Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra MIŁEK"

Modelowanie fizyczne procesu przedmuchiwania stali gazem obojętnym


  Przedmuchiwanie stali gazami obojętnymi jest powszechnie znaną metodą określania przepływu stali, jednakże mimo to ciągle prowadzone są badania w tym zakresie, mające na celu wyznaczenie charakterystyk przepływu stali. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowa- dzonych na modelu fizycznym, mające na celu określenie wpływu porowatości kształtek gazoprzepuszczalnych na skuteczność wymieszania cieczy modelowej w kadzi. The blowing with inert gases is widely known method for determining the flow of steel, however research in this area are still performed to determine flow characteristics of steel bath. This paper presents the results of research conducted on the physical model, designed to determine the effect of porosity on the effectiveness of fitting gas permeable liquid mixing model in the ladle. Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, krzywa czasu przebywania (RTD), wdmuchiwanie gazu obojętnego, kadź główna Key words: physical modelling, residence time distribution (RTD), inert gas blowing, ladle.Wprowadzenie. Metoda modelowania fizycznego stanowi jedną z ważniejszych metod opisu zjawisk za- chodzących w obiektach tzw. metalurgii drugorzędowej. Pozwala to m.in. na badanie mechanizmu przepływu ciekłej stali, przedmuchiwanej argonem w kadzi głów- nej i określenie podstawowych charakterystyk jej prze- pływu. Argon dostarczany do układu przez porowatą kształtkę zlokalizowaną w dnie kadzi zapewnia homo- genizację składu chemicznego, wyrównanie temperatu- ry ciekłej stali oraz usuwanie wtrąceń niemetalicznych do fazy żużlowej [1]. W artykule przedstawiono wyniki w postaci krzywych retencji RTD charakteryzujących warunki hydrodynamiczne procesu przedmuchiwania ciekłej stali gazami obojętnymi dla dwóch rodzajów kształtek gazoprzepuszczalnych. Ilustrują one zmianę bezwymiarowego stężenia znacznika w funkcji czasu. Na ich podstawie określono skuteczność działania ba- danych kształtek. Wyniki porównania przedstawiono w sposób graficzny na [...]

 Strona 1