Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Maciejewska"

Koagenty nadtlenkowego sieciowania elastomerów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ modyfikacji powierzchni nanometrycznego tlenku cynku nienasyconymi kwasami karboksylowymi na jego właściwości oraz zastosowanie zmodyfikowanego ZnO jako koagenta sieciowania nadtlenkowego uwodornionego elastomeru butadienowo- akrylonitrylowego. Aktywność koagentów oceniono na podstawie badania kinetyki wulkanizacji mieszanek, gęstości usieciowania wulkanizatów oraz ich właściwości mechanicznych. Zmodyfikowany kwasem allilomalonowym, cytronellowym, krotonowym, sorbowym i undecylenowym tlenek cynku skutecznie wspomaga sieciowanie nadtlenkowe HNBR, skracając czas wulkanizacji mieszanek, oraz zwiększając gęstość usieciowania i wytrzymałość mechaniczną wulkanizatów. Hydrogenated (CH2=CH)2/CH2=CHCN elastomer (HNBR) (CH2=CHCN content 34%) was vulcanized with (PhCMe2O)2 after addn. of unsatd. acids-modified nanosized ZnO. The modification of ZnO resulted in increasing the crosslinking d. and tensile strength of the HNBR vulcanizates. The highest mech. strength of the vulcanized HNBR was obsd. when it contained MeCH=CHCOOH-modified ZnO. The aq. dispersions of modified ZnO showed increased zeta potential values in the whole pH range. Sieciowanie elastomerów nasyconych jest z􀃡o􀄪onym procesem. Polimery te nie maj􀄅 wi􀄅za􀄔 podwójnych w swojej cz􀄅steczce i dlatego sieciowane s􀄅 nadtlenkami organicznymi. Trudnymi do przezwyci􀄊􀄪enia wadami wulkanizacji nadtlenkowej s􀄅 d􀃡ugi czas sieciowania oraz niska wytrzyma􀃡o􀄞􀃼 mechaniczna wulkanizatów. Wady te ograniczaj􀄅 praktyczne zastosowanie elastomerów nasyconych1). W celu poprawy w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci fizycznych i przetwórstwa sieciowanych nadtlenkowo elastomerów stosowane s􀄅 koagenty sieciowania. S􀄅 to wielofunkcyjne monomery winylowe, wykazuj􀄅ce du􀄪􀄅 reaktywno􀄞􀃼 [...]

Termokurczliwe materiały elastomerowe zawierające jonowe węzły sieci

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dane dotyczące sporządzania i badania właściwości wykazujących termokurczliwość kompozytów elastomerowych z karboksylowanego kauczuku butadienowoakrylonitrylowego. Wulkanizaty te zawierają w swej strukturze jonowe, labilne węzły sieci, odpowiedzialne za powrót materiału do kształtu pierwotnego pod wpływem temperatury. Największą termokurczliwość wykazują wulkanizaty usieciowane tlenkiem cynku o rozmiarach nanometrycznych. Carboxylated acrylonitrile-butadiene elastomer (acrylonitrile content 26.3%) was crosslinked with nanosized CaO, MgO and ZnO at 160°C. Mech. properties and crosslinks d. of the vulcanizates were examd. The labile ionic crosslinks in the elastomer network were responsible for initial shape recovery after heating. The highest shrinkability was obsd. for vulcanizates crosslinked with ZnO nanoparticles. Materia􀃡y termokurczliwe nale􀄪􀄅 do grupy materia􀃡ów inteligentnych, a wi􀄊c takich, które reaguj􀄅 na bod􀄨ce zewn􀄊trzne, takie jak zmiana pH, temperatura, 􀄞wiat􀃡o lub pole elektryczne), przejawiaj􀄅c dzi􀄊ki temu swoje specyficzne w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci1, 2). Polimery ujawniaj􀄅ce w􀃡a􀄞ciwo􀄞ci adaptacyjne pod wp􀃡ywem zmiany temperatury, a wi􀄊c wykazuj􀄅ce termokurczliwo 􀄞􀃼, stanowi􀄅 najszersz􀄅 grup􀄊 polimerów inteligentnych3). Skurcz rozci􀄅gni􀄊tego polimeru w chwili ogrzania jest wynikiem przegrupowywania elementów strukturalnych wewn􀄅trz próbki. G􀃡ówn􀄅 si􀃡􀄅 nap􀄊dow􀄅 kurczliwo􀄞ci polimeru, pochodz􀄅cej zarówno z 􀃡a􀄔cuchów fazy krystalicznej, jak i amorficznej, jest wzrost entropii4). Entropia polimeru zmniejsza si􀄊 podczas rozci􀄅gania i zwi􀄊[...]

Sieciowanie kopolimeru etylenowo-propylenowego nadtlenkami

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ parametru rozpuszczalności oraz współmieszalności nadtlenków na ich reaktywność w procesie sieciowania kopolimeru etylenowo-propylenowego. Aktywność nadtlenków oceniono na podstawie wydajności procesu sieciowania, gęstości usieciowania wulkanizatów oraz ich właściwości mechanicznych. Wydajność sieciowania oraz gęstość usieciowania wulkanizatów maleje wraz ze wzrostem parametru rozpuszczalności oraz współmieszalności. Największą wydajność sieciowania i gęstość sieci uzyskano dla wulkanizatów zawierających 1,4-bis(t-butyloperoksyizopropylo) benzen. Com. ethylene-propylene copolymer (I) (propylene content 28%) was crosslinked with 6 org. peroxides in a hydraulic press mould at 160°C and 15 MPa for 30 min to det. the effect of peroxide soly. and co-miscibility parameters on the peroxide reactivity in the crosslinking. The reactivity was calcd. from the crosslinking efficiency and d. as well as mech. properties of the resulted I vulcanizates. The crosslinking d. increased with increasing concn. of peroxides. The highest crosslinking d. and yield of I vulcanizates were achieved when 1,4-(t-BuOOMe2C)2C6H4 with the lowest soly. parameter was used for crosslinking. The highest tensile strength and elongation at break was shown by I vulcanizates crosslinked with (PhCO)2O2. Nadtlenki organiczne są źródłem wolnych rodników, wykorzystywanych szeroko w procesie sieciowania, zwłaszcza elastomerów nasyconych1). Wulkanizacja nadtlenkowa jest procesem złożonym z trzech głównych etapów i rozpoczyna się homolitycznym rozpadem nadtlenku. Pod wpływem energii cieplnej pęka wiązanie -O-O- w cząsteczce nadtlenku i powstają rodniki alkoksylowe2). Rozkład nadtlenku jest reakcją pierwszego rzędu, zależną od czasu i temperatury. Reakcje wg mechanizmu homolitycznego z punktu widzenia energetycznego zachodzą znacznie częściej niż heterolityczne. Następnym etapem reakcji sieciowania nadtlenkowego jest odszczepienie atomu wodoru od [...]

Wpływ surfaktantów oraz cieczy jonowych na właściwości uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego koagenty sieciowania


  Przedstawiono wpływ dodatku cieczy jonowych i surfaktantów na kinetykę wulkanizacji kompozytów elastomerowych z uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego zawierającego tlenek magnezu z naniesionymi na powierzchnię nienasyconymi kwasami karboksylowymi lub estrem. Zbadano wpływ substancji powierzchniowo czynnych oraz cieczy jonowych na właściwości mechaniczne, gęstość usieciowania wulkanizatów oraz dystrybucję węzłów w sieci elastomerowej. Stwierdzono, że zastosowanie surfaktantów i cieczy jonowych przyczyniło się do uzyskania wulkanizatów o niższych parametrach wytrzymałościowych niż wulkanizaty konwencjonalne. Hydrogenated acrylonitrile-butadiene elastomer was cured with dicumyl peroxide in the presence of MgO modified with unsatd. org. acids or esters as co-agents and ionic liqs. or surfactants as dispersing agents. The addn. of dispersing agents to the rubber comps. effected the vulcanization kinetics, mech. properties of vulcanizates and crosslink d. as well as crosslink spatial distribution in the elastomer network. The addn. of surfactants or ionic liqs. resulted in a decrease in the tensile strength of the vulcanizates. Uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR) należy do grupy elastomerów nasyconych, czyli nieposiadających w makrocząsteczce wiązań podwójnych, dlatego też musi być sieciowany przy użyciu nadtlenków organicznych1). Jednak wulkanizaty otrzymane w wyniku zastosowania nadtlenków jako substancji sieciujących wykazują niezadowalające właściwości mechaniczne z punktu widzenia zastosowań przemysłowych2, 3). W celu wyeliminowania wad sieciowania nadtlenkowego stosuje się koagenty sieciowania4- 6). Zastosowanie koagenta umożliwia otrzymanie węzłów sieci o budowie jonowej lub kompleksowej, ponieważ koagenty zawierają grupy funkcyjne uczestniczące w tworzeniu węzłów sieci4). W literaturze omawiane są koagenty, które w wyniku wulkanizacji tworzą "twarde" domeny otoczone elastomerem o mniej[...]

Ionic liquids as accelerators of elastomer vulcanization. Ciecze jonowe jako przyspieszacze wulkanizacji elastomerów


  Eight alkylimidazolium salts were used for curing butediene- styrene elastomer to study the vulcanization kinetics, crosslinks d. and mech. properties of the vulcanizates. Use of the ionic liqs. resulted in accelerating the curing rate but also in increasing the resistance of the rubber vulcanizates against UV and thermal aging. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących zastosowania soli alkiloimidazoliowych w procesie wulkanizacji siarkowej elastomeru butadienowo-styrenowego. Stwierdzono, że ciecze jonowe z powodzeniem mogą wspomagać tradycyjne przyspieszacze wulkanizacji. Ich zastosowanie pozwoliło na skrócenie czasu wulkanizacji mieszanek elastomerowych, poprawę gęstości usieciowania wulkanizatów oraz ich odporności na starzenie termooksydacyjne i pod wpływem promieniowania UV. W ostatnich latach badania dotyczące cieczy jonowych są jednym z najszybciej rozwijających się obszarów w chemii i przemyśle. Wzrost zainteresowania cieczami jonowymi wynika z ich unikatowych właściwości. Są one zdolne do rozpuszczania związków organicznych, zarówno polarnych, jak i niepolarnych. Z uwagi na niskie ciśnienie par oraz nielotność postrzegane są jako rozpuszczalniki potencjalnie przyjazne środowisku. Ponadto właściwości chemiczne i fizyczne cieczy jonowych mogą być projektowane do konkretnych zastosowań poprzez dobranie odpowiedniego kationu i anionu. W ostatnich latach ciecze jonowe stosowane są jako rozpuszczalniki do prowadzenia polimeryzacji1), do rozpuszczania polimerów2, 3) oraz tworzenia nowych kompozytów polimerowych1). [...]

Ciecze jonowe jako przyspieszacze wulkanizacji elastomerów

Czytaj za darmo! »

Badano zastosowanie cieczy jonowych z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym oraz dibutyloditiokarbaminianowym jako przyspieszaczy wulkanizacji siarkowej elastomeru butadienowo- akrylonitrylowego (NBR). Aktywność cieczy jonowych w procesie wulkanizacji oceniono na podstawie kinetyki wulkanizacji mieszanek, gęstości usieciowania wulkanizatów oraz ich właściwości mechanicznych. Ciecze jonowe są efektywnymi przyspieszaczami wulkanizacji NBR. Pozwalają na skrócenie czasu wulkanizacji mieszanek w porównaniu z czasem sieciowania wobec tradycyjnych przyspieszaczy. Wulkanizaty usieciowane w obecności cieczy jonowych wykazują większą gęstość usieciowania oraz większą wytrzymałość na rozciąganie w porównaniu z wulkanizatami uzyskanymi w obecności 2-merkaptobenzotiazolu. Ponadto wykazują odporność na starzenie termiczne. Eight new ionic liqs. with 2-mercaptobenzothiazolate and dibutyldithiocarbamate anions were synthesized and characterized. Acrylonitrile-butadiene elastomer was cured with the ionic liqs. as vulcanization accelerators to study the vulcanization kinetics of the rubber compds., crosslinking d. and mech. properties of the vulcanizates. Use of the ionic liqs. resulted in shortening the vulcanization time and increase in the thermal resistance of vulcanizates, tensile strength and crosslinking d. of the vulcanizates. Wulkanizację kauczuku siarką przeprowadza się przy udziale przyspieszaczy organicznych i aktywatorów. Pozwalają one na zwiększenie efektywności wykorzystania siarki w procesie sieciowania oraz na istotne skrócenie czasu wulkanizacji. Zastosowanie przyspieszaczy pozwala również w niektórych przypadkach na obniżenie temperatury wulkanizacji1). Podczas wulkanizacji kauczuku siarką w obecności przyspieszaczy reaguje zespół składników zawierający kauczuk, siarkę, przyspieszacze i aktywatory wulkanizacji. Ze względu na złożoność tego procesu, mimo licznych badań jego mechanizm nie został jeszcze w pełni poznany. W[...]

Amoniowe ciecze jonowe z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym jako przyśpieszacze wulkanizacji kauczuku nitrylowego


  W wyniku połączenia taniego czwartorzędowego kationu z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym otrzymano ciecze jonowe, dla których określono przemiany fazowe oraz stabilność termiczną. Uzyskane związki z powodzeniem mogą być stosowane, jako aktywatory w procesie wulkanizacji gumy. 2-Merkaptobenzotiazolany amoniowe pozwalają na zdecydowane skrócenie czasu wulkanizacji w porównaniu z klasycznym aktywatorem, jakim jest 2-merkaptobenzotiazol. Określono parametry mechaniczne otrzymanych wulkanizatów. Four ammonium 2-mercaptobenzothiazolates were prepd. and used as ionic liqs. for curing acrylonitrile-butadiene elastomer to study the vulcanization kinetics, crosslinking d. and mech. properties of the vulcanizates. Use of the ionic liqs. results in accelerating the curing rate but also in determination of mech. strength of the rubber vulcanizates. Wulkanizacja jest jednym z najstarszych i najlepiej poznanych procesów związanych z przetwórstwem elastomerów. Pierwszy patent opisujący wulkanizację elastomerów z użyciem siarki został udzielony Charlesowi Goodyearowi już w 1839 r. i dotyczył sposobu przerobu kauczuku naturalnego. Organiczne przyśpieszacze wulkanizacji nie były stosowane do 1906 r., kiedy to Oenslager odkrył aPolitechnika Łódzka, bPolitechnika Poznańska Magdalena Maciejewskaa, Agata Sznajdrowskab, Michał Niemczakb, Rafał Giszterb, Filip Walkiewiczb, * Amoniowe ciecze jonowe z anionem 2-merkaptobenzotiazolanowym jako przyśpieszacze wulkanizacji kauczuku nitrylowego Ammonium 2-mercaptobenzothiazolate ionic liquids as accelerators of nitril rubber vulcanization Mgr inż. Agata SZNAJDROWSKA w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Od 2011 r. jest doktorantką na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w Zakładzie Technologii Chemicznej. Specjalność - badania nad surfaktantami o sterycznie specyficznej strukturze. Dr inż. Magdalena MACIEJEWSKA [...]

Modyfikowany tlenek cynku. Aktywator mieszanek gumowych


  Przedstawiono wyniki badań modyfikacji tlenku cynku kwasami karboksylowymi. Celem badań było określenie wpływu funkcjonalizacji na podstawowe właściwości tlenku cynku (rozmiar cząstek, powierzchnia właściwa). Przeprowadzono serie prób doświadczalnych, w których czynniki modyfikujące wprowadzano na powierzchnię strąconego tlenku cynku. Uzyskane próbki ZnO poddano analizie fizykochemicznej w celu uzyskania informacji o właściwościach otrzymanych produktów. Dokonano charakterystyki dyspersyjnej (NIBS), morfologicznej (SEM i TEM), adsorpcyjnej (BET), spektroskopowej (FT-IR) oraz termicznej (TG) otrzymanego produktu. Podjęto również próbę wprowadzenia syntetycznego tlenku cynku (modyfikowanego i niemodyfikowanego) w strukturę mieszanek elastomerowych i określono w jaki sposób obecność tego związku wpływa na zmianę kinetyki wulkanizacji i mechanicznych właściwości wulkanizatów. ZnO was pptd. from aq. soln. of ZnOAc with KOH in H2Ocyclohexanone emulsion, modified with EtCOOH, tartaric, stearic and maleic acids by impregnation in alc. soln., studied for particle size distribution, hard resistance, pore vol. and sp. surface area and then used as activating agent in vulcanization of butadiene-acrylonitrile (I) and carboxylated I rubbers. Modification of ZnO with stearic acid was Agnieszka Kołodziejczak-Radzimskaa, *, Katarzyna Siwińska-Stefańskaa, Teofil Jesionowskia, Magdalena Maciejewskab, Marian Zaborskib aPolitechnika Poznańska; bPolitechnika Łódzka Modyfikowany tlenek cynku. Aktywator mieszanek gumowych Modified zinc oxide. An activator of rubber compounds Dr inż. Katarzyna SIWIŃSKA-STEFAŃSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Jest adiunktem w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej tej uczelni. Specjalność - technologia chemiczna nieorganiczna, inżynieria materiałowa. Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska, Pl. M. Skłodowskiej-C[...]

 Strona 1