Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Robert Czech"

Wpływ poprawy stanu drogi na redukcję drgań w zabytkowym kompleksie budynków DOI:10.15199/33.2015.06.40


  Potwierdzenie negatywnego wpływu drgań komunikacyjnych wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań dynamicznych in situ z wykorzystaniem precyzyjnej, niskoczęstotliwościowej aparatury pomiarowej do rejestracji: przemieszczeń, prędkości lub przyspieszenia drgań oraz dokonania oceny wpływu drgań zgodnie z normami [1, 2] oraz szczegółowymi wytycznymi [3]. Takie prace przeprowadziliśmy w przypadku zabytkowego kompleksu budynków zlokalizowanych w Tykocinie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 671 o nawierzchni z nieregularnej kostki granitowej i brukowca. Oceny szkodliwości drgań drogowych przenoszonych drogą gruntową na budynki i ich mieszkańców, przeprowadzone dla dziesięciu wybranych budynków wykazały, że w przypadku większości z nich rejestrowano drgania, które zakwalifikowano do II strefy szkodliwości, a w przypadku dwóch budynków do III strefy szkodliwości. Konieczne więc było podjęcie odpowiednich działańmających na celuminimalizację negatywnych skutków drgań drogowych przenoszonych na pobliskie budynki, tym bardziej iż większość z nich zlokalizowana wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 671, ze względu na unikalne walory historyczne i architektoniczne, była objęta ochroną konserwatora zabytków. Opis badań i zastosowanej aparatury pomiarowej Do badań wytypowano 4 z 10 budynków, w przypadku których przed planowaną przebudową drogi wojewódzkiej nr 671 dokonano oceny wpływu drgań drogowych: [...]

 Strona 1