Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA STEFKO"

Metody badania odporności obuwia na działanie stopionych metali


  Methods for testing of footwear resistance to molten metal splashes One of the basic hazards existing on workstations in foundries and welding is a burn as a result of contact with molten metal splashes. That is why to ensure the safety of mentioned group of workers very important is a usage of a proper legs and foot protective equipment. These equipment should ensure an adequate level of protection taking into account exsisting hazards. The protective properties of such footwear should be confirmed in the normalised laboratory tests. In 2010 a new European standard was published (EN ISO 20349), which describes the requirements and test methods for footwear protecting against thermal risks, among others molten metal splashes. In the paper the test methods and assessment criteria were described according to European standard provisions. Zagrożenie związane z narażeniem na działanie stopionych metali jest jednym z podstawowych zagrożeń w branży metalurgicznej i odlewniczej oraz podczas prac spawalniczych, stąd szczególnie istotne jest stosowanie do ochrony nóg obuwia zapewniającego odpowiedni zakres i poziom ochrony. Ze względu na zagrożenia występujące podczas prac w hutnictwie, odlewnictwie oraz podczas procesów spawania, w tym zagrożenie poparzeniem kończyn dolnych w wyniku kontaktu ze stopionymi metalami (m.in. żelazo, aluminium, miedź, stal, cynk, srebro), ocena odporności obuwia na działanie stopionych metali jest istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w pracy wymienionych grup zawodowych [1]. Obuwie dostępne obecnie na rynku środków ochrony indywidualnej z przeznaczeniem do ochrony nóg pracowników zatrudnionych w branży hutniczej i odlewniczej oraz dla spawaczy wykonane jest ze skór termoodpornych oraz z termoodpornych podeszew (np. z odpowiednich mieszanek gumowych, z kauczuku nitrylowego). Niektóre wzory obuwia są przeznaczone do stosowania z getrami lub innymi ochraniaczami kończyn dolnych. Charakterystycznym e[...]

Elementy obuwia pochłaniające energię mechaniczną - rozwiązania konstrukcyjne i metody badań


  Elements of footwear ensuring the shock ad energy absorption - design solutions and test methods In respect to footwear of protective properties used in occupational conditions as well as footwear of other purposes (e.g. for daily private use, sport footwear), one of basic users demands is a good comfort of its use. From this point of view the important property of footwear is a shock and energy absorption capasity, especially while moving when shock and trips risk exists. It is important not to transfer the energy to other parts of human body and in consequence not to cause a risk of injury. In order to ensure energy absorption by footwear an adequate materials shall be used in its design, of which properties are impartially confirmed by laboratory tests. Wstęp Zdolność pochłaniania energii mechanicznej przez elementy konstrukcyjne obuwia to cecha pożądana w obuwiu stosowanym zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim. Wyposażenie obuwia w skuteczne systemy absorpcji energii mechanicznej ma istotne znaczenie podczas wykonywania prac wymagających ciągłego poruszania się, zwłaszcza po nierównych powierzchniach, jak również przy ekstremalnych obciążeniach, wstrząsach i potknięciach. Dzięki tym systemom można zapobiegać urazom nóg i kręgosłupa oraz wpływać znacząco na komfort użytkowania obuwia. Systemy absorpcji energii mechanicznej są stosowane obecnie powszechnie w konstrukcjach obuwia o cechach ochronnych do zastosowania w warunkach zawodowych, jak również znajdują szerokie zastosowanie w obuwiu sportowym, podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz podczas codziennego użytkowania. W niniejszym artykule zostały opisane przykłady rozwiązań konstrukcyjnych obuwia, zapewniających absorpcję energii (tj. w obszarze pięty oraz w obszarze kostki - amortyzacja wstrząsów) oraz zostały omówione znormalizowane metody badań tych właściwości obuwia. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych obuwia wyposażonego w elementy absorbując[...]

Odporność rękawic ochronnych na przecięcie na podstawie normy europejskiej EN 388:2003


  Resistance of protective gloves to cut according to the European Standard EN 388:2003 For the hand protection against cuts by sharp objects like glass, metal sheets or sharp tools etc. the gloves with protective properties tested according to EN 388:2003 are used. High and very high resistance to cuts is typical for knitted gloves made from yarns of p-aramide, core spun, polyethylene, glass fibres. For these types of materials the test method seems to be insufficient to confirm the resistance to cuts. In the paper the results of laboratory tests of cut resistance for different four types of gloves are discussed. The tested gloves were characterised by different level of protection. The test method according to EN 388:2003 was subjected to critical assessment. The method according to EN ISO 13997:1999 was suggested to be used for testing of resistance to cut of gloves characterizing by very high performance. Wstęp Dobór odpowiednich rękawic odpornych na przecięcia to jedno z zasadniczych działań w ramach zapobiegania urazom rąk na stanowiskach pracy. W tym kontekście istotne są właściwości materiałów stosowanych do ich wytworzenia. Rękawice odporne na przecięcia są najczęściej produkowane jako rękawice dziane z przędz p-aramidowych, rdzeniowych, polietylenowych, z włókien szklanych oraz przędz mieszanych z ww. przędz, jak również z domieszką przędzy bawełnianej, poliamidowej, poliestrowej. Właściwości ochronne rękawic dla potrzeb oceny typu WE przed wprowadzeniem rękawic do handlu oceniane są na podstawie odpowiednich metod. Obecnie istnieje kilka znormalizowanych metod pomiaru, w których stosuje się elementy ostre powodujące przecięcie materiału rękawic odzwierciedlające rzeczywiste warunki ich stosowania (przecięcia ostrymi i szorstkimi elementami jak szkło, blachy itp., przecięcia i ukłucia nożami ręcznymi, przecięcia pilarką łańcuchową, nożami z napędem). Podstawową metodą badania i oceny odporności rękawic na przecięcie j[...]

System zarządzania jakością w ocenie zgodności i badaniach środków ochrony indywidualnej DOI:10.15199/47.2016.4.4


  Quality management system in a conformity assessment and laboratory tests of personal protective equipment.Celem artykułu jest wskazanie podstawowych elementów systemu zarządzania jakością w działalności jednostki notyfikowanej w kontekście wpływu na jakość prowadzonych procesów certyfikacji wyrobów. Omówiono najważniejsze aspekty prowadzenia procesów oceny zgodności środków ochrony indywidualnej z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy nr 89/686/EWG. Przedstawiono wpływ niektórych obszarów systemu zarządzania akredytowanych laboratoriów badawczych na miarodajność wyników badań, ich wykorzystanie w procesach oceny zgodności środków ochrony indywidualnej. Uwzględniono podstawowe wymagania dokumentów odniesienia, a także aspekty praktyczne wynikające z wieloletniej działalności jednostki notyfikowanej.środki ochrony indywidualnej, dyrektywa 89/686/EWG, system zarządzania jakością, ocena zgodności, badania laboratoryjne.1. Wprowadzenie Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) są to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą oddziaływać na jego bezpieczeństwo lub zdrowie [1,2]. Do środków ochrony indywidulanej zalicza się również: zespoły kilku urządzeń lub kilka rodzajów wyposażenia ochronnego, które producent skompletował w celu zapewnienia ochrony użytkownika przed występującymi zagrożeniami, urządzenia lub wyposażenie ochronne połączone w sposób rozłączny lub nierozłączny z wyposażeniem indywidualnym nieochronnym, noszone lub trzymane przez użytkownika w celu wykonywania określonych czynności, części wymienne lub podzespoły środków ochrony indywidualnej, które są istotne dla ich właściwego funkcjonowania oraz są używane i przeznaczone wyłącznie do tych środków [1,2]. Przytoczona definicja środków ochrony indywidualnej wynika z podstawowego dokumentu, w którym zostały określone zasadnicze wymagania dla tej grupy wy[...]

Tests of materials shielding electromagnetic field of low and medium frequencies dedicated for screens or protective clothing

Czytaj za darmo! »

In the paper electromagnetic field shielding properties of different materials that may be dedicated for different purposes like screening of field source, work place or protection of the worker were tested and compared. The tests were conducted in the scope of frequencies: 50 Hz - 30MHz. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów wybranych materiałów, które mogą być wykorzystane jako ekran elektromagnetyczny w odzieży ochronnej. Porównanie przeprowadzono w zakresie częstotliwości do 50Hz do 30MHz. (Badania materiałów ekranujących pole elektromagnetyczne niskich i średnich częstotliwości przeznaczonych na ekrany lub odzież ochronną). Keywords: electromagnetic field, shielding, protective clothes Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, ekranowanie, odzież ochronna Introduction With the development of technology, rapid growth in the number of sources of electromagnetic fields (EMFs) including sources of small and medium-frequency (50 Hz - 30 MHz) results in increase of the number of workers exposed to these fields. Studies show that in Poland exposure to electromagnetic fields of small and medium frequencies can affect tens of thousands of workers employed in the service including service of devices and installations that are used to distribute electric power, electrothermal devices (furnaces for melting scrap steel, induction furnaces and heaters for thermal processing of steel elements), dielectric heaters, resistance welders, medical equipment (electrosurgery devices, physiotherapy diathermies, MRI scanners, NMR spectrometers, magnetic therapy devices) [1, 2, 8]. Effect of influence of electromagnetic fields (EFM) on human body can be direct or indirect. Direct effects include :  Inducing of electric currents and voltages,  stimulation of electrically sensitive tissues such as muscles or nerves - result of the flow of currents directly induced i[...]

 Strona 1