Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Wawruch"

Wykorzystanie systemu automatycznej identyfikacji do monitorowania statków morskich

Czytaj za darmo! »

Państwa nadbrzeżne, kierując się troską o bezpieczeństwo własne i żeglugi na wodach przybrzeżnych oraz o czystość środowiska naturalnego, dążą do wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących zasad przepływu statków: tras przepływu, systemów rozgraniczenia ruchu i raportowania statków, a także systemów technicznych, umożliwiających kontrolę ruchu i przestrzegania przez jednostki pływające wyż[...]

Światowy system identyfikacji i śledzenia statków

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z postanowieniami międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (International Convention on Safety of Life at Sea) SOLAS 1974, wraz z późniejszymi zmianami, statkowy system automatycznej identyfikacji (AIS) powinien zapewniać automatyczne przesyłanie na częstotliwościach UKF danych identyfikacyjnych statku, informacji o jego typie i aktualnym statusie nawigacyjnym oraz pozycji, kursie i wektorze ruchu nad dnem, a także innych informacji związanych z bezpieczeństwem, do odpowiednio wyposażonych stacji brzegowych, innych statków i samolotów. Urządzenie powinno być włączone zawsze, z wyjątkiem sytuacji, w których porozumienia międzynarodowe, przepisy lub normy przewidują ochronę informacji nawigacyjnych. Tak określone zadania statkowych systemów automatycznej[...]

Rozwój i modernizacja europejskiego zintegrowanego systemu monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji o statkach


  Łączna powierzchnia morskich akwenów państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) wynosi około 4 324 782 km2, a linia brzegowa ma długość ponad 70 000 km. Pod banderami tych państw jest eksploatowanych około 10 000 zatrudnionych w żegludze międzynarodowej morskich statków pasażerskich i towarowych o pojemności brutto 300 i powyżej, co stanowi 24,27% floty światowej. Dlatego Parlament Europejski i Komisja Transportu przypisują zagadnieniom morskim szczególną wagę. Dowodem słuszności tego stwierdzenia jest przyjęcie i realizacja przez wymienione instytucje tak zwanej zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej (Integrated Maritime Policy for European Union). Do zasadniczych jej celów należy zaliczyć: - budowę Europejskiego Systemu Obserwacji Morskiej (European System of Maritime Surveillance - ESMS), - rozwój Europejskiego Systemu Informacyjnego i Monitorowania Ruchu Statków (Vessel Traffic Monitoring and Information System - VTMIS). Organami UE, realizującymi zadania wynikające z przyjętej zintegrowanej polityki morskiej, są Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS - Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships) i Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA - European Maritime Safety Agency). Jednym z głównych zadań omawianej polityki jest zwiększenie współdziałania i integracji różnych istniejących morskich systemów nadzoru i monitorowania, wprowadzonych przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) z podobnymi systemami wprowadzanymi przez inne instytucje UE: Generalny Dyrektoriat ds. Rybołówstwa i Spraw Morskich Statków Rybackich i Europejską Agencję ds. Zarządzania i Współpracy Operacyjnej na Granicach Zewnętrznych (FRONTEX). Analiza podjęta w dalszej części artykułu będzie dotyczyć rozwoju Europejskiego Systemu Informacyjnego i Monitorowania Ruchu Statków (VTMIS), którego elementami są: - system monitorowania ruchu statków i pr[...]

Ocena aktualnego stanu prac na forum IMO nad koncepcją e-nawigacji i planem jej wdrożenia


  Na ostatniej sesji Podkomitetu ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) we wrześniu 2013 roku sekretarz generalny tej organizacji oświadczył, że gospodarka morska oczekuje praktycznych zaleceń dotyczących systemu e-nawigacji i zasad jego wprowadzenia. Poprosił też o zakończenie dyskusji nad koncepcją systemu i strategicznym planem jej wdrożenia [1]. W artykule przedstawiono pojęcie e-nawigacji, przyczyny wszczęcia przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) debaty na ten temat, stan prac nad jej rozwojem - zrealizowanych przez dwa podkomitety IMO: ds. Bezpieczeństwa Żeglugi (NAV) oraz Radiokomunikacji, Poszukiwania i Ratownictwa (COMSAR) - zaakceptowany w lipcu 2014 roku przez nowo utworzony Podkomitet ds. Nawigacji, Radiokomunikacji, Poszukiwania i Ratownictwa (NCSR), a także uwagi na temat możliwości spełnienia oczekiwań gospodarki morskiej w zakresie rozwoju systemów e-nawigacji w najbliższej przyszłości. Poj ęcie e-nawigacji iprzyczyny podj ęcia prac nad jej rozwojem Dyskusję na temat konieczności opracowania i wdrożenia nowoczesnego systemu zbierania, przesyłania i prezentacji informacji nawigacyjnie użytecznej zainicjowała na forum IMO Wielka Brytania. Pierwszy wniosek w sprawie opracowania koncepcji e-nawigacji przedstawiły Komitetowi Bezpieczeństwa na Morzu (MSC) IMO: Japonia, Wyspy Marshalla, Holandia, Norwegia, Singapur, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, w złożonym przez nie w grudniu 2005 roku dokumencie MSC 81/23/10 [2]. Jego autorzy zaproponowali umieszczenie nowego zadania o nazwie e-nawigacja w programach pracy podkomitetów ds. bezpie-czeństwa żeglugi (NAV) oraz radiokomunikacji, poszukiwania i ratownictwa (COMSAR). Głównym celem tego zadania miało być sformułowanie strategicznej wizji wykorzystania w sposób całościowy i systematyczny istniejących i projektowanych urządzeń oraz systemów nawigacyjnych i radiokomunikacyjnych, w szczególności elektronicznych, aby zmniejszyć lic[...]

 Strona 1