Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Rafał GABOR"

Koncepcja i obliczenia parametrów przełączalnego silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym do napędu roweru DOI:10.15199/48.2017.02.10

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne napędu elektrycznego do pojazdu elektrycznego. W pracy dokonano porównania zmienności momentu elektromagnetycznego i indukcyjności własnej w funkcji kąta obrotu wirnika dla modelu trójwymiarowego (3D) bazującego na metodzie elementów skończonych. Przedstawiono układ sterowania silnika oraz wyniki obliczeń przebiegów prądów oraz momentu elektromechanicznego badanego przetwornika. Abstract. The paper presents the preliminary design of the electric drive for a bicycle using 4-phase 8/10 poles switched reluctance motor (SRM) with an external-rotor. Electromagnetic field analysis for the considered motor is carried out using 3D FEM. The electromagnetic torque and selfinductance characteristics as a function of the rotor angle position are shown in the paper. The paper contains also the motor control system and calculation results of the currents and electromagnetic torque waveforms for the steady state. (The concept and calculation of switched reluctance motor with external-rotor designed for the electric bike). Słowa kluczowe: napęd elektryczny roweru, przełączalny silnik reluktancyjny, metoda elementów skończonych. Keywords: electric drive for a bicycle, switched reluctance motor, finite element method. Wstęp Na przestrzeni ostatnich lat można zauważyć duży wzrost zainteresowania rowerami jako środkami lokomocji w centrach miast. Ciągły rozwój infrastruktury rowerowej w miastach sprawia, że rower staje się coraz bardziej konkurencyjny względem transportu samochodowego. Zastosowanie dodatkowego napędu elektrycznego w rowerach pozwala na zwiększenie dynamiki przemieszczania się dając lepsze rezultaty niż poruszanie się tradycyjnym rowerem. Poza tym napęd elektryczny charakteryzuje się w dalszym ciągu cichą pracą w przeciwieństwie do silników spalinowych, wysoką sprawnością napędu oraz niezależnością od paliw kopalnianych [1, 2, 3]. Przeglądając dostępne rozwiązania rowerów elektrycznych [...]

Analiza własności dynamicznych współosiowej przekładni magnetycznej DOI:10.15199/48.2019.04.47

Czytaj za darmo! »

Wysokosprawne przetwarzanie energii elektrycznej i mechanicznej należy współcześnie do najistotniejszych zadań. Troska o środowisko naturalne, rosnące ceny energii i koszty obsługi wymuszają poszukiwanie rozwiązań, wykazujących zbliżone parametry transformacji energii przy jednocześnie wysokiej sprawności i niskich kosztach eksploatacji. Jednym z rozwiązań spełniających ww. wymagania jest współosiowa przekładnia magnetyczna (ang. magnetic gear - MG). Koncepcja tego przetwornika została szczegółowo opisana w pracach [1, 2, 5-7]. Bezstykowego przenoszenie momentu, za pomocą pola magnetycznego, wyklucza mechaniczne zużycie współpracujących elementów, zmęczenie materiału, konieczność smarowania oraz znacząco redukuje poziom drgań i hałasu, a ostatecznie konieczność wykonywania okresowych przeglądów [1-3, 5-8, 10]. Zasada działania przekładni w pewnym aspekcie, zbliżona jest do maszyny synchronicznej. Tak jak w maszynie synchronicznej również przekładnia magnetyczna wymaga synchronizacji. O ile proces ten w trakcie łagodnego rozruchu następuje samoczynnie (tak jak zastosowanie falownika do rozruchu maszyn synchronicznych), wysoka dynamika dotycząca zmian momentu i prędkości w układzie napędowym jest istotnym ograniczeniem możliwości zastosowania magnetycznej transformacji momentu. Relatywnie niska wartość współczynnika sztywności przekładni magnetycznej niejednokrotnie może prowadzić do powstawania słabo tłumionych oscylacji, do utraty synchronizmu i zatrzymania układu [3, 4]. Dla niektórych aplikacji, takie naturalne zabezpieczenie przed przeciążeniem stanowi istotną zaletę, jednak w innych przypadkach może spowodować utratę kontroli nad układem napędowym, a w skrajnym przypadku jego zniszczenie [3, 4]. Jednym ze sposobów na ograniczenie tego niekorzystnego zjawiska jest zaproponowane w pracy [4] wprowadzenie współczynników korekcyjnych. Inne rozwiązanie opisane w pracach [3, 10, 11, 12] bazuje na zastosowaniu specjalizowan[...]

Analysis of a Modified-Structure Switched Reluctance Motor Designed for an E-Bike DOI:10.15199/48.2019.05.32

Czytaj za darmo! »

Electric vehicles are becoming a practical and convenient means of transport in busy urban agglomerations of the contemporary world. As the electric vehicles do not emit harmful exhaust fumes, their use does not contribute to air pollution or the global warming while additionally reducing acoustic noise [1,2,3]. The electric energy which powers the vehicle may come from renewable energy sources or use the kinetic energy recovered in the process of braking. However, one disadvantage of electric vehicles is their short range between charges [5]. A solution to this problem may lie, among others, in the participation of countries in the creation of a modern infrastructure of electric vehicle charging stations. According to the Alternative Fuels Observatory, there currently are approximately 150 electric vehicle charging stations in Poland [6]. Nowadays, a wide variety of electric bikes are available, ranging from those equipped with a small motor which is designed to merely assist the cyclist to those featuring a more potent power unit, forming an electric unit in the style of a moped [4]. Three different concepts for the installation of electric motors to propel bikes are currently available on the market. The first variant is to integrate the motor with the chainset and the pedals. In this solution, power from the crankshaft is transmitted directly to the chain drive, and the central position of the motor makes it possible to maintain the correct centre of gravity in the bike. The second available and most common variant in serial production of electric bikes is a motor mounted in the front wheel hub. The third method for installing a motor in an electric bike is the rear wheel hub. This solution is similar to the one presented before; however, here the bike is more stable and may be used for off-road rides. In addition, the installation of the motor in the rear wheel provides better transmission of torque and enables the u[...]

 Strona 1