Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA WAŚ"

Badania odporności na korozję wyrobów dla motoryzacji. Część 1: Komora solna


  Przedstawiono dokumenty normalizacyjne dotyczące oceny wyników i metody przyspieszonych badań korozyjnych w komorze solnej. Omówiono metodykę i warunki prowadzenia testów korozyjnych (obojętna mgła solna, kwaśna mgła solna, kwaśna mgła solna z dodatkiem chlorku miedzi oraz woda morska) w oparciu o wymagania normalizacyjne. Przedstawiono trudności związane z prowadzeniem przyspieszonych testów korozyjnych i interpretacją ich wyników. Słowa kluczowe: badania korozyjne, komora solna, mgła solna, kwaśna mgła solna, woda morska, powłoki ochronne, próbki odniesienia, stała pluwiometryczna. Resistance to corrosion testing of automotive industry products. Part 1: Salt chamber Standardization documents concerned evaluation of the results and methods of accelerated corrosion tests in salt chamber have been presented. Methodology and conditions of conducting corrosion tests (neutral salt spray, acid salt spray, acid salt spray with copper chloride and sea water) based on the standardization requirements have been discussed. Diffi culties connected with conducting accelerated corrosion tests and interpretation their results have been presented. Keywords: corrosion test, salt chamber, salt spray test, acid salt spray, sea water, protective coating, reference coupons, pluviometric constant ochrona przed korozja 7/2011 1. Wprowadzenie Branża motoryzacyjna jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. W skład sektora motoryzacyjnego wchodzą nie tylko samochody nowe, ale także używane, wymagające części zamiennych. Ma to znaczący wpływ na działania producentów części samochodowych, których zadaniem jest dostarczać wyroby zgodne ze specyfi kacjami technicznymi oraz spełniające wymagania norm koncernów samochodowych oraz dyrektyw europejskich w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Znacząca ilość stosowanych w samochodach części to elementy metalowe pokryte powłokami ochronnymi. Powszechnie wiadomo, że metale znaj[...]

Odporność korozyjna folii VentureShield VS 7510 E na obecność płynów fizjologicznych DOI:10.15199/40.2016.4.7


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań w temacie zastosowania folii jako powłoki ochronnej stali, która stanowi materiał bazowy sprzętu medycznego oraz poszycia wewnętrznego ambulansów sanitarnych. Ocenę odporności korozyjnej prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. jak roztwór Ringera, roztwór sztucznej śliny oraz sztucznej krwi. Uzyskane dane odniesiono do wyników badań korozyjnych stali gat. DC01 nie zabezpieczonej folią. Przeprowadzone badania potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E stosowana jako powłoka ochronna stanowi dobre zabezpieczenie przed korozją, która zachodzi pod wpływem płynów fizjologicznych i może mieć zastosowanie jako zabezpieczenie stali we wnętrzach ambulansów sanitarnych i środowisku szpitalnym. Słowa kluczowe: folia ochronna, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna Corrosion resistance of film VentureShield™ VS 7510 E to the presence of bodily fluids The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E film. This publication is a continuation of research in the subject of the use of film as a protective coating for steel, which is the base material of medical equipment and ambulances interior. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used, i.e. Ringer’s solution, artificial saliva and blood substitute. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion not protected by film. The results confirm that VentureShield ™ VS 7510 E film applied as a protection coating provides good protection against corrosion, in the contact with[...]

Ocena przygotowania powierzchni śrub gat. 23MnB4 na jakość powłoki cynkowej DOI:10.15199/40.2017.7.4


  Zastosowanie elementów złącznych w konstrukcjach eksploatowanych w różnych środowiskach sprawia, że są one narażone na działanie czynników o różnej agresywności. Istotnym zagadnieniem jest zatem zabezpieczenie ich przed utratą wymaganych właściwości mechanicznych w trakcie eksploatacji. Jednym z najbardziej skutecznych, trwałych i ekonomicznych rozwiązań jest stosowanie powłok cynkowych. Mechanizm ochronnego działania anodowej powłoki cynkowej polega na: barierowym odizolowaniu metalu podłoża od otaczającego środowiska, ochronie elektrochemicznej wynikającej z różnic potencjałów metalu powłoki i podłoża oraz tworzeniu się na powierzchni cynku ochronnej warstewki produktów korozji, tzw. "cynk-patyny" [1, 2, 6]. Powłoki cynkowe można nakładać różnymi metodami do których należą: cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe), cynkowanie elektrolityczne, natryskiwanie cieplne, cynkowanie dyfuzyjne tzw. szeradyzacja, oraz pokrywanie powłokami ma- The results of the evaluation of the influence of heat treatment on the nature of zinc coating obtained on the surface of steel grade 23MnB4 have been presented in the paper. The research focused on fasteners - hexagon bolts M12x40. The material for the research was divided into two main groups: bolts in the initial state (after tempering) and the bolts after annealing. A multistage treatment (mechanical and chemical) and chemical treatment were conducted before hot-dip zinc galvanizing (HDG). The HDG was performed at. 457°C in industrial conditions. The Vickers hardness test and metallographic analysis of steel and Zn coating were performed in the research. The corrosion resistance of the samples was determined by the potentiodynamic test (LPR). It has been proved that the zinc coating thickness formed on the surface after annealing is higher than zinc coating thickness on the steel structure typical of tempered steel. Corrosion resistance of galvanized bolts after annealing is higher than bolts on impr[...]

Ocena korozyjna dyfuzorów - zakończeń kominów spalinowych DOI:


  1. Wstęp Elementem powodującym turbulencje w spalinowych przewodach kominowych, a także wentylacyjnych jest ich zakończenie. Dobór właściwej końcówki komina jest gwarancją laminarnego przepływu czynnika, a co za tym idzie braku cofania się produktów spalania do wnętrza pomieszczeń mieszkalnych. Jednocześnie jest gwarancją ekologicznego spalania bez względu na rodzaj paliwa. Zapewnia tym samym właściwe - całkowite i zupełne spalanie środków opałowych [1]. Nasady kominowe o różnym kształcie chronią je także przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi (deszcze, śniegi). Rozwiązania powyższe odnoszą się do budynków mieszkalnych jak również strategii rozwiązań przemysłowych. Termiczna ocena regulatora uwarunkowana jest długością przewodu kominowego i wahać się może od 70 do 150ºC, a nawet więcej dla wyjątkowo krótkich przewodów. Zależy w dużej mierze także od gatunku i rodzaju paliwa [2,4]. Wyróżnić można głównie następujące zakończenia systemowe: daszkowe (rys.1a), dla przewodów wentylacyjnych (rys.1b), oraz czapkę ruchomo- obrotową (rys.1c) [5]. Te ostatnie spełniają oczekiwania tylko w eksploatacji kominków o niskiej temperaturze spalin do 50ºC. Zakończenia kominów, bez względu na rodzaj, ulegają destrukcji ze względu na oddziaływanie spalin bogatych w siarkę oraz azot i węgiel a także ze względu na zmienną temperaturę pracy, punkt rosy i wilgotność powietrza. Właściwa regulacja ciągu spalin warunkuje prawidłowe prowadzenie spalania paliwa w piecu. Regulator daje możliwość dopasowania ciągu kominowego w funkcji; palenisko - długość przewodu kominowego - siła i kierunek w[...]

Wpływ obróbki powierzchniowej stentów wieńcowych na ich odporność korozyjną


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu polerowania elektrolitycznego, pasywacji chemicznej oraz wygrzewania stentów ze stali AISI 316L na ich chropowatość i odporność korozyjną określaną metodami elektrochemicznymi. Słowa kluczowe: implanty stalowe, stal 316L, stop D, odporność korozyjna, badania in vitro The infl uence of surface treatment of coronary stents on their corrosion resistance Results of investigation of the infl uence of electropolishing, chemical passivation, and annealing of stents made of AISI 316L steel on their roughness and corrosion resistance determined by electrochemical methods are presented. Keywords: steel implants, 316L steel, D alloy, corrosion resistance, in vitro investigations.Odporność na korozję w poważnym stopniu zależy od stanu powierzchni i struktury krystalicznej warstwy powierzchniowej metalu. Istnieje więc możliwość poprawy tej odporności przez odpowiednią obróbkę elektrochemiczną. Istotne znaczenie ma morfologia powierzchni; im powierzchnia jest gładsza, tym większa jest jej odporność na działanie czynników korozyjnych. Wysoka gładkość powierzchni powstrzymuje proces krzepnięcia krwi, co powoduje, że zapewnienie gładkiej powierzchni jest istotnym etapem kształtowania właściwości użytkowych stentów wieńcowych (PN-EN 12006-3/2002) [1]. Proces polerowania elektrolitycznego, zwany też elektropolerowaniem, powoduje usunięcie zdeformowanej warstwy wierzchniej, tworzącej się w procesie obróbki mechanicznej, szczególnie w procesie szlifowania, związanego z zapewnieniem odpowiednich wymiarów geometrycznych implantów. Zdeformowana warstwa wierzchnia, zwana warstwą Beilby- ’ego, jest zdecydowanie bardziej podatna na korozję niż materiał rdzenia [2, 3]. Poprawa odporności korozyjnej związana jest nie tylko ze wzrostem gładkości powierzchni, ale też z obecnością warstewki pasywnej, która wytwarza się w czasie polerowania elektrolitycznego. Właściwości fi zykochemiczne warstwy tlenkowe[...]

Skuteczność zabezpieczenia antykorozyjnego stali gatunku DC01 z zastosowaniem folii VentureShield™ VS 7510 E DOI:10.15199/40.2015.4.6


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej folią VentureShield™ VS 7510 E. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PNEN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. płyny dezynfekcyjne i ustrojowe. Wykorzystano roztwór wodny C2H5OH w stężeniach 24%, 48%, 96%, Domestos o stężeniu 50% i 100% oraz roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki potwierdziły, że folia VentureShield™ VS 7510 E (gat. I i II), jako powłoka ochronna, może stanowić zabezpieczenie stali gat. DC01 przed korozją w warunkach kontaktu zarówno z roztworami fi zjologicznymi, jak i środkami dezynfekcyjnymi na bazie etanolu. Na tej postawie można przypuszczać, że folia spełni rolę ochronną w warunkach szpitalnych. Słowa kluczowe: folia ochronna, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna The effectiveness of corrosion protection of steel grade DC01 through using Venture Shield™ VS 7510 E fi lms The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by VentureShield™ VS 7510 E fi lm. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used, i.e. disinfectants and body fl uids, the C2H5OH solutions of 24%, 48%, 96% concentration, Domestos solution of 50% and 100% concentration, Ringer’s solution and artifi cial saliva. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion in corrosion solutions. The achieved results confi rmed that VentureShield™ VS 7510 E fi lm (I and II grade) used as a protective coating, may provide a corrosion protection of DC01 steel in the contact with both saline solutions and disinfect[...]

Powłoki NiAu i NiAg jako zabezpieczenie antykorozyjne wyrobów medycznych DOI:10.15199/40.2015.5.10


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej powłokami galwanicznymi NiAu i NiAg. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. analogi płynów ustrojowych człowieka. Wykorzystano 0,9% roztwór NaCl, roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych niezabezpieczonej powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki wykazały, że powłoki NiAu i NiAg nie stanowią idealnej ochrony przed płynami wewnątrzustrojowymi, lecz mogą być z powodzeniem wykorzystywane w stomatologii. Słowa kluczowe: powłoka NiAu, powłoka NiAg, odporność korozyjna, metoda potencjodynamiczna NiAu and NiAg coatings as a corrosion protection of medical equipment The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by NiAu and NiAg coatings. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used - analogs human body fl uids, the NaCl solutions of 0.9% concentration, Ringer’s solution and artifi cial saliva. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion in corrosion solutions. The achieved results confi rmed that, NiAu and NiAg coatings are not perfect protection against endobiotic fl uids, but can be successfully used in dentistry. Keywords: NiAg coating, NiAu coating, corrosion resistance, potentiodynamic method.1. Wprowadzenie Wykorzystywane w placówkach medycznych części stalowe są chronione przed korozją powłokami metalicznymi i malarskimi. Wybrane elementy osprzętu medycznego są zabezpieczone również powłokami typu: Ni, Cr, Cu, a także Zn ogniowo bądź galwanicznie. Utrzymanie właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń [...]

 Strona 1