Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Michał Bednarek"

The analysis of detection possibility of optical radiation pulse with thermal method


  The purpose of active thermography is to detect thermal heterogeneities or excitation energy distribution by measuring the temperature disturbance at the surface of the examined object in frequency or time domain. The variable component of temperature for the harmonic excitation can be obtained as a product of the power of excitation and thermal impedance of the object (1): T(ω) = P(ω) · Z(ω) (1) In the case of thermally heterogeneous object, excited by a power P(ω), with thermal properties represented by its thermal diffusivity α and thermal effusivity ε, reaches at the surface temperature described by the function T(ω). The values of temperature response (amplitude and phase) for frequencies of excitation spectrum carry information about the type and location of the thermal heterogeneities. Reconstructing the thermal properties distribution of the object basing on the temperature response measurements is possible if the function P(ω) describing the power of the excitation energy is known. In the general case the optical excitation is characterized by varied optical and frequency spectra. Spectral character of thermal impedance causes that the temperature response, and hence the temperature contrast of thermal heterogeneity, significantly depend on the frequency spectrum of the excitation pulse. It would be ideal if the excitation spectrum was correlated with the thermal impedance spectrum, which can be determined if the thermal properties of the object are known. In active thermography the excitation energy is usually performed by using optical radiation. That is why the frequency spectrum of excitation can be optimized by modulating its intensity in time. This can be realized by using choppers (mechanical modulation) or by changing the supply current (semiconductor lasers, filament lamps, etc.). In case of pulsed sources (flashlight, laser pulse) the excitation spectrum can be[...]

Zastosowanie funkcji korelacji do detekcji niejednorodności cieplnych struktur warstwowych metodą aktywnej termografii impulsowej


  Termografia aktywna z pobudzeniem impulsowym jest metodą diagnostyczną pozwalającą na szybką wizualizację niejednorodności cieplnych występujących w objętości struktur warstwowych elementów półprzewodnikowych. Powierzchnia badanego elementu absorbująca energię impulsu promieniowania optycznego jest źródłem zmiennego w czasie strumienia cieplnego propagującego wewnątrz struktury [1, 2]. Temperatura na powierzchni obiektu zależy m.in. od impedancji termicznej pobudzanego obszaru a ta zależy od parametrów cieplnych poszczególnych warstw struktury [3]. Rejestracja intensywności promieniowania podczerwonego za pomocą kamery termowizyjnej pozwala na porównanie zmian temperatury poszczególnych punktów powierzchni badanego obiektu. Przetworzenie sekwencji termogramów na sekwencję tzw. obrazów kontrastowych obrazujących wyłącznie zmiany temperatury spowodowane lokalnymi zmianami właściwości cieplnych pozwala uzyskać obraz rozkładu niejednorodności cieplnych [2]. Ze względu na niewielkie wartości uzyskiwanych kontrastów oraz efekty rozmycia występujące na granicach niejednorodności poszukuje się metod matematycznych pozwalających na poprawę jakości uzyskanych obrazów, przez co na zwiększenie wykrywalności niejednorodności związanych z defektami struktury [4, 5]. Autorzy niniejszego opracowania zaproponowali wykorzystanie funkcji korelacji w celu utworzenia obrazu korelacyjnego z sekwencji obrazów kontrastowych. Pozwala to na wyodrębnienie obszarów, które odpowiadają defektom struktury o parametrach relaksacyjnych procesów cieplnych zbliżonych do wzorca. Model badanej struktury Badanym obiektem jest struktura złożona z trzech warstw: warstwy krzemu o grubości 0,2 mm, warstwy przejściowej o g[...]

Comparison of oxygen index and combustion heats of some epoxy compositions Porównanie wartości wskaźnika tlenowego i ciepła spalania dla wybranych kompozycji epoksydowych DOI:10.12916/przemchem.2014.1315


  A com. epoxy resin was reinforced by addn. of nanosized org. modified montmorillonite, AlO(OH), oligomeric Me ethylphosphate or/and melamine polyphosphate, cured with triethylenetetraamine and studied for O2 index, combustion heat and sp. temps. (termogravimetry). The addn. of melamine polyphosphate (10% by mass) resulted in the highest increase in O2 index (by 18%) and the highest decrease in the combustion heat (by 18%). The highest surface temp. at the autoignition was found after addn. of montmorillonite (2% by mass) and melamine polyphosphate (5% by mass). Omówiono wpływ wybranych środków ogniochronnych na palność żywicy epoksydowej Epidian 5 (Ep 5). Jako inhibitory spalania zastosowano hydroksytlenek glinu (Apyral), oligomeryczny etylofosforan metylu (Fyrol), polifosforan melaminy (PFM) oraz organicznie modyfikowany montmorylonit (MM) w różnych stężeniach masowych. Stopień uniepalnienia wybranych materiałów określono na podstawie pomiaru wskaźnika tlenowego (LOI) i ciepła spalania (PCS). Wyznaczono również temperatury powierzchni materiałów, przy których nastąpił samozapłon ich palnej fazy gazowej oraz przeprowadzono analizę termograwimetryczną w celu określenia stabilności termicznej badanych materiałów. Zarówno w przypadku pomiaru LOI, jak i PCS najskuteczniejszym środkiem ogniochronnym okazał się PFM użyty w ilości 10% mas. Najwyższą temperaturę powierzchni w chwili samozapłonu otrzymano w przypadku gęstości promieniowania cieplnego 30 kW/m2 dla próbki Ep 5 + 2% MM + 5% PFM.Tworzywa sztuczne mają w ostatnich dziesięcioleciach coraz szersze spektrum zastosowań w różnych dziedzinach techniki. Ocenia się, że 50% produkowanych żywic epoksydowych znajduje zastosowanie w produkcji farb, lakierów i klejów, 20% w budownictwie i 20% w elektronice. Perspektywiczną dziedziną zastosowania żywic epoksydowych jest sektor energii wiatrowej i związane z tym rosnące zapotrzebowanie na epoksydowe wiatraki1). Swoją popularność two[...]

 Strona 1