Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Kańka"

Kompleksowe badania stropów gęstożebrowych na belkach strunobetonowych


  Norma PN-EN 15037 [1][2] wprowadza pojęcie belkowo- -pustakowego systemu stropowego. W artykule zaprezentujemy kompleksowe badania stropu gęstożebrowego, wykonywanego na belkach sprężonych z wykorzystaniem lekkich, niekonstrukcyjnych pustaków wypełniających. Technologia wykonania prefabrykowanych, strunobetonowych belek stropowych, o przekroju poprzecznymw kształcie odwróconej litery T, uniemożliwia umieszczenie w nich zbrojenia poprzecznego, czy zbrojenia zszywającego z nadbetonem układanymna budowie. Jedyne zbrojenie tych elementów stanowią dwa lub trzy sploty ze stali sprężającej, średnicy ok. 12,5mm(Y1860 S7).Wcelu zwiększenia nośności na ścinanie podłużne między belką stropową a nadbetonem, powierzchnia górna środnika ukształtowana została w postaci fali o przebiegu sinusoidalnym. W systemie, jako elementy wypełniające, przewidziano lekkie pustaki keramzytobetonowe wysokości 200mmi szerokości 540mm.Monolityzację stropu zapewnia warstwa betonu uzupełniającego grubości 4 cm, wykonanego z betonu klasy wytrzymałości nie mniejszej niż C20/25. W omawianym systemie stropowym tradycyjnie stosowanewstropach gęstożebrowych żebra rozdzielcze, zabezpieczające przed klawiszowaniem belek stropowych, zastąpione zostały odpowiednimzbrojeniemukładanymwnadbetonie, w strefie środka rozpiętości płyty. Przygotowanie elementów badawczych Ze względu na trudności w transportowaniu elementów stropowych o dużej rozpiętości i chęć zagwarantowania jednakowych parametrów betonu uzupełniającego oraz warunków jego dojrzewania zdecydowano o wykonaniu wszystkich elementów do badań w Laboratorium Badawczym Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, posiadającym akredytację PCA. Producent dostarczył jedynie odpowiednio etykietowane belki stropowe oraz pustaki wypełniające. W trakcie wykonywania belek strunobetonowych, oprócz standardowo pobieranych przez zakład prefabrykacji próbek betonu, wykonano także z tego [...]

Badania i ocena szybkości korozji stali w środowisku skażonej otuliny z żelbetowych trzonów kominów


  Korozja stali zbrojeniowej powoduje postępującą w czasie użytkowania konstrukcji redukcję przekroju poprzecznego prętów przenoszących obciążenia. Przeprowadzone badania pozwalają na orientacyjne jej szacowanie w granicach od ok. 0,7% do ok. 1,8% rocznego ubytku przekroju w zależności od stopnia zobojętnienia i zawartości szkodliwych jonów w warstwie betonu kontaktującego się ze zbrojeniem. Szczególnie niekorzystne jest skażenie otuliny jonami Cl-, których ilość znacząco przekracza wartość uznaną za dopuszczalną oraz równoczesne oddziaływanie jonów chlorkowych i siarczanowych w zobojętnionej otulinie betonowej. Słowa kluczowe: beton, skażenie otuliny, korozja zbrojenia, redukcja przekroju A study and evaluation of steel corrosion rate in contaminated cover of reinforced concrete chimney shafts Concrete reinforcement corrosion causes a progress in the reduction of cross-sectional bars area carrying loads. Conducted research allows estimating the annual reduction in the range from 0.7% to 1.8% depending on the extent of dealkalization and concentration of harmful ions in concrete cover around the reinforcement. Particularly unfavorable is the contamination of the cover by chloride ions, that has concentration which signifi cantly exceeds the established limits, as well as co-occurrence of chloride and sulfate ions in dealkalized concrete cover. Keywords: concrete, contamination of concrete cover, reinforcement corrosion, cross-sectional reduction.1. Wprowadzenie W konstrukcjach żelbetowych, występuje silna zależność pomiędzy korozją betonu a korozją stali zbrojeniowej. Do oceny zagrożenia korozyjnego zbrojenia mamy do dyspozycji różne metody badawcze, między innymi badania materiałowe i elektrochemiczne [1]. Badania materiałowe [2] pozwalają na ocenę stopnia skażenia porowatej struktury betonu. Mają one szczególne znaczenie, gdy ocenie podlega warstwa betonu będąca w bezpośrednim kontakcie ze zbrojeniem. Wiadomym jest, że stopień skażeni[...]

Przyczyny obniżenia wytrzymałości cegły z dodatkiem popiołów lotnych w wyniku oddziaływania wody DOI:10.15199/40.2016.6.3


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu długotrwałej ekspozycji cegły wodą, na jej wytrzymałość na ściskanie. Badania prowadzono na cegle produkowanej współcześnie w jednej z polskich cegielni. Cegła ta charakteryzuje się dużą zawartością popiołu lotnego dodawanego do masy ceramicznej. Wykazano, że długotrwały proces nasycania wodą spowodował istotne pogorszenie wytrzymałości na ściskanie tego materiału. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że przyczyną spadku właściwości mechanicznych jest zerwanie mostków krzemotlenowych. Ponadto proces nasycania wodą spowodował wypłukanie jonów z materiału, powodując wzrost porowatości a tym samym rozluźnienie tekstury. Słowa kluczowe: cegła z popiołem lotnym, wpływ wody, wytrzymałość na ściskanie Influence of exposure in water on reduction of compressive strength of brick with fly ash addition The article presents the results of research concerning an impact of water on compressive strength of brick. The study was carried out on brick produced today in one of the Polish brickyard. A brick is characterized by a high content of fly ash added to the ceramic mass. Tests showed that mechanical properties of the bricks in the water saturation state were worse than in the dry state. This phenomena was connected with degradation of silicon-oxygen network - breaking of silicon-oxygen bridges Si-O-Si and dissolved process some components of textures. Keywords: brick with fly ash, influence of water, compressive strength.1. Wprowadzenie Obecnie do produkcji cegieł, jako dodatek schudzający stosuje się obok piasku, gruzu ceglanego, surowce odpadowe pochodzące z przemysłu energetycznego np. popioły lotne. Z punktu widzenia składu chemicznego są one zbliżone do surowców naturalnych. Natomiast ich skład fazowy jest odmienny. Obecność popiołu lotnego w ilości do 10% masy obniża gęstość cegieł, powoduje wzrost porowatości, zaobserwowano również, że powoduje wzrost nasiąkliwości wody, ale bez ujemnego wpł[...]

Ocena stanu betonu w fundamentach obiektów byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau w aspekcie prac konserwatorskich DOI:10.15199/33.2017.02.16


  W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizykochemicznych betonu oraz cegły ceramicznej, z których 70 lat temu wykonano fundamenty obiektów infrastruktury byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau. Omówione badania przeprowadzono w ramach programu, którego celembyło rozpoznanie i dokumentacja stanu zachowania budynków obozowych stanowiących bezcenne materialne obiekty historyczne o charakterze martyrologicznym. Badania prowadzono na odwiertach rdzeniowych z oryginalnych fragmentów konstrukcji budynków obozowych oraz fragmentach cegieł ceramicznych. Wyniki badań i ich analiza pozwoliły na oszacowanie wytrzymałości na ściskanie oraz stopnia degradacji betonu i cegieł w fundamentach przedmiotowych obiektów. Słowa kluczowe: badaniamateriałowe, fundamenty, betony, obóz Auschwitz II-Birkenau, trwałość.para- PRAKTYKA BUDOWLANA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 2 ’2017 (nr 534) 1) Politechnika Krakowska,Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: skanka@pk.edu.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych właściwości fizykochemicznych betonu oraz cegły ceramicznej, z których 70 lat temu wykonano fundamenty obiektów infrastruktury byłego Obozu Zagłady Auschwitz II-Birkenau. Omówione badania przeprowadzono w ramach programu, którego celembyło rozpoznanie i dokumentacja stanu zachowania budynków obozowych stanowiących bezcenne materialne obiekty historyczne o charakterze martyrologicznym. Badania prowadzono na odwiertach rdzeniowych z oryginalnych fragmentów konstrukcji budynków obozowych oraz fragmentach cegieł ceramicznych. Wyniki badań i ich analiza pozwoliły na oszacowanie wytrzymałości na ściskanie oraz stopnia degradacji betonu i cegieł w fundamentach przedmiotowych obiektów. Słowa kluczowe: badaniamateriałowe, fundamenty, betony, obóz Auschwitz II-Birkenau, trwałość. Abstract. The article presents the results of selected physicochemical p[...]

Współczesne metody badania materiałów budowlanych pochodzących z zabytkowych obiektów murowanych DOI:10.15199/33.2019.03.11


  Zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, badania konserwatorskie to działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu i programu prac konserwatorskich, a jeżeli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich. Badania należy prowadzić w sposób, który do minimum ogranicza ingerencję w substancję oryginalną [1, 5], dlatego z coraz większymzainteresowaniem i powodzeniem stosowane są nieniszczące metody badawcze oraz metody, które można realizować z wykorzystaniem bardzo małych próbek. W diagnostyce obiektów budowlanych istotnym elementem są badania, które obejmują poszczególne elementy konstrukcyjne, w tym fundamenty, mury, stropy i dachy. Ich celem jest określenie obecnych lub pierwotnych właściwości mechanicznych, fizycznych i chemicznych badanych elementów czy materiałów. W przypadku obiektów historycznych może wystapić potrzeba poszerzenia standardowo prowadzonych badań o badania uzupełniające, np. termowizyjne skanowanie laserowe 3D konstrukcji w celu określenia jej deformacji czy z zastosowaniem georadaru. Badania stosowane w diagnostyce budowli można podzielić na dwie grupy, tj. badania in situ i laboratoryjne, w przypadku których konieczne jest pobranie odpowiednich próbek z obiektu.Wobiektach zabytkowych, ze względu na ochronę substancji oryginalnej, liczba próbek i ich wielkość zazwyczaj jest ograniczona. W artykule przedstawiono wybrane techniki badawcze, takie jak mikroskopia skaningowa, porozymetria rtęciowa oraz petrografia wraz z przykładowymi wynikami badań struktury porowatości i mikrostruktury małych próbek cegieł, pobranych z murowanych obiektów zabytkowych, znajdujących się na terenie Państwowego MuzeumAuschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.Wobiektach tych zaobserwowano trzy [...]

Badania nieniszczące i wzmacnianie zabytkowych drewnianych więźb dachowych DOI:10.15199/33.2016.06.89


  W artykule przedstawiono wyniki badań drewnianych elementów zabytkowych więźb dachowych baraków więźniarskich obozu zagładyAuschwitz II - Birkenau.Wramach projektu badawczego realizowanego na Politechnice Krakowskiej, wykonano nieniszczące badaniawytrzymałościowe, które określiły poziombezpieczeństwa elementu uwzględniający wysokie wymagania konserwatorskie.Wramach drugiego etapu badań wykonano wzmocnienie, przez wklejenie taśm z włókna węglowego wprzekrój poprzeczny oryginalnych krokwiwymontowanych z barakówwięźniarskich oraz dokonano analizy porównawczejwzględem wzmocnionej próbki wzorcowej. Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały zwiększenie o 5% nośności na zginanie krokwi wzmocnionych taśmami węglowymi. W skali globalnej nie jest to znaczący wzrost wskaźnika nośności, ale w przypadku pojedynczych elementów, które mają duży przekrój poprzeczny, zwiększenie nośności po wzmocnieniu może być większe niż wykazane laboratoryjnie 5%. Słowa kluczowe: zabytkowe więźby dachowe, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, badania nieniszczące drewna, wzmacnianie elementów drewnianych.na 1) Politechnika Krakowska,WydziałArchitektury 2) Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej *) Adres do korespondencji: e-mail: skarczmarczyk1@poczta.onet.pl Badania nieniszczące i wzmacnianie zabytkowych drewnianych więźb dachowych Non-destructive testing and strengthening of the wooden historic rafter framings dr inż. Stanisław Karczmarczyk1)*) mgr inż. Roman Paruch1) dr inż. Stanisław Kańka2) dr inż. Tomasz Tracz2) Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań drewnianych elementów zabytkowych więźb dachowych baraków więźniarskich obozu zagładyAuschwitz II - Birkenau.Wramach projektu badawczego realizowanego na Politechnice Krakowskiej, wykonano nieniszczące badaniawytrzymałościowe, które określiły poziombezpieczeństwa elementu uwzględniający wysokie wymagania konserwatorskie.Wramach drugiego etapu badań wykonano wzmocni[...]

 Strona 1