Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Józef Sowiński"

Przerób sorga cukrowego na bioetanol


  Sorgo cukrowe (BMR Elite) w ciągu całego okresu prowadzenia badań przydatności technologicznej do produkcji etanolu odznaczało się wyższą wydajnością soku roślinnego niż mieszaniec sorga z trawą sudańską (Nutri Honey). Wraz z opóźnieniem zbioru obniżała się wydajność soku roślinnego, zwłaszcza u odmiany BMR Elite. Zawartość ekstraktu w soku roślinnym tej odmiany, z wyjątkiem 1, 6 i 8 terminu pobrania prób, była wyższa o 2-3% w porównaniu z mieszańcem Nutri Honey. Wydajność etanolu wynosiła 31,7-61,5 dm3/t soku dla odmiany BMR Elite, podczas gdy dla Nutri Honey 32,9-51,2 dm3/t soku. Crop of sweet sorghum (BMR Elite) and a hybrid of sorghum and sudangrass (Nutri Honey) was disintegrated (size 5 mm harvest date but the) and processed by pressing (30 atm) to recover juice (yield 14-32 and 11-25 t/ha, resp.). The juice yield decreased with increasing harvest date but the content of org. matter in the juice showed 2 maxima at 3. and 7. harvest dates. The juice was fermented to EtOH by using Saccharomyces cerevisiae at 30°C. The EtOH yield was 31.7-61.5 L/t of juice for the BMR Elite variety and 32.9-51.2 L/t of juice for Nutri Honey. Możliwości zastosowania bioetanolu jako alternatywnego źródła energii są uwarunkowane obniżeniem kosztów jego produkcji, na które w istotnej mierze wpływa cena surowca. Jednym z tanich surowców, które w Polsce mogą być pozyskane z gatunków zalecanych do uprawy na glebach niższych klas bonitacyjnych jest sorgo. W porównaniu z innymi gatunkami roślin przeznaczanymi na cele energetyczne sorgo odznacza się krótkim okresem wegetacji, szybkim tempem wzrostu i małymi wymaganiami siedliskowymi1-3). W łodygach, głównym składniku plonu, gromadzone są łatwe do pozyskania cukry proste i dwucukry4-6). W badaniach prowadzonych przez Reddiego i współpr.7) koszt produkcji etanolu z soku Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Joanna Chmielewska*, Józef Sowiński, Piotr Nowakowski Przerób sorga cukrowego na bioetano[...]

Ethanol production from sorghum lignocellulose biomass. Wykorzystanie ligninocelulozowej biomasy sorgo do produkcji etanolu


  The hybrid of sorghum and sudangrass (Nutri Honey) and sweet sorghum (BMR Elite), harvested each 14 days between August and November 2011, ware analyzed for dry matter content, prehydrolyzed with H2SO4 at 121°C and fermented to EtOH with Saccharomyces cerevisiae Ethanol Red yeast at 30°C. The highest yield of EtOH was achieved when Nutri Honey biomass was fermented (138-161 L of pure EtOH per 1 t of feedstock).Biomasa mieszańca sorga cukrowego z trawą sudańską (Nutri Honey) odznacza się w warunkach Dolnego Śląska większą zawartością suchej substancji (o 2,60-9,11%) w porównaniu z sorgiem cukrowym (BMR Elite). Hydrolizaty przygotowane z roślin sorgo, niezależnie od odmiany, charakteryzowały się znacznie lepszą dynamiką fermentacji, zwłaszcza w pierwszych trzech dobach procesu, w porównaniu z wytłokami. Największe wydajności etanolu uzyskano z całych roślin zebranych pod koniec września i w październiku. Wydajności te, liczone na 1 t surowca, wynosiły 128-148 dm3 czystego etanolu w przypadku odmiany BMR Elite i 138-161 dm3 w przypadku odmiany Nutri Honey. Biomasa ligninocelulozowa, zarówno pochodzenia rolniczego, jak i odpady z przemysłu, stanowi akceptowalną społecznie grupę surowców do produkcji biopaliw II generacji. Decyduje o tym brak konkurencyjności tego rodzaju surowców z żywnością i paszami, jak ma to miejsce w przypadku materiałów skrobiowych oraz sacharozowych1). Głównym czynnikiem generującym wysokie koszty produkcji etanolu z ligninocelulozy jest koszt wstępnej prehydrolizy i enzymatycznej hydrolizy celulozy. Poszukując nietypowych substratów do produkcji etanolu, które mogłyby zapewnić ciągłość produkcji, warto zwrócić uwagę na sorgo cukrowe2), trawę sudańską lub ich mieszańce. [...]

The content of soluble sugars and lignocellulose in sorghum hybrids Zawartość cukrów rozpuszczalnych i związków ligninocelulozowych w odmianach sorga DOI:10.15199/62.2015.10.37


  Ten sorghum hybrids (Sorghum bicolor (L.) Moench) were studied for applicability in EtOH prodn. under Polish conditions. Fermentable compds. (carbohydrates) and fiber fraction contents were detd. The concn. of sol. carbohydrates ranged from 62.4 g/kg dry mass (Big Kahuna) to 193.4 g/ kg dry mass (Monori). Sucrose was the dominant carbohydrate. The hemicelulose content ranged from 183.4 g/kg (Róna1) to 267.1 g/kg (Sweet Caroline). Analizie poddano biomasę 10 odmian sorga cukrowego (Sorghum bicolor (L.) Moench), które mogą być wykorzystane do przemysłowej produkcji etanolu. Oceniono zawartość cukrów rozpuszczalnych, ulegających fermentacji bezpośredniej, oraz węglowodanów strukturalnych poddawanych fermentacji po wstępnej hydrolizie kwasowej. Zawartość cukrów rozpuszczalnych wynosiła od 62,4 g/kg s.m. (Big Kahuna) do 193,4 g/kg s.m. (Monori). W większości odmian dominujący był udział sacharozy. Zawartość hemicelulozy, drugiego ważnego składnika pod względem możliwości prowadzenia fermentacji alkoholowej, wynosiła od 183,4 g/kg s.m. (Róna 1) do 267,1 g/kg s.m. (Sweet Caroline). W warunkach Polski sorgo cukrowe jest gatunkiem o małym znaczeniu gospodarczym1), jednakże wysoki potencjał produkcyjny, małe wymagania siedliskowe oraz duża przydatność do celów przemysłowych i biotechnologicznych pozwalają przypuszczać, że znaczenie tego gatunku będzie się zwiększało2). Sorgo stanowi surowiec roślinny pozwalający na produkcję biopaliw II generacji. O przydatności sorga do produkcji bioetanolu decyduje jego skład chemiczny, głównie zawartość rozpuszczalnych cukrów i niektórych struktur, z których podczas procesu hydrolizy kwasowej i enzymatycznej powstają pentozany3). Skład chemiczny sorga jest zależny od wielu czynników, z których najważniejszy jest genotyp. W Europejskim Katalogu Odmian jest zarejestrowanych ponad 325 odmian sorga, trawy sudańskiej i mieszańców sorga z trawą sudańską. Różnorodność genotypów, ich wymagania siedlis[...]

Sorghum grain as raw material for bioethanol production Ziarno sorgo jako surowiec do produkcji bioetanolu DOI:10.12916/przemchem.2014.1390


  Hybryd Grain Sorghum 251, Sorghum bicolor (L.) Moench (starch content 66.6%) was used for EtOH production by using Saccharomyces cerevisiae at 30°C and 37°C. The EthOH yield was 390-594 L pure EtOH per 1 t of starch depending on the raw material concn. (20, 30, 35 and 40%), the methods for mash prepn. and fermentation and the process temp. Wydajność etanolu po fermentacji zacierów uzyskanych z ziaren sorgo wynosiła 390-594 dm3/t skrobi, co przekładało się praktyczną wydajność etanolu w granicach 54,62-83,23%. Zastosowanie równoczesnej hydrolizy i fermentacji (SSF) dawało lepsze wyniki, zarówno w zakresie ilości wytworzonego bioetanolu, wydajności praktycznej procesu, jak i stopnia odfermentowania. Mimo że dynamika procesu była lepsza w temp. 37°C, nie znalazło to odzwierciedlenia w końcowych efektach fermentacji. Rosnące zainteresowanie bioetanolem jako alternatywnym źródłem energii koncentruje się wokół nowoczesnych technologii jego produkcji1, 2), scriningu czy też konstruowania metodami inżynierii genetycznej szczepów drobnoustrojów o szerokim spektrum fermentowanych węglowodanów3-6), a także poszukiwania tanich surowców, dających wysoką wydajność etanolu7-11). Dzięki upowszechnieniu termostabilnej alfa-amylazy można zastosować mniej energochłonny, w porównaniu z tradycyjnym parowaniem, proces bezciśnieniowego uwalniania skrobi (BUS). Scukrzanie i fermentacja mogą być realizowane odrębnie (SHF) w warunkach optymalnych dla każdego z procesów albo też równocześnie (SSF)12), co z kolei zapobiega inhibicji substrat[...]

The use of sorgo malt for beer production Wykorzystanie słodu sorgo do produkcji piwa DOI:10.12916/przemchem.2014.1444


  Sorghum grain-derived malt was added (40% by mass) to the barley-derived one and then fermented at 20°C for 7 days and then at 15°C for 14 days by using brewing yeasts to resp. beers. Use of the Safale S-04 yeast resulted in prodn. of the weekest beer (EtOH content 5.31%), while use of the Saflager W-34/70 yeast resulted in prodn. of a stronger beer (EtOH content 5.76%) with the best sensory note (38.1). All beers showed good foam, bright colour with slightly pink shade and bracing character. Słód otrzymany z ziarna sorgo posiadał niską siłę diastatyczną (64 j. WK) i dlatego do wytworzenia pełnowartościowej brzeczki piwnej zastosowano mieszankę słodu sorgo oraz słodu jęczmiennego w proporcji 40:60, stosując metodę zacierania dekokcyjnego oraz dodatek preparatu Ceremix Plus MG. Spośród czterech szczepów drożdży największą aktywność na początku fermentacji wykazywał szczep Safale S-04, dając jednak piwo o najmniejszej zawartości alkoholu (5,31%). Wysoką zawartością alkoholu (5,76%) oraz najwyższą oceną sensoryczną (38,1 pkt) charakteryzowało się piwo fermentowane przez drożdże Saflager W-34/70. Wszystkie piwa z 40-proc. udziałem słodu sorgo wyróżniała dobra pienistość, jasna barwa o lekko różowym odcieniu, a także orzeźwiający charakter napoju. W nowoczesnym przemyśle fermentacyjnym dość powszechne jest stosowanie nowych, nietypowych surowców lub ich tańszych zamienników. Wynika to nie tylko z chęci obniżenia kosztów produkcji, ale także z potrzeby poszerzania asortymentu o napoje o zróżnicowanych walorach odżywczych i organoleptycznych. Również w piwowarstwie stosuje się zamienniki tradycyjnego słodu jęczmienneg[...]

Analiza zawartości zeaksantyny i luteiny w ziarnie form kukurydzy oraz wybranych odmianach dostępnych na rynku polskim


  Przeprowadzono analizę ilościową luteiny i zeaksantyny, opartą na wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), w ziarnach 38 form kukurydzy. Badania pozwoliły na wybranie odmian zawierających największe ilości tych związków, które są bardzo ważnymi składnikami w diecie ludzkiej. Oznaczono barwę okrywy nasiennej form kukurydzy w systemie L*a*b*. Najlepszą korelację uzyskano pomiędzy zmianą wartości b* (niebieskiej i żółtej) a zawartością luteiny (r = 0,690), zeaksantyny (r = 0,541) i sumaryczną zawartością tych karotenoidów (r = 0,735), co może mieć zastosowanie w typowaniu odmian o największej zawartości tych związków. Lutein and zeaxanthin contents in corn grain (38 forms) were detd. by high performance liq. chromatog. The total content of the compds. (0.53-14.54 μg/g) was well correlated with the seed coat color. The correlation was recommended for selecting varieties with the highest content of carotenoids. Luteina i zeaksantyna są naturalnymi barwnikami występującymi w siatkówce oka ludzkiego, niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania. Ich główną funkcją jest absorpcja niszczącego oko promie- Mirosław Anioła, *, Józef Sowińskia, Józef Adamczykb, Mariusz Baraszkiewicza, Bartłomiej Potanieca, Paweł Zielińskia aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; bHodowla Roślin Smolice, Sp. z o.o. Grupa IHAR Analiza zawartości zeaksantyny i luteiny w ziarnie form kukurydzy oraz wybranych odmianach dostępnych na rynku polskim Analysis of zeaxanthin and lutein content in forms of corn grain and selected varieties available on the Polish market Dr hab. Józef SOWIŃSKI, prof. nadzw. w roku 1988 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - uprawa roślin, rośliny pastewne. Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375[...]

Production of bioethanol from sweet sorghum juices with varying content of mineral compounds Produkcja bioetanolu z soku sorga cukrowego o zróżnicowanej zawartości składników mineralnych DOI:10.12916/przemchem.2014.565


  Sweet sorghum (Sucrosorgo 304) juices were analyzed for N, K, P, Ca and Mg contents to establish the effect of fertilizing methods on the juice compn. and used for prodn. of EtOH by yeast fermentation (Saccharomyces cerevisiae SIHA Active Yeast 6). The EtOH yield was 29.2-33.7 kg/t of juice and was increased with the increasing N content in the juice. The best results were achieved when the sorghum was fertilized with high doses of urea. Zawartość ekstraktu w sokach z sorgo cukrowego odmiany Sucrosorgo 304, nawożonego azotem w zróżnicowany sposób, kształtowała się w zakresie 9,65-10,53 oBx. Największy wpływ na zmiany składu makroskładników w soku, a w szczególności wzrost zawartości azotu, wapnia i magnezu obserwowano po zastosowaniu mocznika otoczkowanego. Wydajność etanolu po fermentacji soków z sorga wynosiła 29,2-33,7 kg z 1 t soku. Najwyższą wydajność etanolu uzyskano w próbach soku z sorga nawożonego jednokrotnie przed siewem większą z badanych dawek mocznika. Wykazano też pozytywny wpływ zawartości azotu w surowcu na wydajność etanolu. Wśród nietypowych i tanich surowców do produkcji etanolu w wielu krajach (USA, Indie, Chiny, Tajlandia) rosnące zainteresowanie wzbudza sorgo cukrowe1, 2). Sok wytłaczany z łodyg sorgo jest bogaty w cukry proste i dwucukry, bardzo szybko metabolizowane przez drożdże gorzelnicze3-7). Ponadto fermentacji, poprzedzonej niestety ciągle jeszcze kosztowną prehydrolizą i hydrolizą, można poddawać pozostałą biomasę ligninocelulozową8-10). Udział gleb lekkich i bardzo lekkich w Polsce jest bardzo duży i rolniczy sposób ich zagospodarowania jest jednym z ważniejszych problemów produkcji roślinnej. Sorgo cukrowe ma mniejsze wymagania glebowe niż kukurydza i jęczmień, i może być gatunkiem alternatywnym przeznaczonym na gleby piaszczyste. Celem prac[...]

 Strona 1