Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Martin ČERNÍK"

The influence of thermomechanical processing conditions on magnetic properties of electrical steels DOI:10.15199/24.2015.8.9


  The paper deals with the influence of thermomechanical treatment on properties of non-oriented electrical steels processed at cryogenic and ambient temperature. The main objective of research was to determine the effect of annealing conditions on magnetic properties in samples processed by rolling at cryogenic temperature. From customers‘ point of view, there are high demands on the magnetic properties of products made of electrical steels, such as high magnetic induction, low coercive force and low magnetic losses. Experimental results revealed that mechanism of plastic deformation during cryogenic rolling is different than during rolling at ambient temperature. A great amount of defor- . deformation twins has been found in the sample subjected to cryogenic rolling. Moreover, the advanced magnetic properties after annealing was obtained in the cryo-rolled sample thanks to the presence of preferable texture (greater portion of a cubic component) and optimal grain size. W artykule przedstawiono analizę wpływu obróbki cieplno-plastycznej na właściwości stali elektrotechnicznych o ziarnie niezorientowanym, przetwarzanych w temperaturze kriogenicznej i pokojowej. Głównym celem badań było określenie wpływu warunków wyżarzania na właściwości magnetyczne próbek walcowanych w warunkach kriogenicznych. Wyroby ze stali elektrotechnicznych muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami magnetycznymi, tzn. dużą indukcją magnetyczną, małą siłą koercji i niskimi stratami magnetycznymi. Wyniki eksperymentów wykazały, że mechanizm odkształcenia plastycznego podczas walcowania kriogenicznego jest inny niż w przypadku walcowania w temperaturze pokojowej. Ujawniono dużą ilość bliźniaków odkształcenia w próbce poddanej walcowaniu w warunkach kriogenicznych. Ponadto, po wyżarzaniu w próbce walcowanej w temperaturze kriogenicznej osiągnięto poprawę właściwości magnetycznych, dzięki obecności korzystnej tekstury (większej ilości sześciennej składowej t[...]

 Strona 1