Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Wierzbińska"

Biofiltry jako budowle w inżynierii środowiska DOI:10.15199/33.2017.12.09


  Proces biofiltracji polega na powolnym przepływie zanieczyszczonego gazu przez warstwę materiału sorpcyjnego, zasiedlonego przez specjalnie dobrane do zanieczyszczeń mikroorganizmy. W celu osiągnięcia dużej efektywności procesu muszą być zachowane optymalne parametry gazu, złoża oraz robocze. Z tego powodu instalacje do biofiltracji zawierają często komorę nawilżania gazu wraz z wbudowaną grzałką umożliwiającą utrzymanie odpowiedniej temperatury zimą. Zanieczyszczenia dyfundują do ciekłej powłoki pokrywającej sorbent, tzw. biowarstwy lub biofilmu, gdzie za pośrednictwemmikroorganizmóworaz ich enzymów zostają rozłożone do dwutlenku węgla i wody, które odprowadzane są do atmosfery jako nieszkodliwe i nietoksyczne [19]. Instalacja do biofiltracji Instalacja służąca do oczyszczania gazów przemysłowych metodą biofiltracji składa się z biofiltra oraz komory nawilżania/skrubera i wentylatora/pompy wymuszającej przepływ gazu przez biofiltr. Może również zawierać rozdzielnicę elektryczną oraz przyrządy i wskaźniki z odczytem lokalnym (rysunek 1). Biofiltr składa się z obudowy oraz warstwy wypełniającego ją materiału filtracyjnego, zasiedlonego przezmikroorganizmy, przystosowane do rozkładu danego rodzaju zanieczyszczeń. Kształt biofiltra może być różny w zależności od możliwości przestrzennych oraz skali jego wykorzystania. W badaniach półtechnicznych są to często rury o średnicy kilkudziesięciu cm, podczas gdy w skali przemysłowej stosuje się kontenery o powierzchni kilkudziesięciu do kilkusetmetrów kwadratowych. Poglądowy szkic takiej instalacji przedstawiono na rysunku 2. Wprzypadku biofiltrów przemysłowych wyróżnić można dwa sposoby doprowadzenia zanieczyszczonych gazów: przez warstwę żwiru lub za pomocą komór szczelinowych [15]. W pierw-szym przypadku zanieczyszczony gaz wprowadzany jest systemem perforowanych rur, umieszczonych w warstwie żwiru, której zadaniem jest ułatwienie równomiernego rozdziału gazu w biofiltrze. Wdrugim,[...]

 Strona 1