Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Amelia Kowalska"

Magnetic separation of mobile phones used after the thermal treatment process in the fluidized bed reactor Separacja magnetyczna zużytych telefonów komórkowych po procesie termicznej utylizacji w reaktorze fluidyzacyjnym DOI:10.15199/62.2017.4.37


  Shredded phones were burned at high temp. (fuel gas flame), the products were grinded to approx. 1 mm and then subjected to magnetic sepn. carried out by using Nd magnet. Two separator types were used for the elements smaller or bigger than 1 mm. Total degrees of sepn. reached 81.9% , 96.6% and 99.2% for Co, Fe and Nd, resp. Przedstawiono wyniki badań separacji magnetycznej materiałów uzyskanych po termicznej utylizacji telefonów komórkowych w laboratoryjnym reaktorze fluidyzacyjnym. Materiał wyjściowy stanowiło 10 telefonów komórkowych, które poddano termicznej utylizacji, uzyskując kruche produkty stałe. Otrzymane materiały zmielono do uziarnienia poniżej 1 mm oraz poniżej 0,5 mm, a następnie przeprowadzono separację magnetyczną, wykorzystując magnes neodymowy, separator płytowy (trójfazowy) oraz separator talerzowy (taśmowy). Przeprowadzone kilkuetapowe wzbogacanie magnetyczne pozwoliło na uzyskanie we frakcjach magnetycznych łącznego stopnia separacji 81,9% dla kobaltu, 96,6% dla żelaza i 99,2% dla neodymu. Zarówno w Europie, jak i na świecie obserwuje się niezmienną tendencję wzrostową ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). W Unii Europejskiej każdego roku powstaje ok. 8 mln t odpadów elektronicznych, przy czym tempo wzrostu wynosi rocznie 3-5%. Na całym świecie w skali roku pojawia się 20-50 mln t tych niebezpiecznych odpadów1-3). Największą tendencję wzrostową wśród ZSEE stanowią sprzęty teleinformatyczne i telekomunikacyjne, takie jak telefony komórkowe i komputery osobiste, ze względu na coraz krótszą ich żywotność (wymiana następuje średnio co 2-5 lat). Obecnie szacuje się, że rocznie wyrzucanych jest 17 mln komputerów oraz 400 mln telefonów komórkowych z powodu nieprawidłowego działania sprzętu, przestarzałej technologii lub też chęci posiadania urządzeń bardziej funkcjonalnych. Szacuje się, że w 2020 r. liczba zużytych aparatów telefonicznych wzrośnie nawet 7-krotnie4-6). Telefony komó[...]

Study on the recovery of metals from the printed circuit board waste by using mechanical methods Badania nad odzyskiem metali ze zużytych obwodów drukowanych metodami mechanicznymi DOI:10.15199/62.2017.5.27


  Waste printed circuit boards from computers and mobile phones were disintegrated by mech. methods, sepd. on a vibrating sieves and analyzed for metal contents by mass spectroscopy and chem. anal. The Cu and Zn contents decreased with decreasing grain size (56.9% down to 17.9% and 0.550% down to 0.291%, resp.), while the Nd and Ti contents increased with decreasing grain size (0.062% up to 0.312% and 0.031% up to 0.074%, resp.). Przedstawiono wyniki badań nad odzyskiem wybranych metali z zużytych obwodów drukowanych, pochodzących z komputerów oraz telefonów komórkowych, z zastosowaniem metod mechanicznych. Zbadano proces rozdrabniania zużytych obwodów drukowanych w młynie walcowo-pierścieniowym i określono energochłonność procesu oraz poddano analizie pierwiastkowej otrzymane rozdrobnione odpady. Uzyskane materiały poddano następnie separacji na sitach wibracyjnych w celu wzbogacenia pewnych klas ziarnowych w zawartość frakcji metalicznej. W przypadku obydwu rodzajów odpadów otrzymane frakcje wykazały, że zawartość miedzi (frakcja I 56,9%, frakcja IV 17,9%) i cynku (frakcja I 0,550%, frakcja IV 0,291%) zmniejsza się wraz ze zmniejszaniem się średnicy ziarna, natomiast zawartość neodymu (frakcja I 0,062%, frakcja IV 0,312%) i tytanu (frakcja I 0,031%, frakcja IV 0,074%) rośnie wraz ze zmniejszaniem się średnicy ziarna. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) jest jednym z najszybciej wzrastających strumieni odpadów w Europie. W 1998 r. "wygenerowano" tu ok. 6 mln t ZSEE, kilka lat później (w 2005 r.) powstało 8,3-9,1 mln t tych odpadów. Przewiduje się, że corocznie wzrost ten będzie oscylował w granicach 3-5%1) i w 2020 r. Europa "wyprodukuje" ponad 12 mln t tego typu odpadów. Obecnie na świecie zbiera się ok. 41,5 mln t odpadów ZSEE2, 3). Według raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki ZSEE w 2014 r. na polski rynek wprowadzono ok. 519 tys. t sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z czego najwięcej w grup[...]

 Strona 1