwę uformowanego PSi (rys. 2). Formowanie warstwy PSi jest kluczowym krokiem technologicznym w opisywanej tu metodzie: zwiększa adhezję warstwy PSi do szkła i zdecydowanie zwiększa wytrzymałość mechaniczną połączenia szkło-szkło. Rys. 1. Szklane mikroreaktory chemiczne wytworzone przez firmę Mikroglas (a), Dolomite (b), Micronit (c) Fig. 1. Glass mic[...]

Miniaturowy amplifikator DNA PCR

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań nad miniaturowym systemem do amplifikacji DNA metodą PCR. Opracowano technologię taniego biochipu ceramicznego, spełniającego rolę mikroreaktora do prowadzenia reakcji PCR. Zaprezentowano układ sterowania procesem PCR oraz układ detekcji, wykorzystujący technikę fluorescencyjną. W opracowanym systemie przeprowadzono procesy powielania DNA bakterii fekalnej Escherichia Coli. Pozytywne wyniki eksperymentów potwierdziły możliwość budowy miniaturowego, przenośnego amplifikatora DNA. Abstract. In paper the results of works on a miniaturization of an amplification system with use PCR method is presented. Inexpensive, ceramic biochip with PCR microreator integrated with glass optical fibre has been elaborated. Control system built for steering of a PCR reaction and detection system using the fluorescence method are presented. Processes of amplification of Escherichia Coli DNA have been carried out in elaborated amplificator. Positive results of the PCR reactions confirmed that it is possible to build miniature, mobile DNA PCR system. (Miniature DNA PCR amplification device). Słowa kluczowe: PCR, biochip LTCC, detekcja optyczna, fluorescencja. Keywords: PCR, LTCC biochip, optical detection, fluorescence. Wstęp Łańcuchowa reakcja polimerazy (Polymerase Chain Reaction - PCR) jest metodą powielania fragmentu DNA z niewielkiej ilości materiału źródłowego. Reakcja PCR jest cyklicznym procesem sterowanym temperaturowo, który składa się z 25-40 powtórzeń trzech procesów zachodzących w różnych temperaturach (denaturacja: 94ºC, przyłączanie starterów: 40ºC-60ºC, elongacja: 72ºC) [2]. Powielony produkt reakcji PCR jest rozdzielany metodą elektroforezy żelowej. Procedura ta umożliwia identyfikację materiału genetycznego, którego fragment został powielony. Obecnie intensywnie rozwijana jest metoda Real-time PCR, która pozwala określić ilość matrycy DNA użytej do reakcji oraz prowadzić obserwację p[...]

 Strona 1