Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Jajszczyk"

Recepta na sukces

Czytaj za darmo! »

W tym krótkim tekście postanowiłem spojrzeć na te z moich doświadczeń, które mogą być przydatne dla młodych ludzi rozpoczynających swoją drogę naukową. Publikuj w dobrych miejscach Jeżeli myśli się poważnie o autentycznej karierze naukowej, należy publikować w najlepszych periodykach w swojej dyscyplinie. Nie wystarczy tu, by czasopismo miało jakikolwiek współczynnik oddziaływania (impact factor) - trzeba mierzyć w czołówkę. Są oczywiście wyjątki, dotyczące na przykład literatury polskiej, naszej historii lub geografii, gdzie musimy publikować również po polsku, w kraju. Rzecz prosta, robię też wyjątek dla Przeglądu Telekomunikacyjnego - w tym przypadku uważam za swój obowiązek informowanie inżynierów-praktyków o najnowszych trendach w technice, przy okazji starając się w[...]

Granty erc w obszarze telekomunikacji i technik informacyjnych DOI:10.15199/59.2019.7.1


  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) to agencja grantowa Komisji Europejskiej utworzona w 2007 roku. Głównym powodem powołania agencji była chęć podniesienia poziomu, dynamiki i kreatywności całego europejskiego systemu badań naukowych. Miało się to dokonać m.in. przez: - wyłanianie naukowych liderów, zdolnych do otwierania nowych dróg w swych dyscyplinach, a także szkolących i inspirujących innych naukowców; - poprawę perspektyw karier naukowych młodych naukowców w celu zredukowania drenażu mózgów i promowania zmian instytucjonalnych; - stworzenie punktu odniesienia dla instytucji i osób odpowiedzialnych za naukę w krajach członkowskich, zachęcającego do dalszych wysiłków, reform i inwestycji. Po dwunastu latach działalności można stwierdzić, że cele powołania agencji są skutecznie realizowane.Dotychczas ERC przyznało około 10 tysięcy prestiżowych grantów naukowcom z 34 krajów. Niestety, udział w tej puli naukowców prowadzących badania w jednostkach naukowych zlokalizowanych w Polsce jest znikomy i obejmuje jedynie 32 granty, w tym tylko jeden (sic!) z obszaru nauk technicznych. Wspomniany wynik zdecydowanie nie odzwierciedla potencjału naukowego naszego kraju. Celem artykułu jest omówienie systemu grantów oferowanych przez ERC oraz przedstawienie tematyki i zakresu projektów z obszaru telekomunikacji oraz technik informacyjnych finansowanych przez tę agencję. Na tym tle zostaną omówione podstawowe warunki uzyskania grantów, słabe punkty propozycji pochodzących z Polski, a także zaproponowane sposoby przezwyciężenia problemów. Części ogólne tego tekstu, dotyczące finansowania ERC, są oparte w dużej mierze na pracach [2] i [3]. 502 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK XCII  WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXxVIII  nr 7/2019 GRANTY ERC Istota finansowania ERC Ważnym założeniem systemu grantowego ERC jest finansowanie wyłącznie badań bardzo ambitnych, za[...]

Strategie zarządzania doborem trasy umożliwiające różnicowanie jakości obsługi w przełączanych sieciach optycznych

Czytaj za darmo! »

Istotnym wyzwaniem w przełączanych sieciach optycznych, opartych na transmisji ze zwielokrotnieniem w dziedzinie długości fali WDM (Wavelength Division Multiplexing), jest zapewnienie usługom i aplikacjom właściwego poziomu jakości obsługi. Mamy tutaj do czynienia z wieloma parametrami związanymi z: zestawieniem połączenia, takimi jak prawdopodobieństwo blokady, czas zestawienia połączeni[...]

NSIS - nowy protokół sygnalizacyjny w sieciach IP

Czytaj za darmo! »

NSIS (Next Step in Signaling) jest koncepcją nowego protokołu sygnalizacyjnego działającego w sieciach IP. Jego tworzeniem zajmuje się grupa robocza należąca do organizacji IETF (Internet Engineering Task Force). Podstawą do opracowania NSIS był protokół sygnalizacyjny RSVP (Resource ReSerVation Protocol). Celem grupy roboczej NSIS jest stworzenie prostego protokołu sygnalizacyjnego, mogąceg[...]

W pełni funkcjonalna warstwa transportowa sygnalizacji - protokół GIST

Czytaj za darmo! »

GIST (General Internet Signalling Transport) jest nowym protokołem transportowym wspierającym warstwę transportową NTLP (NSIS Transport Layer Protocol) protokołu NSIS (Next Step in Signalling) [3]. Ma on zapewniać dodatkowe funkcje, których są pozbawione istniejące protokoły transportowe, a które są pożądane przez NSIS. Jego tworzeniem zajmuje się grupa robocza NSIS w ramach organizacji IETF (Internet Engineering Task Force). Celem niniejszego artykułu jest zapoznanie czytelnika z założeniami, jakimi kierowali się twórcy protokołu GIST i rozwiązaniami, jakie zastosowali, aby osiągnąć wyznaczone cele. Po wstępie omawiającym umiejscowienie protokołu GIST wśród innych protokołów stosowanych w NSIS oraz główne stawiane przed nim zadania, opisano komunikację pomiędzy tym rozwiązanie[...]

Redagowanie porozumień dotyczących jakości obsługi w sieci WiMAX

Czytaj za darmo! »

Porozumienia dotyczące jakości obsługi SLA (Service Level Agreement) są w telekomunikacji gwarancjami udzielanymi przez operatorów na świadczone usługi. Pomimo że obecnie kontrakty SLA uznaje się za główne narzędzie w zarządzaniu usługami, w dostępnych publikacjach bardzo trudno jest znaleźć spójne i konstruktywne zasady ich redagowania. W artykule omówiono ideę porozumień dotyczących jakości obsługi. Przedstawiono podejścia do ich redagowania prezentowane w literaturze. Zaproponowano spójne zasady formułowania umów SLA na przykładzie usługi WiMAX. Zamieszczono także przykładowy tekst kontraktu SLA dla usługi bezprzewodowego dostępu do publicznej sieci Internet oraz telefonii realizowanej przy użyciu protokołu IP (Voice over IP). DEFINICJA SLA Porozumieniem dotyczącym jakości[...]

Detekcja i lokalizacja uszkodzeń w sieciach optycznych


  Sieci optyczne umożliwiają przesyłanie coraz większej ilości danych, a pojedyncze włókno optyczne może przenosić nawet kilkanaście Tbit/s. Uzyskiwanie tak dużych przepływności powoduje, że każde uszkodzenie sieci może wiązać się z ogromnymi stratami danych. Dlatego bardzo ważne staje się opracowanie sposobów szybkiej detekcji i lokalizacji uszkodzeń. W sieciach, w których sygnał optyczny jest przetwarzany do postaci elektrycznej, w każdym ich węźle detekcja uszkodzeń opiera się na analizie sygnału elektrycznego, np. pomiarze stopy błędów. W sieciach w pełni optycznych AON (All Optical Network) sygnał jest przesyłany przez węzły bez konwersji do postaci elektrycznej. Powoduje to, że wiele znanych dotychczas metod detekcji i lokalizacji uszkodzeń nie może zostać zastosowanych i należy opracować nowe metody lub odpowiednio dostosować istniejące. Gdy w warstwie optycznej sieci wystąpi uszkodzenie, powinno ono zostać jak najszybciej wykryte i zlokalizowane. Szybkie wykrycie nieprawidłowego działania sieci umożliwia szybkie jej odtworzenie. Dzięki temu uszkodzenie może być niezauważalne dla warstw wyższych, w których detekcja i lokalizacja trwa znacznie dłużej. Pro blem detekcji i lokalizacji uszkodze ń Detekcja i lokalizacja uszkodzeń odbywa się w kilku etapach. Na początku trzeba określić zestaw informacji wejściowych, na podstawie których będzie monitorowany stan sieci. Następnie należy zdefiniować sposób, w jaki będą one przetwarzane w przypadku, gdy wystąpi uszkodzenie, w wyniku czego będzie można je wykryć i zlokalizować. Informacje wejściowe mogą być zbierane różnymi sposobami. Może to być regularne sprawdzanie parametrów sieci lub odbieranie informacji z elementów, które są w stanie wygenerować alarm w przypadku wystąpienia uszkodzeń. Odpowiedni wybór monitorowanych parametrów i alarmów jest bardzo istotny. Wiąże się z tym nie tylko szybkość i dokładność wykrywania uszkodzeń, ale również koszt monitorowania sieci. Gdy j[...]

Wprowadzenie do nanotelekomunikacji


  Postępująca od wielu lat miniaturyzacja zbliża się powoli do barier natury fizycznej. Dalszy rozwój w tej dziedzinie jest możliwy dzięki wykorzystaniu zjawisk obserwowalnych na poziomie struktur pojedynczych atomów (na przykład średnica atomu wodoru to około 0,1 nm). Nanourządzenia, - niezależnie czy będą to czujniki, roboty czy nanoprocesory - będą musiały komunikować się między sobą, a także ze światem makroskalowym. Ze względu na rozmiar i konstrukcję, nie jest możliwe bezpośrednie zastosowanie znanych obecnie technik telekomunikacyjnych - będą potrzebne zarówno ich odpowiednia adaptacja, jak i nowe metody komunikacji [1]. Celem artykułu jest omówienie etapu, na jakim znajduje się nanokomunikacja, zaprezentowanie widocznych tendencji oraz przedstawienie problemów stojących na drodze do osiągnięcia skutecznej łączności w nanoskali. Na wstępie będą przedstawione ogromne możliwości nanotechnologii, wraz z krótką charakterystyką jej typów. Następnie zostanie omówiona komunikacja radiowa oparta na charakterystycznych właściwościach nanostruktur, a następnie nanokomunikacja korzystająca ze struktur organicznych. Na zakończenie zostaną podsumowane istniejące obecnie tendencje. Podstawowe terminy biologiczno-chemiczne użyte w artykule zestawiono w tabeli 1. CZASOPISMO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH ODZNACZONE ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ SEP ORAZ DWUKROTNIE ODZNACZONE HONOROWĄ ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONEGO PRACOWNIKA ŁĄCZNOŚCI ROK LXXXII kwiecień 2013 NR 4 ??Tabela 1. Słownik pojęć Feromon mieszanina wielu substancji chemicznych, wydzielana na zewnątrz organizmu, służy do komunikacji Receptor białko wiążące z inną substancją chemiczną Motor molekularny struktura konwertująca energię w pracę Organelle struktury wewnątrzkomórkowe o przydzielonej funkcji Transport motoryczny transport wykorzystujący (patrz) motor molekularny Mikrotubule związek białkowy w kształcie rurki Filamenty struktura białkowa tworząca komórkę Błona lipi[...]

 Strona 1  Następna strona »