Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Lorenc"

Wybrane technologie budowy mostów zespolonych DOI:


  Wartykule przedstawiono nowe rozwiązania konstrukcyjne mostów z belek walcowanych zamiast blachownic klasycznych oraz nowemosty, w których wykorzystano połączenie ścinane composite dowels (CD). Klasyczne (konwencjonalne) konstrukcje zespolone, to takie dźwigary w mostach, których przekrój można zaprojektować zgodnie z Eurokodem [6]. Są to wszelkiego rodzaju belki dwuteowe i skrzynkowe zespolone z płytą pomostu, niezależnie od rodzaju zespolenia (podobnie kratownice stalowe zespolone z płytą). Na fotografiach 1 i 2 przedstawiono klasyczne rozwiązania mostów, w których zamiast dotychczas stosowanych sworzni z główką zastosowano nowy rodzaj zespolenia. Mosty o małej i średniej rozpiętości z dwuteowników walcowanych (rozwiązania klasyczne) Jako małą rozpiętość belek zespolonych przyjmuje się granicę stosowalności, czyli ok. 30 m. Najprostszym rozwiązaniem jest konstrukcja z dwuteowych belek walcowanych zespolonych z płytą. Belki stalowe są stosowane z poprzecznicami betonowymi lub stalowymi, w zależności od założeń projektowych dotyczących schematu statycznego na czas betonowania (układ ciągły lub belki swobodnie podparte). Zazwyczaj preferowane jest to drugie rozwiązanie, ponieważ nie ma konieczności spawania belek stalowych na budowie, a uzyskany układmomentów zginających umożliwia racjonalne stosowanie stałego przekroju na długości belki przy niedużej rozpiętości przęsła. Wobiekcie z belkami walcowanymi HE (różne wymiary), o rozpiętości do 30 m, zlokalizowanymwciągu ul. Żołnierskiej wWarszawie (fotografie 1 i 2), zastosowano coraz częściej wykorzystywane współcześnie poprzecznice betonowe. Na fotografii 3 widoczne są tzw. skosy/ grzybki w płycie betonowej, a na fotografii 1a ich nie ma, c[...]

Modelowanie procesu gięcia na zimno dwuteowników walcowanych DOI:10.15199/33.2016.05.48


  W artykule przedstawiono zagadnienie dotyczące gięcia ciągłego na zimno dwuteowych kształtownikówstalowych. Za pomocą analiz numerycznych wyznaczono naprężenia pozostałe po procesie gięcia na zimno. Porównano założenia teoretyczne z wynikami z modeli numerycznych. Słowa kluczowe: gięcie na zimno, naprężenia własne, MES.Konstrukcje stalowe o zakrzywionych kształtach są powszechnie stosowane w budownictwie, m.in. w obiektach przemysłowych i halach oraz w mostownictwie. Użycie łukowych bądź parabolicznych przekryć poprawia estetykę konstrukcji oraz jest uzasadnione ekonomicznie, ze względu na korzystny rozkład sił wewnętrznych w ustrojach. W mostownictwie wygięcie elementu służy najczęściej jako podniesienie wykonawcze. Krzywizny elementów osiąga się przez formowanie na zimno. W artykule omówiono technologię formowania na zimno stalowych kształtowników dwuteowych, przedstawiono podejście teoretyczne oraz modele numeryczne procesu gięcia utworzone w środowisku ABAQUS [1]. Elementy stalowe zazwyczaj formuje się na zimno za pomocą trójpunktowego zginania. W praktyce maszyna do gięcia jest wyposażona w cztery wałki - dwa zewn[...]

Nowe stanowisko do badań niszczących w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej


  Decyzja o budowie nowego dużego stanowiska do badań niszczących w Instytucie Budownictwa PolitechnikiWrocławskiej została podjęta po zrealizowaniu dwóch dużych projektów międzynarodowych (PRECOBEAM, ELEM), które okazały się użytecznym poligonem do różnego typu badań niszczących elementów stalowych, betonowych i zespolonych pod obciążeniemstatycznym i cyklicznym. Dysponując odpowiednim doświadczeniem zarówno w zakresie samych badań, jak i w problematyce eksploatacji oraz użyteczności stanowisk badawczych w innych europejskich ośrodkach badawczych, pracownicy Katedry KonstrukcjiMetalowych podjęli się zadania zaprojektowania i realizacji nowego stanowiska, które umożliwi w przyszłości prowadzenie badań niemożliwych obecnie do zrealizowania przez jednostkę. Problemy dotyczące eksploatacji stanowisk do badań niszczących W ramach projektów międzynarodowych autorzy wielokrotnie dyskutowali z partnerami z innych jednostek na temat problemów eksploatacji stanowisk, takich jak zakres obciążeń, [...]

Pomiar naprężeń własnych w kształtowniku stalowym metodą otworkową DOI:10.15199/33.2018.04.35


  Naprężenia własne (resztkowe, rezydualne) to wewnętrzne naprężenia w materiale i elemencie niezależnie od występujących obciążeń zewnętrznych. Samorównoważą się one w taki sposób, że suma naprężeń ściskających i rozciągających w danym przekroju elementu wynosi zero. Naprężenia własnemuszą więc spełniać następujące warunki równowagi: ∫∫Aσ - dA = 0 (1) ∫∫Aσ - y - dA = 0 (2) gdzie: A - pole przekroju elementu; σ - składowa naprężenia własnego, normalna do przekroju A; y - współrzędna określająca odległość od płaszczyzny neutralnej. Niemal wszystkie procesy produkcyjne konstrukcji stalowych powodują naprężenia własne. Dodatkowo, naprężenia te mogą powstawa[...]

Optyczna metoda pomiaru odkształceń stalowych belek teowych podczas gięcia na zimno DOI:10.15199/33.2018.04.36


  Metoda cyfrowej korelacji obrazu DIC (Digital Image Correlation) stosowana jest do optycznych, bezinwazyjnych pomiarów rozkładu składowych przemieszczeń na powierzchni badanego elementu oraz wyznaczania na ich podstawie składowych odkształcenia i naprężenia. Polega na identyfikacji na badanej powierzchni zmian wymiarów odcinków oraz położenia punktów w stanie przed i po obciążeniu elementu.Wykorzystywane są zdjęcia zrobione jednocześnie przez dwie kamery cyfrowe. Pierwsze tzw. bazowe wykonywane jest przed obciążeniem, a kolejne podczas obciążania.Przed przystąpieniemdo badania element należy odpowiednio przygotować i przeprowadzić kalibrację urządzenia wg wytycznych producenta [1]. Dokładnośćmetody zależy odwymiarówobszaru pomiarowego oraz liczby zastosowanych kamer.Wanalizowanym przykładzie dokładność pomiarów wydłużenia wynosiła ± 0,1%. Badania doświadczalne punktowego gięcia na zimno Badania wykonano w Laboratorium Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PolitechnikiWrocła[...]

 Strona 1