Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar Maniukiewicz"

Usuwanie amoniaku metodą katalitycznego utleniania za pomocą układów typu MexOy/zeolit


  Przedstawiono wyniki badań katalitycznych właściwości układów 10%CrxOy/zeolit (zeolit = ZSM-5, FER, MOR, BEA, Y), 5%FexOy/ZSM-5 oraz 5%FexOy/Y w reakcji selektywnego utleniania amoniaku do azotu i wody. Zbadano również takie właściwości fizyko-chemiczne katalizatorów, jak redukowalność oraz skład fazowy powierzchni. Stwierdzono, że zeolity modyfikowane chromem ze względu na podobne właściwości fizyko-chemiczne wykazują zbliżone właściwości katalityczne. Układy te są znacznie bardziej aktywne w badanej reakcji niż katalizatory modyfikowane żelazem. Dla znacznej większości układów Cr/zeolit osiągnięto w temp. 310°C 100% konwersji NH3. Twelve zeolite catalysts partly modified with 10% Cr or 5% Fe oxides were prepd. by wet impregnation and tested in the selective catalytic oxidn. of NH3 to N2 and H2O. Phys.- chem. properties of the catalysts were detd. by temp.- programmed redn. and X-ray diffraction. The Cr-modified catalysts showed the same high activity in the studied reaction at above 300°C, where 100% conversion of NH3 was achieved. Ograniczanie emisji odorów do środowiska jest obecnie ważną kwestią głównie ze względu na systematyczne zwiększanie się liczby obiektów uciążliwych zapachowo. Do podstawowych źródeł odorów zalicza się rolnictwo, zakłady przetwórstwa rolno- spożywczego, przemysł chemiczny oraz obiekty gospodarki komunalnej (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, kompostownie)1-4). Katalityczne utlenianie związków odorowych jest jedną z metod dezodoryzacji, która wchodzi dopiero w fazę intensywnych badań. Zaletą tej metody jest możliwość usuwania zanieczyszczeń ze 100-proc. wydajnością z mieszanin gazowych zawierających duże stężenia tlenu przy jednoczesnym obniżeniu temperatury utleniania związków chemicznych w porównaniu ze spalaniem termicznym1, 3, 4). Związki chemiczne zawierające azot (amoniak, trimetyloamina, indol, skatol) to jedna z kilku grup związków odorowych obok związków siarki (siarkowodó[...]

Obróbka hydrotermalna powłok HAp

Czytaj za darmo! »

Hydroksyapatyt (HAp) należy do grupy najlepszych biomateriałów o potencjalnie dużych możliwościach aplikacyjnych. Jest on minerałem stanowiącym większościowy udział w fazie mineralnej kości. HAp jest materiałem biokompatybilnym, osteokondukcyjnym oraz ma bardzo dobre powinowactwo biologiczne do tkanki kostnej. Właściwości te sprawiają, że hydroksyapatyt jest idealnym materiałem do zastosowań w chirurgii regeneracyjnej układów kostnych. Aby móc w pełni wykorzystać jego możliwości, musi posiadać określone właściwości, szczególnie jeśli stosuje się go w postaci cienkiej powłoki na podłożu metalowym (np. stopie medycznym). Ważny jest odpowiedni iloraz Ca/P oraz odpowiednia struktura fazowa. Nowoczesne technologie nakładania cienkich powłok HAp na podłoża medyczne umożliwiają uzyskanie odpowiedniej budowy chemicznej i ilorazu Ca/P wynoszącego 1,67. Niestety syntetycznie wytworzone powłoki są często amorficzne, co sprawia, że po implantacji do organizmu czas jego resorpcji jest znacznie krótszy niż czas potrzebny do odbudowy kości. Odmienne zachowanie charakteryzuje powłoki HAp o strukturze krystalicznej (czasy resorpcji są znacznie dłuższe). Dlatego powłoki HAp po nałożeniu na metalowe podłoże muszą być poddane modyfikacji zwiększającej stopień krystaliczności. Metodami powszechnie stosowanymi dla poprawy właściwości mechanicznych syntetycznie wytworzonego hydroksyapatytu są obróbka termiczna i obróbka hydrotermalna [1÷3]. Ich celem jest głównie zwiększenie stopnia krystaliczności, dzięki czemu poprawie ulegają właściwości mechaniczne, chemiczne oraz biologiczne. Obróbka termalna to wygrzewanie w piecach w środowisku suchym w zakresie temperatury 600÷900°C [2÷4]. Natomiast obróbka hydrotermalna, nazywana również mechaniczną obróbką termiczną (MHT), polega na wygrzewaniu w autoklawach i charakteryzuje ją znacznie niższa temperatura, ciśnienie oraz środowisko pary wodnej. Strukturę krystaliczną uzyskuje się już w zakresie temperatu[...]

 Strona 1