Wyniki 1-10 spośród 47 dla zapytania: authorDesc:"Marian Borek"

Wsparcie eksportu zbóż i produktów ich przetwórstwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Czytaj za darmo! »

Znajomość instrumentów wsparcia eksportu ziarna zbóż i produktów uzyskiwanych w procesie ich przetwórstwa jest szczególnie istotna dla handlowców oraz przetwórców zbóż. Z uwagi na wdrażanie instrumentów wsparcia rynku wewnętrznego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, takich jak zakupy interwencyjne oraz ochrona rynku przed importem tanich zbóż z krajów trzecich, przetwórcy i handlowcy realizuj[...]

Realizacja sprzedaży zbóż z zapasów interwencyjnych na rynek Wspólnoty w roku gospodarczym 2006/2007

Czytaj za darmo! »

Z opublikowanych przez cocereAL danych wynika, że w 2006 r. w krajach Unii europejskiej z powierzchni 49,8 mln hektarów zebrano 242,5 mln ton zbóż. W porównaniu z rokiem poprzednim zbiory były o 4,3% niższe. Spadek zbiorów nastąpił z uwagi na redukcję o 2,2% powierzchni ich uprawy oraz zmniejszenie o 2,0% plonów. biorąc pod uwagę, że w roku 2005/2006 zapasy zbóż uległy redukcji z 62,8 mln t[...]

Zmiany w regulacji wspólnotowego rynku kukurydzy

Czytaj za darmo! »

Produkcja kukurydzy w Unii Europejskiej oraz Rumunii i Bułgarii w roku gospodarczym 2006/2007 prowadzona była łącznie na obszarze 8,5 mln hektarów. Średni plon kukurydzy osiągnął poziom 6,38 t/ha i był wyższy od średniego plonu zbóż ogółem o 27,1%. W omawianym okresie w UE zebrano 54,6 mln ton ziarna kukurydzy, co stanowiło 20,5% zbiorów zbóż ogółem.Największy udział w produkcji kukurydzy w[...]

Prognoza rozwoju sytuacji popytowo-podażowej na świecie w roku gospodarczym 2007/2008

Czytaj za darmo! »

Zbliżanie się ku końcowi roku gospodarczego 2006/2007 sprawia, że coraz większe znaczenie dla rozwoju sytuacji na rynku zbóż mają prognozy zbiorów w nadchodzące żniwa. Spadek produkcji zbóż w roku gospodarczym 2006/2007 do poziomu 1,567 mld ton, tj. o 2,1% w porównaniu do poprzedniego roku przy rosnącej ich konsumpcji sprawił, że poziom światowych zapasów zbóż na koniec bieżącego roku gos[...]

Możliwości stabilizowania Wspólnotowego rynku zbóż działaniami interwencyjnymi w bieżącym i nadchodzącym roku gospodarczym

Czytaj za darmo! »

Według szacunków Międzynarodowej rady Zbożowej, w 2006 roku w 27 krajach Unii europejskiej zebrano 152,3 mln ton pszenicy tj. o około 14 mln ton mniej niż w roku poprzednim. Zużycie pszenicy w roku gospodarczym 2006/2007 będzie na poziomie 123 mln ton i spadnie w porównaniu z rokiem poprzednim o około 6 mln ton. Zapasy końcowe pszenicy ulegną redukcji w porównaniu z rokiem poprzednim o koło[...]

Zmiany w prawodawstwie Wspólnoty i interwencji na rynku zbóż w roku gospodarczym 2007-2008

Czytaj za darmo! »

Modyfikacja instrumentów wsparcia rynku i jego zarządzania A. Ograniczenie działań interwencyjnych na rynku kukurydzy W dniu 19 grudnia 2006 r. sekretariat generalny Rady UE przekazał krajom członkowskim projekt rozporządzenia Rady zakładający wykluczenie kukurydzy z listy roślin objętych zakupami interwencyjnymi. W przekazanym wraz z projektem rozporządzenia memorandum wyjaśniającym kom[...]

Sytuacja podażowo-popytowa i cenowa na światowym i wspólnotowym rynku zbóż w roku gospodarczym 2007/2008

Czytaj za darmo! »

Obserwując aktualną sytuację na rynku zbóż wielu uczestników rynku zadaje sobie pytanie: co takiego zdarzyło się, że ceny zbóż na rynku Wspólnoty jak i na rynku światowym osiągnęły poziom nie notowany od wielu lat? Istotne jest również, czy istniejąca sytuacja ma charakter chwilowego (rocznego) odchylenia od dotychczas notowanego poziomu, czy też jest sygnałem występowania zmian o trwalszym [...]

Rozwój sytuacji na wspólnotowym i krajowym rynku zbóż w pierwszym kwartale roku gospodarczego 2007/2008

Czytaj za darmo! »

Według przedwynikowych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w roku bieżącym w Polsce zostało zebranych ogółem 27,4 mln ton zbóż, w tym: 8,5 mln ton pszenicy, 4,3 mln ton mieszanek zbożowych, 4,1 mln ton jęczmienia, 4,2 mln ton pszenżyta, 3,2 mln ton żyta. Oznacza to, że w porównaniu do niskich zbiorów roku poprzedniego zbiory zbóż ogółem w roku bieżącym będą wyższe o 25,7%. W porównaniu[...]

Analiza zmian w powierzchni zasiewów i plonowaniu zbóż na świecie w ostatnich dziesięciu latach

Czytaj za darmo! »

Szybki wzrost poziomu cen ziarna zbóż w ostatnich dwóch latach każe zastanowić się nad możliwościami zwiększenia podaży zbóż na rynku światowym. Dwoma podstawowymi sposobami zwiększania ilości dostępnego zbóż jest zwiększanie powierzchni ich uprawy oraz plonów. W opracowaniu tym omówione będą zmiany powierzchni zasiewów zbóż na świecie i ich plonów w latach 1998/1999 - 2007/2008 na podstawi[...]

 Strona 1  Następna strona »