Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Anna Chmielowiec-Korzeniowska"

Usuwanie lotnych związków organicznych przez biofiltrację powietrza odlotowego z tuczarni

Czytaj za darmo! »

Dokonano oceny skuteczności biofiltracji lotnych związków organicznych powietrza odlotowego z tuczarni. Materiał biofiltracyjny stanowiła gleba kompostowa (40%) i torf (40%) zmieszane ze słomą (złoże A) oraz zrębkami dębowymi i pokruszoną korą (złoże B). Badania wykazały znaczne wahania w skuteczności biofiltracji przy zbliżonych, kontrolowanych parametrach obu złóż i wprowadzanego powietrza. Stopień redukcji zanieczyszczeń organicznych był najwyższy w początkowej fazie doświadczenia. Średnia skuteczność oczyszczania powietrza dla złoża A wyniosła 59,9% a złoża B 64,8%. W obydwu testowanych złożach największą efektywność biofiltracji uzyskano dla metanu, cyklobutanolu, 1-propanolu i indoli. Org. beds consisting of compost soil (40%), peat (40%) and straw (20%) or oak chips (10%) and crushed bark (10%) were used for removal of org. impurities from piggery (650 pigs) exhaust air by biofiltration for 18 weeks. The air was forced with a fan (800 m3/h) and analyzed by gas chromatog. for 22 volatile org. compds. The beds contained mainly mesophilic and psychrophilic bacteria. NeH was the main impurity of the air (ca. 0.22 mg/m3). its removal degree by biofiltration was 86-89%. The removal of cyclobutanol, PrOH and indoles was also remarkable. The increase in concn. of I-PrOH and PHNe on both beds after biofiltration was rather peculiar. Lotne zwi􀄅zki organiczne wyst􀄊puj􀄅 jako uboczne produkty w wielu procesach przemys􀃡owych i stanowi􀄅 􀄨ród􀃡o zanieczyszcze􀄔 􀄞rodowiska. Spo􀄞ród ró􀄪nych 􀄨róde􀃡 emituj􀄅cych lotne zwi􀄅zki organiczne do atmosfery mo􀄪na wymieni􀃼 przemys􀃡 farbiarski, kosmetyczny, wyrobów perfumeryjnych, 􀄞rodków czyszcz􀄅cych, a tak􀄪e hodowl􀄊 zwierz􀄅t, zw􀃡aszcza hodowl􀄊 wielkotowarow􀄅. Du [...]

Badania absorpcji amoniaku z kału norek z wykorzystaniem bentonitu sodowego


  Dokonano oceny wpływu dodatku bentonitu sodowego do karmy norek na poziom emisji amoniaku z kału. Oznaczono zawartości uwalnianego amoniaku podczas inkubacji kału w zależności od dawki suplementacji. Stężenie uwalnianego amoniaku określano w 1., 6., 11. i 22. dniu inkubacji. Analizy wykonano metodą enzymatyczną wg Berthelota za pomocą monotestów. Przeprowadzone badania wykazały silne właściwości absorpcyjne bentonitu sodowego. Suplementacja karmy norek istotnie ograniczyła ilość uwalnianego amoniaku z odchodów. Przy temp. 4°C dodatek 0,5% bentonitu zmniejszył o 24,4% ilość powstającego gazu, zaś przy podwojonej dawce o 33,8% (p ≤ 0,01). Podwyższenie temperatury inkubacji zwiększyło absorpcję amoniaku. Zmniejszenie emisji uwalnianego amoniaku w porównaniu z grupą kontrolną wyniosło średnio 39,6% i 44,3% w poszczególnych grupach doświadczalnych. Com. bentonite was added to the mink feed (0,5 or 1%) at 4°C or 25°C to decrease the NH3 emission from the mink faeces. The faeces samples were taken every day, underwent an incubation at 4°C or 25°C for 22 days, and analyzed for NH3 emission by about 44% (as compared to the control group) was achieved. W Polsce znajduje się kilka ferm, które pod względem liczebności mięsożernych zwierząt futerkowych należą do największych w Europie. Fermy te stanowią zagrożenia dla środowiska ze względu na trzymanie zwierząt w klatkach na otwartej przestrzeni. W wyniku tego następuje bezpośrednia emisja zanieczyszczeń do atmosfery już w momencie ich powstania. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń zależy głównie od ruchów turbulencyjnych powietrza, które decydują o kształtowaniu się stężeń zanieczyszczeń w różnych odległościach od źródła emisji. Wartości tych stężeń mogą być ponadto modyfikowane przez zjawiska pochłaniania, wymywania i chemicznej przemiany zanieczyszczeń podczas ich przemieszczania w atmosferze. Wielkość wpływu tych zjawisk zależy od skali przestrzennej i skali czasowej, w któr[...]

Stan badań i kierunki zmian w otrzymywaniu nanostrukturalnego srebra


  Nanotechnologia jest szybko rozwijającą się dziedziną nauki, która ze względu na swój interdyscyplinarny charakter znalazła zastosowanie w wielu gałęziach nauki i przemysłu. Jednym z najlepiej poznanych nanomateriałów jest srebro nanocząstkowe, stosowane m.in. w medycynie, kosmetologii, farmacji i ochronie środowiska. Przedstawiono przegląd sposobów otrzymywania nanocząstek srebra z uwzględnieniem wad i zalet każdej z metod. A review, with 63 refs., of methods for prodn. of nanostructured Ag. Nanotechnologia zajmuje się badaniami zjawisk towarzyszących manipulacjom materią w skali atomowej, cząsteczkowej i makrocząsteczkowej. Właściwości materiałów, których rozmiary charakteryzują się takim stopniem rozdrobnienia znacznie różnią się od właściwości cząstek należących do makroświata. Podstawowymi celami nanotechnologii są: produkcja nanostruktur, ich charakterystyka i zastosowanie. To oznacza, że nanoinżynieria podłoża może odgrywać kluczową rolę w otrzymywaniu materiałów o konkretnych właściwościach, co jest możliwe dzięki kontroli ich rozdrobnienia, wielkości i kształtu cząstek. Uważa się, że nanotechnologia, jako uzupełnienie innych dziedzin nauki, przyniesie znaczny postęp m.in. w takich gałęziach przemysłu, jak metrologia, elektronika, biotechnologia, biomedycyna i kosmetologia. Nanometr to jedna miliardowa metra (1 nm = 10-9 m), czyli jedna milionowa milimetra. Rozmiary nanocząstek przeważnie znajdują się w zakresie 1-100 nm1), co lokuje je na poziomie rozmiarów np. cząsteczki DNA, której wielkość wynosi ok. 2,5 nm2). aPolitechnika Krakowska; bUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Jolanta Pulita, *, Marcin Banacha, Leszek Tymczynab, Anna Chmielowiec-Korzeniowskab Stan badań i kierunki zmian w otrzymywaniu nanostrukturalnego srebra State of research and trends in the preparation of nanostructured silver Dr inż. Marcin BANACH w roku 2006 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakows[...]

Preparation of nanostructured silver by chemical reduction. Otrzymywanie srebra nanostrukturalnego metodą redukcji chemicznej


  Ag+ ions were reduced with ascorbic acid in aq. soln. at 20-50°C in presence of Na5P3O10 stabilizer to Ag nanoparticles (50-80 nm). The optimum process conditions were detd. (50°C, Na5P3O10/Ag+ mole ratio 7.5, ascorbic acid/Ag+ mole ratio 3.5). Srebro nanostrukturalne jest efektywnym czynnikiem niszczącym szerokie spektrum bakterii Gram-ujemnych, Gram-dodatnich, a nawet szczepów opornych na antybiotyki. Wodną zawiesinę nanocząstek srebra otrzymano poprzez jednoetapową redukcję chemiczną azotanu srebra kwasem askorbinowym. Jako stabilizator suspensji zastosowano tripolifosforan sodu. Otrzymano suspensje nanocząstek srebra charakteryzujące się monomodalnym rozkładem wielkości nanocząstek (50-80 nm). Określono wpływ parametrów procesu na właściwości otrzymanych nanocząstek srebra oraz określono najkorzystniejsze ich wartości. Nanocząstki srebra są efektywnym czynnikiem niszczącym szerokie spektrum bakterii Gram-ujemnych (Acinetobacter, Escherichia, Pseudomonas, Salmonella i Vibrio) i Gram-dodatnich (Bacillus, Clostridium, Enterococcus, Listeria, Staphylococcus i Streptococcus), nie wykluczając szczepów opornych na antybiotyki (Staphylococcus aureus i Enterococcus faecium)1). Z wyników badań przedstawionych w literaturze wynika, że kultury bakterii, na które działały nanocząstki srebra zostały zniszczone w ponad 95%. Grzyby rodzaju Candida albicans i Aspergillus Niger, poddane działaniu nanocząstek srebra zniszczone zostały w prawie 100%2, 3). Wraz z rozwojem nanotechnologii, opracowano wiele sposobów otrzymywania nanomateriałów. Każdą z metod cechuje inna wydajność procesu i towarzyszące mu ograniczenia technologiczne. Parametry otrzymywanych nanocząstek, ich kształt, średnica lub najdłuższy wymiar, stabilność, konfiguracja czynników stabilizujących układ suspensyjny i obecność ligandów wiążą się ściśle z wyborem metody prowadzącej do ich otrzymania4). [...]

Use of natural protein stabilizer in the process for production of nanostructured silver. Wykorzystanie naturalnego stabilizatora białkowego w procesie otrzymywania srebra nanostrukturalnego


  Aq. soln. of AgNO3 was mixed with aq. gelatine soln. and treated with ascorbic acid at 40-70°C for 2 min to produce a suspension of nano-sized Ag. The Ag particles were 5-100 nm large. The suspensions were stable during storage for 6 months. Nanocząstki srebra znane jest ze swoich właściwości biobójczych. Dzięki nim znajdują one zastosowanie w przemyśle żywieniowym, kosmetologii, farmacji, medycynie i innych gałęziach nauki i przemysłu, gdzie warunki aseptyczne są szczególnie pożądane. Opisano metodę otrzymywania nanocząstek srebra z udziałem kwasu askorbinowego i żelatyny. Kwas askorbinowy posłużył jako reduktor jonów srebra, które dostarczył roztwór azotanu(V) srebra. W celu zapobieżenia aglomeracji powstałej metalicznej formy srebra, dodano roztwór żelatyny. Zastosowanie żelatyny jako czynnika stabilizującego pozwala na traktowanie tej metody jako przyjaznej dla środowiska i zgodnej z zasadami zielonej chemii. Otrzymane suspensje zostały zbadane przy użyciu spektrofotometrii UV-VIS, mikroskopii sił atomowych, a rozmiar nanocząstek określono za pomocą techniki dynamicznego rozpraszania światła (DLS). Do grupy nanomateriałów najczęściej stosowanych w różnych dziedzinach nauki i przemysłu należy niewątpliwie srebro o rozmiarze cząstek nano (NAg)1). Przyczyniły się do tego jego właściwości biobójcze. Jest ono stosowane do zwalczania zanieczyszczeń, których główną przyczynę stanowią mikroorganizmy. Tym samym, jest to skuteczny czynnik wspomagający osiąganie warunków aseptycznych2-4). Srebro o cząstkach nano otrzymywane jest metodami fizycznymi i chemicznymi5-7). Specyfika tych metod nie zawsze wiąże się z obojętnością wobec środowiska naturalnego i niejednokrotnie nie jest zgodna z zasadami zielonej chemii. [...]

Emisja lotnych związków organicznych i związków siarki w procesie utylizacji padłych zwierząt


  Przedstawiono wyniki badań chromatograficznych powietrza z zakładów utylizacyjnych. Największe stężenie zanieczyszczeń stwierdzono w hali destruktorów i kanale wentylacyjnym. Największy udział w ogólnej ilości identyfikowanych lotnych związków organicznych VOC (volatile organic compound) stanowiły aromatyczne i alifatyczne węglowodory oraz alkohole. Air pollution in the area of a meat waste processing plant and in its neighborhood was studied by gas chroatog. The highest concns. of Et2S, EtSPr, BuSH, pentanal, Me2CH2OH, PrOH and EtOH were obsd. in ventilation channel. Bezpieczne przetwarzanie odpadów pochodzenia zwierzęcego w zakładach utylizacyjnych eliminuje zagrożenia epidemiologiczne, zapewnia ochronę środowiska przyrodniczego przed drobnoustrojami chorobotwórczymi oraz pozwala na uzyskanie takich produktów, jak mączka zwierzęca i tłuszcz. Zatem cały proces utylizacji niejadalnych produktów zwierzęcych, począwszy od zbiórki padłych zwierząt, a skończywszy na procesie ich spalania, spełnia ważną funkcję sanitarno- higieniczną, proekologiczną oraz ekonomiczną. Niestety sama działalność tego typu zakładów może być istotnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Do podstawowych zagrożeń występujących w tego rodzaju przetwórstwie zalicza się zagrożenia mikrobiologicz- Anna Chmielowiec-Korzeniowska a, *, Leszek Tymczynaa, Agata Drabika, Łuka sz Krzoseka Marcin Banachb, Jolanta Pulitb aUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; bPolitechnika Krakowska Emisja lotnych związków organicznych i związków siarki w procesie utylizacji padłych zwierząt Emissions of gaseous organic compounds and sulfur compounds in the process of disposal of dead animals Prof. dr hab. Leszek TYMCZYNA w roku 1976 ukończył studia na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Lublinie. Pracuje w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od 2005 r. jest profesorem zwyczajnym. Specjalność - zootechnika i ochrona środow[...]

Biofiltration of sulfur compounds produced in the process for disposing animal waste. Biofiltracja związków siarki powstających w procesie utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego


  Biofilter materials consisting of compost soil (40%) and peat (40%) mixed up with coconut fiber or oak bark were used for removal of volatile S compds. from output gas of animal waste utilizing plants. The biofiltration was carried out at 25-33°C, humidity 59-80% and pH 5.9-6.8 and resulted in removal of 51.8% (coconut fiber) or 96.8% (oak bark) of the S compds. Oceniono efektywność biofiltracji powietrza zakładów utylizujących odpady pochodzenia zwierzęcego. Materiał biofiltracyjny stanowiła gleba kompostowa (40%) i torf (40%) zmieszane z włóknami orzecha kokosowego (złoże A) oraz korą dębu (złoże B). Podczas biofiltracji powietrza średnie obniżenie gazowych zanieczyszczeń siarki wyniosło 51,8% dla złoża A i 96,8% dla złoża B. Wykazano ujemną zależność stopnia obniżenia od pH materiału biofiltracyjnego (r = -0,761, α < 0,05). Pozostałe parametry wypełnienia nie miały istotnego wpływu na sprawność oczyszczania. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego powstają przede wszystkim przy uboju zwierząt przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przy produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego (np. produktów mlecznych) oraz przy utylizacji padłych zwierząt. Niezależnie od pochodzenia, produkty te stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. Zagrożenie takie należy odpowiednio kontrolować z zachowaniem ściśle określonych warunków/procedur. Bezpieczne przetwarzanie odpadów pochodzenia zwierzęcego w zakładach utylizacyjnych nie tylko eliminuje zagrożenia epidemiologiczne i chroni przed rozprzestrzenianiem drobnoustrojów chorobotwórczych, ale także pozwala na uzyskanie produktów zbywalnych, takich jak mączka zwierzęca i tłuszcz. Zatem cały proces utylizacji niejadalnych produktów zwierzęcych, począwszy od zbiórki padłych zwierząt, a skończywszy na procesie ich spalania, spełnia ważną funkcję sanitarno-higieniczną, proekologiczną oraz ekonomiczną.[...]

Assessment the efficiency of sodium bentonite in limiting emission of gaseous inorganic pollutants emitted from mink farms. Ocena skuteczności stosowania bentonitu sodowego w ograniczaniu emisji gazowych nieorganicznych zanieczyszczeń uwalnianych z hodowli norek


  Na bentonite was added (0.5-1.5%) to the mink feed to decrease the NH3, nitrate(V), nitrate(III), chloride and sulfate emission from the mink droppings under farm conditions. Concns. of the pollutant decreased by 10.5-64.8% esp. in the case of nitrates(III) ahen compared with the control group. Przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości sorpcyjnych bentonitu sodowego dla nieorganicznych zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza w fermie norek. Otrzymane wyniki potwierdzają silne właściwości sorpcyjne zastosowanego bentonitu sodowego wobec nieorganicznego aerozolu. Montmorylonit (MMT) to kopalina, której płytkowa struktura składa się z trzech wzajemnie połączonych warstw (2:1). Warstwy w pakiecie połączone są silnymi wiązaniami jonowo-atomowymi, zaś pomiędzy warstwami nie dochodzi do tworzenia wiązań wodorowych, lecz znajdują się tam kationy metali, głównie sodu, wapnia lub potasu1, 2). Absorpcja przez związki mineralne odbywa się w dwojaki sposób: albo poprzez wykorzystanie adsorpcji jonowej elektrostatycznej na powierzchni albo absorpcję wewnątrz struktury materiału. Mechanizm adsorpcji oparty jest na oddziaływaniu elektrostatycznym, ale może jednak zachodzić tylko wtedy, gdy cząsteczka posiada naładowane elektrycznie fragmenty (cząsteczki polarne)3). MMT charakteryzuje się najsilniejszą zdolnością pęcznienia spośród wszystkich minerałów ilastych. Przyjmuje pomiędzy pakiety drobiny wody lub cieczy organicznych. Wykazuje on jedną z najwyższych pojemności sorpcji kationów (zdolność do wymiany jonów) 70-120 mval/100 g. Modyfikowane bentonity stosowane są jako flokulanty w oczyszczaniu ścieków przemysłowych z części organicznych, olejów, tłuszczów i metali ciężkich w przemyśle spożywczym, papierniczym, samochodowym i tekstylnym, w produkcji farb, lakierów i pokryć metalowych oraz w rolnictwie. Tak szeroki wachlarz naturalnych właściwości MMT znajduje odbicie w lawinowym wzroście zastosowania tego naturalne- Bożena nowako[...]

Sprawność biofiltracji lotnych związków organicznych powstających w oczyszczalni ścieków DOI:10.15199/62.2018.11.32


  W Polsce w ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost inwestycji w obszarze infrastruktury sanitarnej. Według danych GUS w 2016 r. długość sieci kanalizacyjnej osiągnęła ponad 154 tys. km, przy liczbie przyłączy do budynków ok. 3,2 mln szt. Pozytywną tendencją jest również notowany stały wzrost liczby osób, których zabudowania są przyłączone do sieci kanalizacyjnej oraz liczby budowanych i modernizowanych oczyszczalni ścieków. Ministerstwo Środowiska podaje, że w latach 2004-2016 powstało prawie 400 nowych komunalnych oczyszczalni ścieków, a prawie 1,5 tys. zostało rozbudowanych i zmodernizowanych. Niestety, mimo stale podnoszonych nakładów na modernizację instalacji obiekty te są wciąż istotnym obciążeniem dla środowiska naturalnego. Ścieki transportowane zamkniętą siecią kanalizacyjną dopływając do oczyszczalni ścieków, uwalniają z otwartych zbiorników zawarte w nich gazy. Oprócz typowo odorogennych gazów, takich jak amoniak czy związki siarki, emitują całą gamę lotnych związków organicznych (LZO), powstałych w procesie beztlenowego rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach, w tym amin alifatycznych i aromatycznych, aldehydów, ketonów oraz kwasów karboksylowych1). Biodegradacja materii organicznej zawartej w ściekach jest również uważana za jedno z antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnianych2). Miąsik i współpr.3) zauważają, że rozwój wysokosprawnych technologii oczyszczania ścieków oraz realizacja założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych pozwalają na zmniejszenie negatywnego oddziaływania ścieków na środowisko wodne, jednak nie eliminują emisji gazów cieplarnianych, głównie ditlenku węgla, metanu i tlenku azotu (I). Według El-Fadel i współpr.4) emisja metanu z oczyszczalni ścieków stanowi aż 5% globalnej emisji tego gazu ze wszystkich źródeł (antropogenicznych i naturalnych). Ze względu na wzrost liczby powstających oczyszczalni Gupta i Singh5) szacują, że do 2020 r. udział ten moż[...]

Deodorization of air in a wastewaters treatment plant by using an open biofilter Dezodoryzacja powietrza w oczyszczalni ścieków za pomocą otwartego biofiltra DOI:10.15199/62.2015.6.23


  S compds.-contg. air from a wastewater treatment plant was wetted to the humidity of 95% at -2oC to 27oC and filtered through oak chip, biomass and bark beds at 10-21oC. The efficiency of the air deodorization increased with the increasing the inlet air and biofilter temps. Neither pH nor moisture content in the biofilter material showed any effect on the air deodorization efficiency. Zawierające związki siarki powietrze z oczyszczalni ścieków zwilżano do wilgotności 95% w temp. od -2°C do 27°C i filtrowano przez zrębki dębowe, biomasę i pokruszoną korę o temp. 10-21°C. Sprawność dezodoryzacji powietrza wzrastała wraz ze wzrostem temperatury powietrza wlotowego i złoża. Odczyn i wilgotność materiału biofiltracyjnego nie wpływały na skuteczność dezodoryzacji powietrza. Odorami powszechnie nazywa się lotne związki chemiczne, wyczuwalne przy bardzo niskich stężeniach i wywołujące nieprzyjemne odczucie węchowe. Odór może być mieszaniną nawet kilkuset różnych związków, ale tylko niewiele z nich jest odpowiedzialnych za charakterystyczną woń1). Wśród nich można wyodrębnić kilka podstawowych grup odorogennych, w tym związki azotu (aminy, indol, skatol), związki siarki (siarkowodór, merkaptany, wielosiarczki), lotne kwasy organiczne oraz fenol i jego pochodne. Źródłem odorów mogą być procesy zachodzące zarówno w naturze, jak i procesy wynikające z działalności człowieka.Szczególne miejsce wśród antropogenicznych źródeł uciążliwości zapachowej zajmują obiekty gospodarki komunalnej, w tym oczyszczalnie ścieków2). Kluczowym zagadnieniem w przypadku instalacji oczyszczalni ścieków jest ich lokalizacja. Bliskie sąsiedztwo tych obiektów z terenami mieszkalnymi wymusza podejmowanie działań ograniczających emisję związków odorogennych, w tym konieczność hermetyzacji źródeł odorantów i dezodoryzacji powietrza odlotowego. Ważną rolę odgrywają urządzenia służące do kontroli zanieczyszczeń powietrza instalowane na początku linii technologiczne[...]

 Strona 1