Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Sacała"

Oddziaływanie krzemianu sodu na kukurydzę rosnącą w warunkach stresowych


  Przedstawiono wyniki doświadczeń laboratoryjnych dotyczących wpływu krzemianu sodu (Na2Si3O7) na kukurydzę rosnącą w warunkach stresu osmotycznego. Stwierdzono, że dodatek krzemu do pożywki korzystnie wpływa na rośliny rosnące w warunkach stresu solnego (60 mM NaCl), natomiast w niewielkim stopniu modyfikuje reakcję roślin na stres suszy. Uzyskane wyniki wskazują, że krzemian sodu może poprawiać kondycję roślin w warunkach stresowych i znaleźć praktyczne zastosowanie w produkcji roślinnej, konieczne są jednak dalsze badania. Na2Si3O7 was applied on maize growing under lab. osmotic stress conditions. Some negative effects of salt stress (60 mM NaCl) were alleviated by the Si addn. but the plant response under drought conditions was not significantly modified. An improvement of the vigour plant was possible. Wzrost i rozwój roślin uprawnych jest ograniczany przez różne czynniki stresowe, wśród których stres wodny jest jednym z poważniejszych problemów. Najczęściej jest on spowodowany suszą glebową lub nadmiernym zasoleniem gleb. Obydwa te czynniki zaburzają funkcjonowanie roślin i powodują liczne biochemiczne i fizjologiczne dysfunkcje, które powodują znaczne ograniczenie produktywności roślin. Wzrost liczebności populacji ludzkiej, kurczenie się areału obszarów uprawnych oraz zmiany klimatu z towarzyszącymi im różnymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi zmuszają do poszukiwania nowych rozwiązań, mających na celu wzrost produktywności roślin oraz zwiększenie ich odporności na niekorzystne warunki środowiskowe. Jednym z takich niekonwencjonalnych rozwiązań może być zasilanie roślin krzemem1). Krzem jest drugim po tlenie pierwiastkiem najpowszechniej występującym w skorupie ziemskiej i stanowi ok. 26% jej składu2). W naturze Dr Elżbieta SACAŁA w roku 1988 ukończyła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat z nauk biologicznych uzyskała na tym samym Wydziale. Jest adiunktem w Katedrze Ży[...]

Synthetic growth and development regulators of plants in modern agricultural production Syntetyczne regulatory wzrostu i rozwoju roślin w nowoczesnej produkcji rolniczej DOI:10.12916/przemchem.2014.1583


  A review, with 60 refs., of synthetic plant hormones, retardants, biostimulators, triazoles, salicylic acid, jasmonides, and plant growth regulator herbicides. Dokonano przeglądu literatury na temat zastosowania syntetycznych regulatorów wzrostu i rozwoju w warunkach nowoczesnych technologii uprawy roślin. Omówiono syntetyczne fitohormony, retardanty, biostymulatory, triazole, kwas salicylowy, jasmonidy oraz herbicydy typu regulatorów wzrostu. Podkreślono, że [...]

Oddziaływanie kwasu krotonowego na siewki kukurydzy


  Przedstawiono wyniki badań wpływu kwasu krotonowego na siewki dwóch odmian kukurydzy. Kukurydzę odmiany SMH 220 i Lober uprawiano w kulturach wodnych. Kwas krotonowy o stężeniu 0,25; 0,5; 1,0 mM dodawano do pożywki. W 7-dniowych siewkach analizowano wzrost, zawartość barwników fotosyntetycznych i aktywność reduktazy azotanowej (NR). Kwas krotonowy powodował ograniczenie wzrostu obu odmian kukurydzy. Aktywność NR spadła pod wpływem kwasu krotonowego o ok. 20% w korzeniach i liściach odmiany Lober oraz o ok. 20% w liściach i o ok. 60% w korzeniach u odmiany SMH 220. Pod wpływem kwasu krotonowego wzrastała zawartość wszystkich barwników fotosyntetycznych w liściach odmiany Lober. U odmiany SMH 220 wzrasta zawartość tylko chlorofilu pod wpływem działania kwasu w niższych stężeniach (0,25 i 0,5 mM). Bardziej wrażliwa na działanie kwasu krotonowego była kukurydza odmiany SMH 220. MeCH=CHCOOH was applied (concns. 0.25, 0.5 and 1.0 mM) on 2 varieties of maize seedlings (SMH 220 and Lober) to study their growth, content of photosynthetic pigments and nitrate reductase (NR) activity. Growth of the seedlings was inhibited and 20-60% decrease of NR activity both in leaves and roots was obsd. A increase in content of photosynthetic pigments in leaves of Lober and chlorophyll in leaves of SMH 220 was evidenced. The SMH 220 variety was more sensitive to crotonic acid than the Lober variety. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Anna Demczuk*, Edward Grzyś, Ewa Majewska, Elżbieta Sacała Oddziaływanie kwasu krotonowego na siewki kukurydzy Effect of crotonic acid on maize seedlings Dr inż. Edward GRZYŚ w roku 1975 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu. W 1985 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Rolniczym. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Żywienia Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - fizjologia roślin, reakcje roślin na czynniki streso[...]

 Strona 1