Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Bolesław GREJCZ"

Telekomunikacja w statystyce (Stan na dzień 1 stycznia 2006 roku)

Czytaj za darmo! »

Światowa statystyka telekomunikacyjna podawana każdego roku przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną, obejmuje dane dotyczące telekomunikacji porozumiewawczej użytku publicznego. Nie są w niej ujęte wskaźniki dotyczące telekomunikacji w sieciach specjalizowanych, lokalnych i wewnątrzzakładowych. Telekomunikacja porozumiewawcza może polegać na przekazywaniu wiadomości fonicznych, graficzny[...]

Telekomunikacja w statystyce (Stan na dzień 1 stycznia 2007 roku)

Czytaj za darmo! »

Współczesna telekomunikacja jest dziedziną działalności dotyczącą przekazywania na odległość wiadomości za pośrednictwem sygnałów, głównie elektrycznych. Wiadomością może być mowa, muzyka, śpiew, znaki pisarskie, obrazy nieruchome, obrazy ruchome, wartości pomiarowe, dane cyfrowe. Rozwinęły się różne techniki przekazywania, jak telefonia, telegrafia, teleskopia, radiofonia, telewizja, teledac[...]

Telekomunikacja na świecie w statystyce (stan na 1 stycznia 2008 roku)

Czytaj za darmo! »

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (UIT) każdego roku publikuje dane statystyczne [1], umożliwiające ocenę rozwoju telekomunikacji na świecie. Dane te dotyczą wyłącznie telekomunikacji porozumiewawczej użytku publicznego i nie obejmują sieci telekomunikacyjnych, służących do zapewnienia prawidłowego działania i bezpieczeństwa obiektów gospodarczych, zakładów pracy, organizacji branżowych i resortów państwowych. Do telekomunikacji porozumiewawczej zalicza się komputerową sieć internetową. Wszystkie wymienione wyżej rodzaje telekomunikacji mogą być wykorzystywane do przekazywania sygnałów głosowych, graficznych, obrazowych lub cyfrowych, po zainstalowaniu odpowiednich terminali i zestawów łączy telekomunikacyjnych. W zależności od warunków ekonomicznych w poszczególnych kra[...]

Telekomunikacja w statystyce (Stan na 1 stycznia 2009 roku)

Czytaj za darmo! »

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna każdego roku podaje informacje o stanie telekomunikacji na świecie. Dane statystyczne dostarczane przez poszczególne kraje dotyczą wyłącznie telekomunikacji porozumiewawczej użytku publicznego. Nie są brane pod uwagę telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe i sieci specjalne dla potrzeb energetyki, kolejnictwa, dróg lądowych i wodnych, transportu, ratownictwa, służby zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i niektórych innych działów gospodarki narodowej. W telekomunikacji porozumiewawczej użytku publicznego najbardziej rozpowszechnioną usługą jest telefonia. Z tego względu uznano, że wskaźniki związane z tą działalnością są miarodajne dla oceny rozwoju telekomunikacji. Są nimi: liczba abonentów telefonicznych, gęstość abonentów telefonicznyc[...]

Telekomunikacja światowa w statystyce Stan na dzień 1 stycznia 2010 roku


  Współczesna telekomunikacja jest dziedziną działalności, umożliwiającą porozumiewanie się na odległość za pośrednictwem urządzeń elektronicznych. W miarę potrzeb tworzy się różnego rodzaju sieci telekomunikacyjne. Na przykład do zarządzania zakładami pracy są organizowane wydzielone sieci wewnątrzzakładowe. Ale mogą one też obejmować swoim zasięgiem obszary osiedli, regionów, krajów, a nawet kontynentów. Są przeznaczone do współdziałania ze służbami lub obiektami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki lub życia społecznego. Można tutaj wymienić liczne przedsięwzięcia, znajdujące zastosowanie przy wytwarzaniu energii elektrycznej, cieplnej, dostawie wody, w transporcie ludzi i towarów, służbie zdrowia i ratownictwie, służbie meteorologicznej, bezpieczeństwie wewnętrznym i obronności kraju. Dostęp osób prywatnych do tego rodzaju wyodrębnionych sieci jest na ogół bardzo ograniczony. Nie są również podawane do publicznej wiadomości odpowiednie dane statystyczne. Porozumiewanie się osób prywatnych i licznych instytucji jest realizowane w sieciach telekomunikacyjnych użytku publicznego. Ukształtowały się dwa rodzaje takich sieci. Są to telekomunikacyjne sieci stacjonarne i radiokomunikacyjne sieci mobilne. W obu rozwiązaniach najbardziej powszechną usługą telekomunikacyjną jest telefonia. Z tego względu przyjęto, że dla oceny rozwoju telekomunikacji w rozważanym kraju są miarodajne takie wskaźniki telefoniczne, jak liczba abonentów i gęstość, wyrażona ich łączną liczbą, przypadającą na 100 mieszkańców. Jest to uzasadnione, gdyż łącza telefoniczne wykorzystuje się również do przekazywania wiadomości w postaci tekstowej, graficznej, obrazowej i cyfrowej. W dniu 1 stycznia 2010 roku w sieciach telekomunikacyjnych użytku publicznego na świecie było 5 895 869 600 * Redakcja PTiWT Bolesław Gre jcz* Telekomunikacja światowa w statystyce Stan na dzień 1 stycznia[...]

 Strona 1