Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PAULINA WÓJCIK"

Ocena wygody użytkowania rękawic chroniących przed przecięciem i przekłuciem nożami ręcznymi na podstawie badań ankietowych DOI:10.15199/60.2016.03.2


  Słowa kluczowe: rękawica ochronna, testy zręczności manualnej, komfort użytkowania Evaluation of utility comfort of gloves protecting against cuts and stabs by with hand knives based on surveys research survey The article presents the results of conducted tests of protective gloves protecting against cuts and stabs by hand knives. Volunteers using protective gloves performed selected manual exercises, which are characteristic to the five dexterity tests. Subjective sensations of the load of the upper limb were evaluated on the basis of the developed questionnaire. Keywords: protective glove, dexterity tests, utility comfort 1. Wstęp Wykonywanie czynności zawodowych z użyciem noży ręcznych wiąże się z ryzykiem urazów rąk na skutek przecięć i ukłuć, dotyczących przede wszystkim pracowników zatrudnionych w zakładach przemysłu spożywczego (głównie mięsnego), tworzyw sztucznych, skórzanego, tekstylnego, papierniczego oraz innych gałęzi przemysłu i rodzajów aktywności zawodowej, w których pracownicy używają tych narzędzi [1, 2, 3]. Ocena wygody użytkowania rękawic chroniących przed przecięciem i przekłuciem nożami ręcznymi na podstawie badań ankietowych DOI: 10.15199/60.2016.03.2 EMILIA IRZMAŃSKA, PAULINA WÓJCIK 26 Przegląd - WOS 3/2016 WYROBY Jednym z działań na rzecz zapobiegania urazom rąk jest stosowanie rękawic odpowiednio dobranych pod względem ochronnym i ergonomicznym [4], w tym rękawic chroniących przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi. Należy podkreślić, że rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi są środkami ochrony indywidualnej i powinny przede wszystkim spełniać wymagania zdefiniowane w odpowiednich normach. Oprócz właściwości ochronnych bardzo ważne są także ich właściwości ergonomiczne, uwzględniające prawidłowe dopasowanie wyrobu do ręki, wygodę i komfort użytkowania związany ze zręcznością manualną, właściwościami antypoślizgowymi i bezpiecznym wykonywaniem pracy [5, 6]. Aktualnie, do oceny w[...]

Ochrony palców - metody standardowe oraz przykładowe wyniki badań odporności na uderzenie DOI:10.15199/60.2016.07.2


  The article contains the definitions of footwear with protective properties depending on the construction of toecaps in the context of the level of protection provided. The issues relating to the requirements and standard test methods of toecap measurement used in protective footwear were also discussed. The requirements for all types of toecaps (i.e., the internal length of the toecap, impact resistance and resistance to compression) and also special requirements for the metal toecaps (i.e., corrosion resistance) and non-metal (i.e., aging and the influence of external factors: acid, base, diesel) were described. There are also presented and compared the results of resistance to the impact of the toecaps made of metal and composite used in the protective footwear in the work environment. Keywords: protective footwear, toecaps 1. Wstęp Obuwie o cechach ochronnych stanowi bezpośrednie zabezpieczenie pracownika przed zagrożeniami - czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi mogącymi występować w środowisku pracy. Obuwie o cechach ochronnych zaliczane jest do środków ochrony indywidualnej. W Europie środki ochrony indywidualnej podlegają wymaganiom zawartym w dyrektywie 89/686/EWG [1], która do prawa polskiego zaadaptowana jest Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 r. [2] Użytkowanie obuwia o cechach ochronnych ma na celu zabezpieczenie stóp oraz kończyn dolnych przed czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi. Jednym z głównych zagrożeń występujących w środowisku pracy jest zagrożenie uderzeniem i zmiażdżeniem palców stóp przez spadające lub staczające się elementy [3]. W takich przypadkach wymagane jest stosowanie obuwia ochronnego wyposażonego w ochrony palców. Celem artykułu jest przybliżenie zasad działania metod badawczych ochron palców stosowanych w obuwiu do potwierdzenia ich właściwości ochronnych. 2. Podział obuwia o cechach ochronnych Zgodnie z terminologią wynikającą z norm europejskich obuwie o cech[...]

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej


  Na obecnym etapie rozwoju społeczeństwa informacyjnego niezbędne wydaje się poznanie metodologii zarządzania ryzykiem przez organizację, by zagwarantować realizację celów, ochronę aktywów oraz wydajne, ekonomiczne i efektywne wykorzystanie zasobów. Równie ważne jest wdrożenie odpowiednich standardów zarządzania w organizacji. Pojęcie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach ciepłowniczych utożsamiane jest z określaniem prawdopodobieństwa wystąpienia awarii technologicznych uniemożliwiających dostawy ciepła do odbiorców. W niniejszym artykule autorki przedstawiają podstawowe pojęcia z obszaru analizy ryzyka. Jest to jednocześnie pierwszy artykuł z cyklu publikacji prezentujących poszczególne elementy procesu zarządzania ryzykiem.RYZYKO jest nieodłącznym elementem działalności współczesnych przedsiębiorstw, także przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wiele z nich zauważa to zjawisko i uczy się sposobów postępowania w określonych sytuacjach ryzykownych. Znamienny staje się fakt zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstw w warunkach ryzyka. Ryzyko powinno być uwzględniane, jako ważny aspekt w procesie wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania. Najważniejszym źródłem ryzyka w organizacji jest człowiek, jego zachowania oraz ustanowione przez niego regulacje i sposoby postępowania. Nie oznacza to, że organizacje nie są w stanie przeciwdziałać takim niepożądanym sytuacjom. Do głównych zadań w tym zakresie należy lepsze rozpoznanie i ocena ryzyka oraz identyfikowanie niezbędnych działań do jego akceptowania. Niezwykle ważne jest również uwzględnianie ryzyka w podejmowaniu decyzji oraz włączanie go na przykład w zakres kultury organizacji lub wdrożenie niezbędnych rozwiązań infrastrukturalnych w taki sposób, by funkcjonujące znormalizowane systemy zarządzania odznaczały się wysoką sprawnością. Istota zarządzania ryzykiem Rozważania na temat istoty ryzyka w naukowej publicystyce ekonomicznej d[...]

Ocena poziomu ryzyka w przedsiębiorstwie ciepłowniczym


  Problematyka identyfikacji i zarządzania ryzykiem jest kluczowym aspektem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z warunków osiągnięcia sukcesu jest umiejętne stosowanie metod oceny ryzyka. Przedstawione w artykule metody oraz sugestie, co do kształtu oceny jakościowej i analizy otoczenia, powinny być przydatne dla zarządzających przedsiębiorstwami ciepłowniczymi. Zdaniem autorek przeprowadzanie analizy ryzyka, chociażby pobieżnej, jest konieczne i obecnie stanowi już immanentną część procesu zarządzania przedsiębiorstwem. W niniejszym artykule autorki podjęły próbę budowy mapy ryzyka dla typowych przedsiębiorstw ciepłowniczy, z uwzględnieniem wpływu nastroju interesariuszy, czyli lokalnych społeczności, np. wobec prowadzonych działań inwestycyjnych. Jest to drugi artykuł z cyklu publikacji prezentujących poszczególne elementy procesu zarządzania ryzykiem.DO NAJPOPULARNIEJSZYCH, stosowanych technik analizy i oceny ryzyka zaliczamy: ● metody analityczne (głównie probabilistyczne, analiza Pareto, analiza VaR), ● metody symulacyjne (Monte Carlo, symulacja historyczna), ● metody graficzne (mapa ryzyka, wykres Ishikawy, drzewo błędów, drzewo zdarzeń, Bow-Tie,), ● metody opisowe, ● burza mózgów. Do analizy i oceny ryzyka w przedsiębiorstwie ciepłowniczym proponuje się metodę opartą na metodzie analitycznej, głównie probabilistycznej oraz metodzie graficznej, czyli mapie ryzyka. Obie te metody zostały zastosowane w technice zarządzania ryzykiem w postaci kart ryzyka (omówionych w artykule pierwszym z tej serii) [4]. W celu usystematyzowania definicji pojęć użytych w niniejszym artykule posłużono się słownikiem ze strony Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK [1]. Mapa ryzyka jest to wykres punktowy XY naniesiony w układzie osi prawdopodobieństwo/skutek (rys. 1). Poszczególnym punktom wykresu odpowiadają kolejne ryzyka. Ich położenie na mapie ryzyka jest zdeterminowane przez wartość X ([...]

Współstrącanie jako skuteczna metoda preparatyki katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku


  Przeprowadzono badania mające na celu ocenę skuteczności i powtarzalności metody współstrącania jako sposobu preparatyki katalitycznych układów kobaltowych przeznaczonych do procesu syntezy NH3. Otrzymano serię katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem. Do ich scharakteryzowania zastosowano TG-MS, fizysorpcję N2 oraz H2-TPD. Aktywność katalityczną badano w reakcji syntezy amoniaku w warunkach zbliżonych do warunków przemysłowych pracy katalizatorów. Przedstawione wyniki potwierdzają powtarzalność metody preparatywnej. Umożliwia ona uzyskanie katalizatorów kobaltowo-cerowobarowych o podobnym składzie oraz zbliżonej i wysokiej aktywności. Zbadano wpływ temperatury kalcynacji węglanów kobaltu i ceru na właściwości i aktywność badanych kontaktów. Zwiększanie tej temperatury z 500°C do 800°C wywiera niekorzystny wpływ na parametry teksturalne oraz aktywność kontaktów w reakcji syntezy NH3. Uzyskane katalizatory kobaltowe promowane cerem i barem wykazują aktywność wyższą niż aktywność konwencjonalnego katalizatora żelazowego KM I. Four Ba-promoted Co-Ce catalysts for NH3 synthesis were prepd. by copptn. with K2CO3 from aq. solns. of Co(NO3)2 and Ce(NO3)3 and calcination at 500°C or 800°C for 24 h aPolitechnika Warszawska; bInstytut Nawozów Sztucznych, Puławy Magdalena Karolewskaa, Paulina Wójcika, Elżbieta Truszkiewicza, Ryszard Narowskib, Wioletta Raróg-Pileckaa, * Współstrącanie jako skuteczna metoda preparatyki katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku Co-precipitation as an effective method for preparation of cobalt catalysts for ammonia synthesis Mgr inż. Paulina WÓJCIK w roku 2011 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Specjalność - technologia nieorganiczna i ceramika. Mgr inż. Magdalena KAROLEWSKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w nr 6/2012, str. 1224. 91/11(2012) 2143 Dr inż. Wioletta RARÓG-PILECKA - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydru[...]

 Strona 1