Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz DASZCZYŃSKI"

Próby i badania instalacji elektrycznych w kontekście jakości i niezawodności zasilania

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono argumentację i propozycję prób i badań instalacji elektrycznych dla obiektów o szczególnych wymaganiach dotyczących ciągłości (niezawodności) zasilania elektroenergetycznego. Omówione zostały ogólnie wymagania stawiane projektom elektrycznym tego typu instalacji. Zaproponowano możliwe próby i badania ruchowe instalacji elektrycznych ze szczególnym naciskiem położonym na jakość i niezawodność systemu i urządzeń elektrycznych. Całość artykułu dotyczy dużych instalacji elektrycznych z systemami UPS i agregatami prądotwórczymi. Abstract. The article presents the arguments and the proposal of trials and tests of electrical installations for buildings with special requirements for power supply. Discusses the general requirements for electrical projects of this type of installations. Proposed possible tests of electrical installations with a particular emphasis on the quality and reliability of the system and electrical equipment. The entire article applies to large electrical installations with UPS systems and power generators.. (Testing of electrical installations in terms of quality and reliability of power supply). Słowa kluczowe: jakość, niezawodność, próby, badania Keywords: quality, reliability, testing, studies Wstęp Wymagania jakościowe i niezawodnościowe układów zasilania w energię elektryczną dotyczą projektowania, wytwarzania, eksploatacji i likwidacji urządzeń i instalacji elektrycznych. Spełnienie wymagań takich jak bezprzerwowe zasilanie odbiorców czy odpowiednie parametry techniczne energii elektrycznej stają się szczególnie istotne w odniesieniu do układów i instalacji, gdzie każdorazowa przerwa w zasilaniu wiąże się z utratą funkcji użytkowych i ze znacznymi stratami materialnymi. Jakość wykonania projektu czy urządzeń elektrycznych wchodzących w skład instalacji podobnie jak jakość prac montażowych, badawczych i eksploatacyjnych pozostają kategoriami nadrzędnymi w stosunku do zespołu wzajemnych[...]

Aproksymacja charakterystyk częstotliwościowych blach transformatorowych

Czytaj za darmo! »

Modelowanie charakterystyk częstotliwościowych blach transformatorowych jest pierwszym krokiem do stworzenia modelu transformatora dla szerokiego pasma częstotliwości. Pomiary wykonane zostały przy użyciu metody SST (ang. Single Sheet Tester) oraz za pomocą analizatora impedancji HP4192A. Do modelowania wykorzystano na początku metodę relokacji biegunów, określaną jako Vector Fitting. Wykonane eksperymenty numeryczne wykazały wrażliwość tej metody na warunki początkowe, początkowe przybliżenia i założenie liczby biegunów. Udana okazała się próba zastosowania metody J. R. Marti’ego uzupełnioną o klasyczną aproksymację metodą najmniejszych kwadratów. Abstract. Modeling of the frequency characteristics of transformer sheets is the first step to creating a model of the transformer for a wide frequency range. Measurements were made using the method of SST (Single Sheet Tester) and using the HP4192A impedance analyzer. The first modeling method used was the relocation of poles method, known as Vector Fitting. Performed numerical experiments have demonstrated the sensitivity of this method to initial conditions, the initial approximations and the assumption the number of poles. Proved successful in its attempt to apply the method of J. R. Marti completed by the classical method of least squares approximation. (Approximation of frequency characteristics of transformer sheets). Słowa kluczowe: modelowanie, charakterystyka częstotliwościowa, aproksymacja, blachy transformatorowe Keywords: modeling, frequency characteristics, approximation, transformer sheet Wstęp Przy obecnie stosowanych grubościach blach transformatorowych od 0,23 do 0,35mm, potwierdzony empirycznie [1,2,3] wpływ rdzenia magnetycznego na charakterystyki impedancji i transmitancji transformatora obserwuje się w zakresie do 100 kHz, a mimo to modele transformatorów służące do ich projektowania i diagnostyki tego wpływu nie uwzględniają. Modelowanie określa się jako wyrażeni[...]

Measurements and calculation of self inductance of testing coils used in physical transformer model construction and its frequency analysis DOI:10.15199/48.2018.03.25

Czytaj za darmo! »

The aim of the paper is to present calculations and measurements of self-inductance of the flat spiral coils with thin internal insulation used to build a physical transformer model and its frequency analysis. The exact knowledge of self-inductance was necessary for further use of the real model and its equivalent circuit diagram as well. The authors decided to use numerous formulas available in literature.. The measure of this accuracy is the comparison of the results with the value obtained in the direct measurement. Test coil To build the transformer physical model [6], 5 coils were made of 20 mm wide copper tape with a thickness of 0,5 mm. Each coil (Fig. 1) had 30 turns separated by a thin insulation tape, what gave a square with 0,02 x 0,02 m side in the cross section. Other parameters were as follows: internal diameter Dw = 0,295 m; external Dz = 0,335 m and the mean diameter D = 0,315 m. Fig. 1. The test coil on the measuring stand, sketch of its spiral and the cross-section with geometric size markings The coils were wound manually on a specially built machine. It helped to keep the circular shape of the coil, its dimensions (internal diameter) and ensured proper tension of the copper tape during winding. Review of methods and formulas for determining the inductance of current contours Inductance is a property of an electrical conductor which opposes a change in current. It does that by storing and releasing energy from a magnetic field surrounding the conductor when current flows, according to Faraday's law of induction. It is connected with the magnetic flux Φ and the current I by the formula: Φ = LI, which is most often used to calculate inductance as L= Φ/I. Therefore, the calculation of inductivity becomes mainly the task of determining the magnetic flux (Fig. 1) with the induction vector B, excited through the conductor 1, leading current I, therefore the fundamental formula might be used, [[...]

Experimental research on time-current characteristics of fuses - initial results DOI:10.15199/48.2019.03.15

Czytaj za darmo! »

Fuses, both with circuit breakers, are mainly used in electrical systems for protection against over-currents and other electrical faults. Depending on an application they can be used as a protection for cables or distribution feeders, transformers, induction motors, rectifiers etc. For the proper selection of a fuse, there have to be taken into consideration [1,4]: - Rated voltage, current and frequency - AC and DC service and type of a load current - Time-current and time versus I2t characteristics - Rated breaking capacity - Rated power dissipation of the fuse - Cut-off current in AC service. - Pre-arcing and arcing times - Dimensions. During normal system conditions the fuse works as a short-circuited. For over-current, depending on time, the fuse element will melt and the current will be switched off. The operation of blowing of a fuse element follows the sequence [1,4]: - For a specified amount of heat, the fuse element melts - Gap along the fuse element is formed during melting. - Arc is established across each gap. - The heat of arc further melts the ends of the element at each gap increasing it. - The arc quenches. The performance capabilities of fuses and be graphically represented by two types of fuse characteristic curves: time-current curves and peak let-through charts. These elements define the operating characteristics of a given fuse, and help in selecting the proper apparatus to protect equipment and electrical systems. On Fig. 1 the sample of a time-current curves for typical time-delay fuse series was presented. This characteristic describes the dependence of time which elapses for the moment when over current Iov appears till the moment when fuse element melt. This highly non-linear curves characterize protection abilities of an apparatus and are used for selection proper selectivity level. It is worth to point out, that thermal pr[...]

High frequency test measurements on physical model of power transformer with use of FRAX analyzer Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawiono pomiary testowe SFRA wykonane na modelu fizycznym transformatora elektroenergetycznego DOI:10.15199/48.2017.04.44

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono pomiary testowe SFRA wykonane na modelu fizycznym transformatora elektroenergetycznego 15/0,4 kV. Model fizyczny został wykonany w oparciu o transformator typu TRIHAL o mocy 250 kVA i, zbudowane na potrzeby eksperymentu, cewki z taśmy miedzianej, które symulowały uzwojenia wysokiego napięcia. Do pomiarów wykorzystano analizator FRAX 101 firmy Megger. Wykonano pomiary kalibracyjne model i testowe na w pełni sprawnym urządzeniu. Pomiary testowe SFRA wykonane na modelu fizycznym transformatora elektroenergetycznego 15/0,4 kV Abstract. In this paper some SFRA test measurements carried out on physical model of power transformer 15/0,4 kV are shown. The physical model of power transformer was constructed based on TRIHAL transformer with rated power 250 kVA and with build special for the experiment of copper tape coils, for simulating high voltage windings. For measurement FRAX 101 produced by Megger was used. Calibrating and test measurements were presented on fully operational device. Słowa kluczowe: charakterystyka częstotliwościowa, transformator, test SFRA Keywords: frequency characteristics, transformer, SFRA test Introduction Transformers are one of the most vital components in transmission and distribution systems. Their life time varies from 24 to 40 years, so it is consider as a long-term investment [1]. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) in 1998 prepared a report of transformers failures working in power system [2]. The main conclusions are:  transformers are devices with high failure rate - for 15 years 96 distribution com[...]

Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej DOI:10.15199/33.2018.04.44


  Wsemestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 z inicjatywy dziekanaWydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, z czynnym wsparciem dziekanów Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Zarządzania, wdrożono „Międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM” (mpiBIM). Studenci z pięciu wymienionych wydziałów utworzyli trzy wielobranżowe zespoły, których zadaniem było przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w ramach skoordynowanego działania zespołowego. Narzędziem koordynacji był cyfrowy model BIM, który zawierał informacje na temat wszystkich elementów projektu. Po uzyskaniu wytycznych i wymagań inwestorskich, studenci uzgodnili zasady[...]

 Strona 1