Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław Domaszewicz"

Zespół Aplikacji Mobilnych i Wbudowanych (MEAG) w ITPW

Czytaj za darmo! »

Zespół Aplikacji Mobilnych i Wbudowanych (Mobile and Embedded Applications Group - MEAG) [1] powstał w Zakładzie Systemów Teletransmisyjnych Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej (ITPW) w 2002 r. Inspiracją do tego była obserwacja, że w usługach realizowanych za pomocą technik teleinformatycznych coraz większą rolę będzie odgrywać przetwarzanie rozproszone "na brzegu sieci", w programowalnych węzłach o ograniczonych zasobach sprzętowych. Węzły takie to z jednej strony doskonale znane terminale sieci komórkowych, a z drugiej - wbudowane, miniaturowe węzły tworzące bezprzewodowe sieci sensorów i elementów wykonawczych (Wireless Sensor/Actuator Networks - WSAN). W pierwszym przypadku najczęściej mówi się o usługach mobilnych, w drugim - o usługach inteligencji otoczenia (polskiego terminu inteligencja otoczenia używa się tu jako zamiennika dla angielskich terminów, np. ambient intelligence, pervasive computing, ubiquitous computing, Internet of Things). W tej sytuacji potrzebą komercyjną, a zarazem wyzwaniem naukowym, staje się projektowanie i dostarczanie programiście interfejsów programistycznych (Application Programming Interface - API), które: zapewniają wygodne abstrakcje programistyczne, a tym samym przyspieszają programowanie nowych usług; uwzględniają rozproszoną architekturę systemu i dają się efektywnie implementować w węzłach o ograniczonych (czasami drastycznie) zasobach sprzętowych. Najczęściej takie interfe[...]

Użycie klasyfikacji fasetowej do opisu zasobów w sieciach kooperujących obiektów DOI:10.15199/59.2015.2-3.7


  Niniejszy artykuł opisuje technikę modelowania i wyszukiwania zasobów, użytą w projekcie POBICOS 7. Programu Ramowego [1]. Głównym elementem systemu POBICOS jest warstwa pośrednia (middleware), ułatwiająca programowanie sieci kooperujących obiektów domowych. Obiektem może być lodówka, lampa, pralka, żelazko, latarka itp. Zakłada się, że w obiekty wbudowano małe, inteligentne węzły, które zawierają, oprócz procesora i podsystemu łączności bezprzewodowej, sensory i elementy wykonawcze związane z funkcjonalnością danego obiektu. Na przykład węzeł wbudowany w lodówkę może zawierać czujnik otwarcia drzwi. Węzeł wbudowany w lampę może zawierać element wykonawczy umożliwiający jej włączenie i wyłączenie z poziomu aplikacji, a także czujnik informujący, czy jest ona włączona czy wyłączona. [...]

MOBILE QUALITY TESTER: NARZĘDZIE Z INTERPRETOWALNYMI DIAGRAMAMI AKTYWNOŚCI DO TESTOWANIA SIECI KOMÓRKOWYCH I URZĄDZEŃ MOBILNYCH DOI:10.15199/59.2016.8-9.28


  Referat przedstawia narzędzie do automatyzacji testowania sieci komórkowych i urządzeń mobilnych. Narzędzie pozwala użytkownikowi projektować rozbudowane scenariusze testowe i wykonywać je na urządzeniach mobilnych. Scenariusze są projektowane w dedykowanym edytorze graficznym, jako diagramy aktywności UML. Są one następnie wczytywane do urządzenia mobilnego i tam interpretowane. Wyniki pomiarów są zapisywane w kilku formatach. W celu sprawdzenia aplikacji wykonano testy przykładowych urządzeń oraz sieci. Zaimplementowano scenariusze testowe zgodne ze wskaźnikami używanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Narzędzie zostało przychylnie ocenione przez pracowników firm telekomunikacyjnych, zawodowo zajmujących się testowaniem jakości usług telekomunikacyjnych. Abstract: The paper presents a tool that automatically tests mobile networks and devices. The tool allows the user to design possibly complex test scenarios (benchmarks) and then execute them on a mobile device. The scenarios are designed with a dedicated graphical editor and take the form of UML activity diagrams. They are then uploaded to a mobile device and interpreted there. Measurement results are saved in a couple of popular formats. To check the interpreter, tests were performed on selected devices and networks, using scenarios compliant with those adopted by Polish Office of Electronic Communications. The tools was warmly received by engineers professionally engaged in testing the quality of telecom services. Słowa kluczowe: usługa telekomunikacyjna, urządzenie mobilne, testowanie, wskaźniki jakości, diagram aktywności UML, Android Keywords: telecommunication service, mobile device, testing, QOS parameters, UML activity diagram, Android 1. Wstęp Telefon komórkowy to narzędzie niezbędne dla coraz większej grupy ludzi. Jak wynika z niedawnego badania UKE [1], posiadacze telefonów komórkowych w Polsce nadal najczęściej korzystają z tradycyjnych usług te[...]

Wykorzystanie ontologii do projektowania i wzbogacenia funkcjonalności usług telekomunikacyjnych Projekt SIMS

Czytaj za darmo! »

Projekt SIMS (Semantic Interfaces for Mobile Services) ma na celu opracowanie i walidację nowych technik, wspierających roz- wój telekomunikacyjnych usług mobilnych. Zakres związanych z tym prac dotyczy:   fazy tworzenia usług: tu twórcom usług zostanie zapropono- wana nowa metodyka oraz narzędzia (design time tools) do kom- pleksowego tworzenia usługi - od procesu projektowania, po- przez implem[...]

Wykorzystanie ontologii na potrzeby kontekstowych aplikacji mobilnych

Czytaj za darmo! »

Ten artykuł prezentuje architekturę systemu umożliwiającego wykorzystanie ontologii na urządzeniach mobilnych opracowaną w ramach projektu 6FP STREP MIDAS (Middleware Platform for Developing Advanced Mobile Services). Architektura umożliwia wykorzystanie ontologii jako modelu domeny oraz reprezentację informacji przechowywanych w systemie zgodnie z zawartą w tej ontologii semantyką. Zaproponowana [...]

Cooperating Home Objects as Opportunistic Computing Platform for Assisted Living Współpracujące obiekty domowe jako platforma dla oportunistycznych aplikacji wspomagających osoby starsze i chore


  Nowadays it became possible to cheaply equip a regular home object, even a low-tech one, with an embedded, microcontroller-based node capable of sensing, actuating, and wireless communications. One can envision that a number of such home items can form a network (an "object community") and start co-operating, e.g., to help inhabitants in their daily chores. To maximize possible benefits from such an object community, it should not be tied to any specific application. On the contrary, the object community should accept multiple diverse applications that use available resources (e.g., sensors) for different purposes. Similarly, each application should be deployable in multiple object communities. As object communities are going to differ from home to home (each home has a specific collection of home items), applications should be developed separately, without any particular object community in mind. But if so, then the sensing and actuating resources available at runtime are going to be at least partially unknown at the development time, and the application should behave opportunistically. Specifically, it should take the best advantage of whatever items it finds at a particular home. The idea intimately coupled to opportunistic behavior is that of besteffort performance: as the target object community may not provide all needed resources, the application cannot offer guarantees as to its functionality. In "poor" object communities (i.e., ones with very few objects), the application may deliver its functionality to a substantially lower degree than in "rich" ones. However, even if only some functionality is delivered, the end-users may still be satisfied, especially that they do not make any investment to make the object community happen (the end-user acquires node-equipped home items just like ordinary ones, to enjoy their native functionality). We refer to the home automation approach based on opportunistic behavior and best-eff[...]

 Strona 1