Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Karol WASZCZUK"

Ośmiokanałowy system do pomiarów matryc bioczujników

Czytaj za darmo! »

Historia pomiarów bioczujnikowych rozpoczęła się w 1962 r., kiedy L. C. Clark i C. Lyons zbudowali urządzenie z jonoselektywną elektrodę tlenową z osadzonym enzymem w roli detektora glukozy [1]. Biosensorem nazywane jest zatem urządzenie, którego element biologiczny oddziałuje z substancją oznaczaną, a efekt tego przetwarzania przekształcany jest na sygnał elektryczny. Jako receptor biologiczny zastosowane mogą być enzymy, przeciwciała, żywe mikroorganizmy, tkanki roślinne lub zwierzęce [2]. Zastosowanie materiału biologicznego jako warstwy detekcyjnej (nazywanej również warstwą receptorową) wynika z jej dużej czułości w oddziaływaniu z określonym związkiem chemicznym lub czynnikiem biologicznym.Widealnym przypadku warstwa receptorowa powinna uczynić biosensor selektywnie czuł[...]

Mikrowaga kwarcowa - platforma do pomiarów biologicznych

Czytaj za darmo! »

Obok kamertonów kwarcowych i mikromechanicznych belek sprężystych, w Zakładzie Metrologii Mikro- i Nanostruktur Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej prowadzi się badania z zastosowaniem piezoelektrycznych wag kwarcowych. Ich zaletą jest bardzo duża powierzchnia czujnika w porównaniu do czujników mikromechanicznych. Pozwala to, między innymi, na zastosowanie standardowych obecnie technik pracy z mikroorganizmami, takich jak zakładanie hodowli bakterii. W pracy przedstawiona zostanie głowica pomiarowa mikrowag kwarcowych przystosowana do pracy w środowisku cieczowym. Dodatkowo opracowana konstrukcja może być jałowiona w autoklawie, co z punktu widzenia badań mikrobiologicznych stanowi o jej wartości. Zaprezentowane zostaną również wyniki skalowania odpowiedzi czujnika, które zostało przeprowadzone w drodze obserwacji krzywych amplitudowych rezonatora obciążanego znaną masa testową. W badaniach zastosowano etanol, aceton, izopropanol, wodę destylowaną oraz pożywkę bakteriologiczną. W ten sposób możliwe będzie skalowanie elektrycznej odpowiedzi czujnika względem masy adsorbującej się na powierzchni wagi. W skonstruowanym układzie zaobserwowano czułość układu równą 3 ng przy zmianie częstotliwości rezonansowej o 1 Hz. Uzyskane dane wskazują, że opisywana platforma znajdzie zastosowanie do monitorowania obecności bakterii w badanym środowisku. Abstract. Nowadays there are being investigated MEMS sensors in biological applications. In our group, there are three types of sensors used, which can be applied for such measurements. These are quartz tuning forks, spring microcantilevers and quartz crystal microbalances (QCM). Main advantage of QCM discs is its large area (about 1cm2), which makes it suitable for standard biological procedures. It is easy to prepare static liquid cell with sensor, which can be filled up with broth and monitor bacteria growth. Presented liquid cell is resistant to sterilization methods, su[...]

Wykorzystanie matrycy kamertonów piezoelektrycznych do wysokorozdzielczych pomiarów masy biomolekuł

Czytaj za darmo! »

W pracy zaprezentowano system pomiarowy CIS-1A zrealizowany w ramach projektu "Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku - modelowanie i monitoring zagrożeń" nr POIG.01.03.01-02-002/08. Prowadzone prace mają na celu konstrukcję inteligentnych urządzeń umożliwiających detekcję w środowisku obecności szkodliwych gazów czy też skażenia wody lub artykułów spożywczych toksynami, bakteriami chorobotwórczymi, wirusami lub grzybami. Bazę systemu stanowi matryca kamertonów piezoelektrycznych, pełniących funkcję czujników masy. Poszczególne elementy systemu CIS-1A zostały zoptymalizowane pod kątem uzyskania jak najlepszej rozdzielczości pomiaru masy. Wyniki teoretycznej analizy czułości kamertonów kwarcowych potwierdzone poprzez szereg eksperymentów kalibracyjnych wykazały przydatność systemu CIS-1A w opisywanych zastosowaniach. Abstract. CIS-1A measurement system constructed in project “Sensors for detection of dangerous factors in the environment - modeling and detection" POIG.01.03.01-02-002/08 is presented in this paper. Purpose of the project is to construct intelligent devices capable of detecting presence of harmful gases in the environment, pathogenic bacteria, viruses or fungi in food or water. A matrix of piezoelectric tuning forks working as mass sensors is the basis of CIS-1A system. Elements of the system have been optimized to achieve best measurement resolution. Theoretical analysis of tuning forks sensitivity and sensor calibration experiments prove their usefulness in described applications. (Tuning fork matrix for high resolution measurements of bio molecule mass). Słowa kluczowe: Kamerton kwarcowy, rezonator piezoelektryczny, biosensor. Keywords: Quartz tuning fork, piezoelectric oscillator, biosensor. Wstęp Ostatnie lata przyniosły intensyfikację badań nad konstrukcją przenośnych, inteligentnych systemów detekcji pozwalających na wykrywanie różnego rodzaju zagrożeń środowiskowych takich[...]

Kamerton piezoelektryczny - uniwersalna platforma czujników fizycznych, chemicznych oraz biologicznych


  Kamertony piezoelektryczne, powszechnie stosowane jako kwarcowe wzorce częstotliwości w elektronicznych układach RTC (ang. Real Time Clock) mogą być również używane w różnych zastosowaniach czujnikowych. Kluczowe w takich aplikacjach jest precyzyjne określenie zmian własności mechanicznych rezonatora, które w określonych warunkach można powiązać ze zmianą mierzonej wielkości fizycznej. Technologia elektrycznych pomiarów parametrów drgań rezonansowych kamertonów kwarcowych (QTF) rozwijana w Zakładzie Metrologii Mikro- i Nanostruktur WEMIF PWR była stosowana do pomiarów różnych wielkości fizycznych. Autorzy prezentują przegląd zastosowań kamertonów piezoelektrycznych w pomiarach topografii powierzchni, detekcji niewielkich mas oraz określaniu[...]

 Strona 1