Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Beata Łaźniewska-Piekarczyk"

Wpływ napowietrzenia na właściwości reologiczne samozagęszczalnych mieszanek betonowych

Czytaj za darmo! »

Wprzypadku samozagęszczalnejmieszanki betonowej istotne jest, aby charakteryzowała się niską granicą płynięcia i odpowiednią lepkością. Jednym z podstawowychwymagań dotyczących betonu jestmrozoodporność. Bazując na dotychczasowymstaniewiedzy, a także zgodnie z wymaganiami PN-EN 2006-1:2003, zaleca się stosowanie napowietrzania w celu zapewnienia mrozoodporności betonu.Artykuł dotyczywpływu napowietrzenianawłaściwości reologiczne samozagęszczalnejmieszanki betonowej.Rezultaty badań relacjonowane w różnych źródłach wskazują, że napowietrzenie obniża granicę płynięcia i lepkość plastyczną, zatem przyczynia się do zwiększenia rozpływu mieszanki. Wyniki badań przeprowadzonych przeze mnie wskazują na inny efekt tego wpływu. W związku z tym podjęłam się analizy przyczyn, dla[...]

Mrozoodporność a charakterystyka napowietrzenia wysokowartościowych betonów samozagęszczalnych

Czytaj za darmo! »

Mrozoodporność betonu zależy od czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Czynniki wewnętrzne to przede wszystkimzawartość wilgoci, wyrażona jako stopień nasycenia betonu wodą, a także zawartość fazy ciekłej w porach betonu w zależności od ich wymiarów oraz rozstawu porów powietrznych. Natomiast czynniki zewnętrzne to szybkość zmian temperatury i jego wilgotność oraz liczba cykli zamrażania i odmrażania, którym poddany jest beton. Mrozoodporny beton powinien charakteryzować się określonymiwartościami parametrów struktury porowatości (rysunek 1 i tabela 1).Wpraktyce jednak wartości poszczególnych parametrów struktury porowatości betonu stanowią kolejne losowe kombinacje. Najczęściej stosowanymparametrem charakteryzującym mrozoodporność betonu jest wskaźnik rozstawu porów powietrznych L- , który oznacza uśrednioną, największą odległość od dowolnego punktu wewnątrz stwardniałego zaczynu cementowego do najbliżej położonego pora, ustanowionego w celu ograniczenia wartości naprężeń wywieranych na ścianki kapilar. W wypadku samozagęszczalnych betonów(SCC),wtymwysokowartościowych (HPSCC), napowietrzanie mieszanki i - co za tym idzie - uzyskanie odpowiednich parametrów struktury porowatości jest problematyczne, z uwagi na proces samozagęszczenia mieszanki. W wyniku znacznej płynności takiej mieszanki znajdujące się w niej pęcherzyki powietrzamogą ulec destabilizacji, która może się objawiać trzema zjawiskami, oddzielnie lub łącznie: ● zanikiem części dużych pęcherzyków w trakcie transportu i układania mieszanki betonowej; ● znikaniemdrobnych pęcherzyków, o wymiarach < 10 μm, w wyniku rozpuszczania się powietrza w wodzie; ● łączeniem się małych pęcherzyków w większe, co powoduje zwiększenie rozstawu porów. Skład wysokowartościowego betonu, w tym samozagęszczalnego, powinien być tak zaprojektowany, aby charakteryzował sięmałą porowatością kapilarną. W związku z tym, że stosunek w/c takiego be[...]

Wpływ domieszek przeciwpieniących i stabilizujących na właściwości mechaniczne samozagęszczalnych zapraw

Czytaj za darmo! »

Istotą samozagęszczalności mieszanki betonowej jest samorzutne wydalenie pęcherzyków powietrza, powstałych podczas procesu mieszania. Warunek odpowietrzenia mieszanki uzależniony jest od wielkości parametrów reologicznych: granicy płynięcia i lepkości plastycznej mieszanki. W związku z tym, że dostępność bezpośredniego pomiaru wymienionych wielkości reologicznych jest ograniczona, w praktyce budowlanej stosowane są testy technologiczne, mające na celu ocenę konsystencji mieszanki betonowej (SCC), m.in. test rozpływu (tabele 1 i 2). Wartość średnicy rozpływu SCC zależy od granicy płynięcia mieszanki τ0m, natomiast czas rozpływu SCC zależy od jej lepkości plastycznej ηpl. Średnica i czas rozpływu SCC powinny odpowiadać klasompodanym w tabelach 1 i 2. Jednak wg różnych autorów zaleca się, aby rozpływ SCC wynosił min. 650 mm. Na podstawie rezultatów wielu badań stwierdzono, że często występuje problemnadmiernego napowietrzeniamieszanki betonowej pomimo tego, żemieszanka uzyskała zalecany rozpływwodpowiednim czasie (tabele 1 i 2). Należy podkreślić, żewgwymagań normowych dotyczących domieszek chemicznych do betonu, superplastyfikatory (SP) nie powinny powodować napowietrzenia mieszanki betonowej większego niż o 2%w porównaniu z mieszanką kontrolną. Przyczyną nadmiernego napowietrzenia mieszanki jest prawdopodobnie wpływmechanizmówdziałania i budowy superplastyfikatora na powstawanie i zachowanie się pęcherzyków powietrza w jej objętości. Rezultaty moich badań dowodzą, że superplastyfikator na bazie wybranego rodzaju eteru poliakarboksylowego powodujewiększe napowietrzenie SCC niż superplastyfikator polikarboksylowy. Napowietrzenie betonu jest większe w przypadku większej wartości w/c, i wynosi aż 8,30%. Należy podkreślić, żemieszanka uzyskała stosunkowo duży rozpływ, tj. 660mm(co odpowiada klasie SF2). Pomimo tego nie nastąpiło odpowiednie jej samozagęszczenie (samoodpowietrzenie). Napowietrzenie m[...]

Wpływ czynników materiałowych i technologicznych na efekt napowietrzenia betonu


  Wśród metod materiałowo- -strukturalnej ochrony betonu przed szkodliwymdziałaniem mrozu można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy zmierzające do: - uzyskaniamaksymalnie szczelnej, nieprzesiąkliwej struktury przez obniżenie wskaźnika w/c, dzięki stosowaniu dodatkówmineralnych i domieszek uplastyczniających; - osiągnięcia mrozoodporności przez napowietrzenie. Napowietrzenie mieszanki uzyskuje się przez wprowadzenie domieszki napowietrzającej do jej objętości, która ułatwia powstanie małych pęcherzyków powietrza. Domieszki napowietrzającemożna podzielić na trzy grupy: - tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz kwasy tłuszczowe; - naturalne żywice, które w reakcji zwapnemdają sole kwasówżywicznych rozpuszczalne w wodzie lub w reakcji z NaOH mydła kwasu żywicznego; - sole sodowe lub potasowe kwasów sulfonowych lub alkilosiarkowych. Efektywność działania domieszki napowietrzającej jest wypadkową oddziaływaniawielu czynnikówmateriałowych, technologicznych itp. Zaleca się zwiększenie dawki domieszki napowietrzającej ponad zalecaną w przypadku, gdy: - cementma zwiększoną powierzchnię właściwą; - cement charakteryzuje się niską zawartością alkaliów; - mieszanka zawiera popioły lotne, szczególnie zawierające dużo niedopalonego węgla; - kruszywo zawiera zwiększoną zawartośćmateriału bardzo drobnego lub gdy stosowane są zmielone barwniki; - temperatura betonu jest wysoka; - urabialnośćmieszanki jest niewielka; - woda zarobowa cechuje się wysoką twardością. Wpływ składu mieszanki na efektywność jej napowietrzenia Uziarnienie cementu, dodatki mineralne oraz ich powierzchnia właściwa mają wpływ na[...]

Wpływ temperatury na napowietrzenie i urabialność SCC modyfikowanego domieszkami


  Na efekty działania superplastyfikatorów (SP) i domieszek napowietrzających (AEA) wpływa temperaturamieszanki betonowej [1], [2]. Efekt wpływu temperatury na efektywność działania SP zależy od jego rodzaju, stąd w literaturze wiele doniesień na ten temat [3], [4], [5], [6], [7]. Ponadto niektóre rodzaje SP powodują powstanie nadmiernej zawartości powietrza w samozagęszczalnej mieszance [4], [8], [9], [10], pomimo tego, że w ich składzie jest już domieszka przeciwpieniąca (AFA) [11]. Nie wiadomo, czy i jak wpływa temperatura na efekt uboczny działania SP.Wyniki badań [12] wykazały, że wzrost temperatury powoduje redukcję celowego napowietrzenia mieszanki betonowej. Zastanawia, czy podobny efekt występuje w przypadku samozagęszczalnej mieszanki betonowej, która zawiera SP oraz AEA i jak zmienia się charakter wpływu temperatury na właściwości takiej mieszanki, modyfikowanej domieszkamiAFAi VMA (viscosity modifying admixture)? Odpowiedzi na tak postawione pytania przedstawione są w artykule. Metodyka badań W badaniach zastosowano dostępne domieszki (tabela 1): SP1 (powodujący powstawanie nadmiernej zawartości powietrza), SP2 (niepowod[...]

Wpływ domieszek na właściwości betonu samozagęszczalnego


  Wartykule przedstawiono wyniki badań wpływu domieszek upłynniających (SP), napowietrzających (AEA), przeciwpieniących (AFA) oraz stabilizujących lepkość (VMA) na mikrostrukturę zaczynu weryfikowaną analizą SEMorazwytrzymałość i charakterystykę porowatości stwardniałego betonu samozagęszczalnego. W zależności od bazy chemicznej superplastyfikatory mogą wywoływać w mieszance betonowej następujące efekty [1]: ● powstawanie na ziarnach cementu i mikrowypełniaczy warstwy "smarnej", zmniejszającej tarcie wewnętrzne mieszanki betonowej (SMF - sulfonowane żywice melaminowo- -formaldehydowe); ● otaczanie ziaren cementu ładunkami ujemnymi, powodującymi ich wzajemne odpychanie (SNF - sulfonowane żywice naftalenowo-formaldehydowe); ● zmniejszenie powierzchniowego napięcia wody w stosunku do cementu imikrowypełniaczy (MLS -modyfikowane lignosulfoniany wapniowe lub sodowe; inne produkty, to kopolimery kwasu mrówkowego z kwasem naftaleno-sulfonowym lub z kwasemmetylonaftaleno-sulfonowym, kopolimery kwasumetakrylowego z solą sodową lub z glikolem polietylenowym); ● tworzą długie łańcuchy polimeru, fizycznie uniemożliwiające ziarnom cementu zbliżanie się do siebie - nowa generacja domieszek upłynniających; substancje z grupy polikarboksylantów (PC), kopolimerów kwasu akrylowego z akrylanami (CAE) oraz żywic akrylowych (CLAP).Mechanizmten powoduje, że domieszki nowej generacji zamiast rozbijać już powstałe aglomeraty ziaren cementu, nie dopuszczają do ich utworzenia. Na skutek znacznej płynnościmieszanki betonowej pęcherzyki powietrza znajdujące sięwjej objętości ulegająm.in.koalescencji, zani[...]

Wpływ temperatury na efektywność działania domieszek uplastyczniających i upłynniających DOI:10.15199/33.2019.09.02


  Wpraktyce budowlanej najczęściej stosowane są domieszki modyfikujące właściwości reologiczne mieszanki betonowej, czyli domieszki uplastyczniające (plastyfikatory) i upłynniające (superplastyfikatory). Domieszki te różnią się sposobemdziałania na mieszankę betonową, dlatego też zasada ich działania oraz umiejętnośćwłaściwego doborumają niezwykle istotne znaczenie w technologii betonu. Zgodnie z PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie - domieszką nazywamy substancję dodawaną podczas wykonywania mieszanki betonowej w ilości nie większej niż 5% masy cementu w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu. Dzięki domieszkom możliwe jest zmniejszenie lepkościmieszanek betonowych bez zmianywytrzymałości, zmniejszenie zużycia cementu przy zachowaniu tej samej lepkości i wytrzymałości oraz zwiększenie wytrzymałości projektowanego betonu przez redukcję wody zarobowej bez zmiany lepkości mieszanki betonowej [1 ÷ 7]. Bazą chemiczną plastyfikatorówsą przedewszystkimlignosulfoniany sodu lub wapnia (LS), będące pochodnymi celulozy. Przez zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody umożliwiają one redukcję wody zarobowej maksymalnie do 12%. Z kolei superplastyfikatory działająwg różnychmechanizmów i upłynniają mieszankę betonową od 12 do 40%. Bardzo ważnym zagadnieniem związanym ze stosowaniem domieszek uplastyczniających, a szczególnie upłynniających w praktyce budowlanej jest kompatybilność domieszek z cementami i dodatkami oraz wpływ temperatury na efektywność ich działania.Wprzypadku betonówmrozoodpornych i hydrotechnicznych, oprócz domieszek uplastyczniających i upłynniających, stosowane są również domieszki napowietrzające, które są substancjami powierzchniowo czynnymi składającymi się z długiego łańcucha węglowodorowego zakończonego grupą hydrofilową. Bazę chemiczną domieszek napowietrzających sta[...]

Kompatybilność między domieszką napowietrzającą i upłynniającą uprzednio napowietrzonych mieszanek betonowych


  Przedstawione badania wykazały, że w przypadku konieczności upłynnienia uprzednio napowietrzonej mieszanki betonowej z cementem wieloskładnikowym, występuje problem zachowania jej napowietrzenia w zalecanymzakresie.Większość dostępnych domieszek upłynniających powoduje znaczące zwiększenie napowietrzenia. Uzyskanie kompatybilności takiego układu wymaga przeprowadzenia wielu badań doświadczalnych, które przedstawiono wartykulewraz zwynikającymi z nich wskazaniami. Słowa kluczowe: cement napowietrzający, domieszka napowietrzająca, domieszka upłynniająca, kompatybilność.Zgodnie z PN-EN 206-1, w celu zapewnienia mrozoodporności w środowisku o klasach agresywności środowiska XF, beton powinien być napowietrzony, a zawartość powietrza wynosić 4 - 7%. Zbyt duża zawartość powietrza prowadzi do znacznego zmniejszenia wytrzymałości. Wyniki prowadzonych przez nas badań wykazały, że upłynnienie uprzednio napowietrzonej mieszanki betonowej domieszkami upłynniającymi nowej generacji stwarza problem zachowania wymaganego napowietrzenia. Dotyczy to szczególnie mieszanek zawierających cement z dodatkami mineralnymi. Zawartość powietrza w takiej mieszance może się zwiększyć z 6,5 do nawet więcej niż 18%. Prawdopodobnie wynika to ze zmniejszenia napięcia powierzchniowego fazy ciekłej zaczynu przez superplastyfikatory (SP) najnowszej generacji [1 - 11]. Rozwiązaniem wymienionego problemu jest spełnienie warunku kompatybilności układu "cement- AEA-SP", ze względu na zawartość powietrza w mieszance i jej konsystencję. Warunek kompatybilności tego układu należy weryfikować, uwzględniając także wpływ kolejności dozowania na zmiany napowietrzenia i konsystencji zaprawy lub mieszanki betonowej. W tym celu konieczne są badania obejmujące dobór rodzaju i ilości domieszki napowietrzającej (AEA) do mieszanki z określonym cementem ze względu na wymagane napowietrzenie, a następnie dobór superplastyfi[...]

Możliwość wykorzystania cementu portlandzkiego żużlowego do produkcji elementów prefabrykowanych DOI:10.15199/33.2015.11.65


  Wartykule omówiono przydatność cementów zawierających mielony granulowany żużel wielkopiecowy do zastosowania w prefabrykacji. Otrzymane wyniki badań wytrzymałości zapraw wykonanych z cementów portlandzkiego, portlandzkiego żużlowego oraz hutniczego z domieszkami przyspieszającymi twardnienie świadczą o tym, że cementy te nadają się do produkcji elementów prefabrykowanych po różnym czasie dojrzewania. Jednoczesne zastosowanie cementów zawierających MGŻW oraz domieszek przyspieszających dojrzewanie pozwala osiągnąć korzystne efekty ekonomiczne i ekologiczne oraz zapewnić odpowiednią trwałość elementów i konstrukcji. Słowa kluczowe: cement portlandzki żużlowy (CEMII/B-S), cement hutniczy (CEMIII), domieszki przyspieszające dojrzewanie. Abstract. The article deals with possibility of Portland slag cement and blastfurnace cement usage in precast elements production. Results obtained during compressive strength tests of Portland, Portland slag and blastfurnace cements with addition of accelerating admixtures show that those cements are suitable for prefabrication in different time of curing. By usage of both GGBFS and accelerating admixtures several economical and environmental benefits may be obtained. This cooperation may also ensure appropriate durability of elements and structures. Keywords: Portland slag cement (CEM II/B-S), blastfurnace cement (CEM III), accelerating admixtures.Współczesna produkcja zarówno betonu towarowego, jak i betonowych czy żelbetowych elementów prefabrykowanych, w dużej mierze odbywa się przy udziale domieszek chemicznych. Jest to już ok. 90% produkcji betonu w USA, Japonii czy Australii oraz ponad 40% w Polsce. Jednym z rodzajów są domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu. Jest to bardzo korzystne ze względu na możliwość szybszej rotacji form w zakładach prefabrykacji oraz szybszego rozformowania i obciążenia elementów na placu budowy, niż w przypadku betonu bez domieszek. Domieszki p[...]

Wpływ domieszek przyspieszających twardnienie na wytrzymałość zapraw cementowych DOI:


  Przeprowadzone badania miały na celu określenie wpływu zastosowania domieszek chemicznych przyspieszających wiązanie i twardnienie w przypadku zapraw o stosunku w/c = 0,5 oraz zmniejszonym do 0,35, z zachowaniem takiej samej konsystencji, na właściwości zapraw z cementów portlandzkiego oraz portlandzkiego żużlowego. Zbadanowytrzymałość na ściskanie stwardniałych zapraw w terminie od 12 h do 28 dni. Obecnie producenci elementów prefabrykowanych oraz projektanci i wykonawcy żelbetowych konstrukcji monolitycznych dążą do skrócenia czasu dojrzewania betonu, koniecznego do rozformowania i transportu elementów lub obciążenia konstrukcji. Jedną z metod zwiększeniawytrzymałości betonu jest zastosowanie cementu portlandzkiego (CEM I), którywykazuje się największymciepłem twardnienia, najszybszymczasemwiązania i twardnienia oraz bardzo dużą wytrzymałościąwczesną [3]. Producenci coraz częściej stosują jednak cementy z dodatkamimineralnymi, takimi jak popioły lotne, pyły krzemionkowe czymielony granulowany żużelwielkopiecowy (MGŻW). Ponadto coraz częściej beton modyfikowany jest domieszkami chemicznymi. W wielu wysoko rozwiniętych krajach świata, takich jakAustralia, Japonia czy Stany Zjednoczone ich odsetek wynosi już ok. 90%, a w Polsce 40 -50%. Definicja domieszki znajduje sięwPN-EN934-2 [7]. Działanie domieszek przyspieszających wiązanie i twardnienie betonu polega na przyspieszeniu wydzielenia ciepła wprocesie hydratacji cementu. Zakres ich stosowania obejmuje produkcję prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonywanie betonowych konstrukcji monolitycznych, betonowanie w niskiej temperaturze oraz technologię betonów natryskowych. Norma PN-EN934-2 definiuje domieszki przyspieszające wiązanie oraz przyspieszające twardnienie betonu. Pierwsze określane są jako domieszki, które skracają czas do rozpoczęcia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan sztywny. Ich działanie polega na przesunię[...]

 Strona 1