Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Zieliński"

Analiza zawartości zeaksantyny i luteiny w ziarnie form kukurydzy oraz wybranych odmianach dostępnych na rynku polskim


  Przeprowadzono analizę ilościową luteiny i zeaksantyny, opartą na wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), w ziarnach 38 form kukurydzy. Badania pozwoliły na wybranie odmian zawierających największe ilości tych związków, które są bardzo ważnymi składnikami w diecie ludzkiej. Oznaczono barwę okrywy nasiennej form kukurydzy w systemie L*a*b*. Najlepszą korelację uzyskano pomiędzy zmianą wartości b* (niebieskiej i żółtej) a zawartością luteiny (r = 0,690), zeaksantyny (r = 0,541) i sumaryczną zawartością tych karotenoidów (r = 0,735), co może mieć zastosowanie w typowaniu odmian o największej zawartości tych związków. Lutein and zeaxanthin contents in corn grain (38 forms) were detd. by high performance liq. chromatog. The total content of the compds. (0.53-14.54 μg/g) was well correlated with the seed coat color. The correlation was recommended for selecting varieties with the highest content of carotenoids. Luteina i zeaksantyna są naturalnymi barwnikami występującymi w siatkówce oka ludzkiego, niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania. Ich główną funkcją jest absorpcja niszczącego oko promie- Mirosław Anioła, *, Józef Sowińskia, Józef Adamczykb, Mariusz Baraszkiewicza, Bartłomiej Potanieca, Paweł Zielińskia aUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; bHodowla Roślin Smolice, Sp. z o.o. Grupa IHAR Analiza zawartości zeaksantyny i luteiny w ziarnie form kukurydzy oraz wybranych odmianach dostępnych na rynku polskim Analysis of zeaxanthin and lutein content in forms of corn grain and selected varieties available on the Polish market Dr hab. Józef SOWIŃSKI, prof. nadzw. w roku 1988 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Specjalność - uprawa roślin, rośliny pastewne. Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375[...]

Microbiological reduction of xanthohumol and 4-methoxychalcone. Mikrobiologiczna redukcja ksantohumolu i 4-metoksychalkonu


  Xanthohumol isolated from the spent hops (after their industrial supercrit. CO2 and extn.) and 4-methoxychalcone were biotransformed by using the Rhodotorula marina AM 77 yeast culture. Xanthohumol was converted to [alfa],[beta]- dihydroxanthohumol (yield 18%). Analogous biotransformation of 4-methoxychalcone gave 4-methoxydihydrochalcone and 3-(4-methoxyphenyl)-1-phenylpropan-1-ol (yields 20% and 65%, resp.). Ksantohumol otrzymano z wychmielin (odpad powstający w wyniku przemysłowej ekstrakcji chmielu za pomocą nadkrytycznego ditlenku węgla). Przeprowadzono biotransformacje ksantohumolu oraz handlowego 4-metoksychalkonu za pomocą szczepu Rhodotorula marina AM 77. Ksantohumol ulegał uwodornieniu do [alfa],[beta]-dihydroksantohumolu. Analogiczna biotransformacja 4-metoksychalkonu prowadziła do 4-metoksydihydrochalkonu oraz 3-(4-metoksyfenylo)- 1-fenylopropan-1-olu. Biokataliza jest jedną z ważniejszych współczesnych metod otrzymywania związków chemicznych. Ze względu na wysoką aktywność, selektywność, ogromny wybór dostępnych biokatalizatorów i biodegradowalność, reakcje katalizowane przez całe komórki mikroorganizmów stają się alternatywą dla klasycznej syntezy chemicznej, także na skalę przemysłową. Reakcje tego typu charakteryzuje niski koszt, np. w porównaniu z reakcjami enzymatycznymi. Związane jest to z pominięciem etapu izolowania, oczyszczania oraz oznaczania aktywności katalitycznej białek enzymatycznych. Ponadto, użycie całych komórek mikroorganizmów sprzyja wykorzystaniu tego typu katalizatorów w bioprocesach prowadzanych na skalę przemysłową m.in. dlatego, żewiąże się najczęściej z zastosowaniem środowiska wodnego, naturalnego dla większości drobnoustrojów. Zamiast wody można stosować układ dwufazowy woda-rozpuszczalnik organiczny. Powoduje to jednak z reguły obniżenie aktywności enzymatycznej, [...]

 Strona 1