Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Degórska"

Carbonaceous aerosol. An indicator of the human activity impact on environment and health Sadza jako wskaźnik wpływu działalności człowieka na środowisko i zdrowie DOI:10.15199/62.2016.3.39


  A review, with 125 refs., of issues of air pollution with soot and methods of its monitoring. The effects of polluted air breathing on the human health was also discussed. Emisja związków węgla (w postaci sadzy) do atmosfery ma istotny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Zanieczyszczenie powietrza produktami spalania, mającymi unikatową kombinację właściwości fizycznych i chemicznych, jest istotnym składnikiem bardzo drobnego pyłu zawieszonego, który jest emitowany z różnego rodzaju źródeł związanych z procesami spalania. Związki węgla w aerozolu oraz zdeponowane w podłożu znajdują się na całym obszarze Ziemi. Odgrywają one ważną rolę w procesach intensyfikujących zmiany klimatu oraz mogą powodować negatywne skutki dla zdrowia w wyniku krótko- i długookresowego narażenia. Przytoczono spotykane w literaturze definicje różnych postaci węgla w powietrzu atmosferycznym i metody badań ich zawartości. Sadza jest produktem powstającym w trakcie niepełnego spalania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego), biomasy (np. drewna i resztek pochodzących z rolnictwa) i biopaliw (np. etanolu) oraz nierzadko innych materiałów, np. odpadów. Głównym jej składnikiem jest amorficzna postać węgla (jedna z najczystszych odmian węgla), ale zwykle zawiera ona także drobne cząstki grafitu, niewielkie ilości fulerenów oraz popiołu. Wyemitowana do atmosfery staje się niepożą-danym składnikiem szeroko rozumianego zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłu zawieszonego o bardzo drobnej frakcji cząstek1). Dzięki bardzo małym rozmiarom cząstek sadza może dość długo utrzymywać się w powietrzu atmosferycznym, a opadając na powierzchnię ziemi, często stanowi źródło wtórnego pylenia. Do najbardziej istotnych źródeł sadzy w środowisku należy tzw. niska emisja (spalanie paliw kopalnych, biomasy i odpadów w indywidualnych piecach przydomowych), emisja zanieczyszczeń z pojazdów i statków (głównie z silników Diesla), produkcja energii i ciepła w ene[...]

 Strona 1