Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WoJciecH moteL"

Nowe siatki katalityczne produkowane w Mennicy-Metale Szlachetne Sp. z o.o. i wpływ jakości drutu na proces ich wytwarzania

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe siatki katalityczne (tkane i dziane) wytwarzane w mennicy-metale Szlachetne Sp. z o.o. na potrzeby przemysłu azotowego. opisano efekty wprowadzenia nowej ciągarki, nowej emulsji i nowych ciągadeł zapewniających stabilną geometrię ciągnionego drutu. zaprezentowano wpływ jakości drutu na procesy tkania i dziania i na jakość wytwarzanych siatek katalitycznych. Presentation new c[...]

Poprawa własności fizycznych drutów używanych do produkcji siatek katalitycznych poprzez mikrodomieszkowanie

Czytaj za darmo! »

niniejszy artykuł dotyczy prac prowadzonych w mennicy metale Szlachetne S.a. i w Politechnice Warszawskiej nad uzyskaniem drutów z mikrodomieszkowanych stopów platyny. druty te, przeznaczone na siatki katalityczne dla przemysłu azotowego, wykonywane były z materiału konsolidowanego wstępnie metodą metalurgii proszków. dalsza konsolidacja zachodziła w procesie obróbki plastycznej na gorąco i ciągnienia. uzyskane druty charakteryzowały się większą wytrzymałością na zrywanie i mniejszym wydłużeniem w stosunku do drutów niedomieszkowanych, otrzymywanych w sposób tradycyjny. zbadano własności katalityczne próbek siatek wykonanych z nowych drutów. nie stwierdzono pogorszenia własności katalitycznych. The aim of the article, based on earlier investigations made in The Mennica Metale Szlache[...]

BADANIA I PRÓBY OTRZYMYWANIA MIKRODRUTÓW ZE STOPÓW Pt-Re PRZEZNACZONYCH DO KATALITYCZNEGO UTLENIANIA AMONIAKU


  Artykuł zawiera wyniki badań i prób wytwarzania mikrodrutów ze stopu PtRe5 uzyskanych metodą klasycznego topienia, oraz metodą metalurgii proszkowej. Przedstawiono rezultaty badań uzyskane w próbach technologicznych stopu PtRe5 otrzymanego metodą klasycznego topienia, wstępne wyniki prób katalitycznego utleniania amoniaku, jak również badania trwałości siatek tego stopu w wysokiej temperaturze w dłuższym przedziale czasowym. Bazując na proszku stopowym uzy‐skanym metodą elektrolitycznego strącania wytworzono druty o średnicy 0,08 mm. Określono wstępnie parametry konso‐lidacji proszku stopowego, warunki spiekania, parametry przeróbki plastycznej na gorąco i zimno oraz obróbki cieplnej. Stwierdzono stosunkowo dobrą jednorodność strukturalną, jak i chemiczną drutów wytworzonych na drodze metalurgii proszkowej. Słowa kluczowe: stopy Pt‐Re, metalurgia proszkowa, mikrodruty, analiza chemiczna RESEARCH INTO OBTAINING Pt-Re ALLOY MICRO WIRES FOR THE CATALYTIC OXIDATION OF AMMONIA The work contains results of tests and trials on producing PtRe5 alloy micro wires, classical casting, and powder metallurgy methods. Presented research results of technological tests carried out on PtRe5 alloy obtained by classical casting, initial test results of catalytic oxidation of ammonia, as well as grid stability examination of this alloy at high temperatures over time. On the basis of the alloy powder obtained by electrolytic precipitation wires with a diameter of 0.08 mm were pro‐duced. Parameters of the consolidation of alloy powders were pre‐determined as well as sintering conditions, parameters of hot and cold working and of heat treatment. Relatively good structural and chemical uniformity of wire produced by powder metallurgy has been identified. Keywords: Pt‐Re alloys, powder metallurgy, micro wires, chemical analysis Wstęp Podstawowym wymaganiem stawianym przed materiałem przeznaczonym na siatki do katalitycznego utleniania amo&#[...]

Mikrodruty ze stopów Pt-Re uzyskane metodą klasyczną i proszkową przeznaczone do katalitycznego utleniania amoniaku


  Praca zawiera wyniki badań i prób wytwarzania mikrodrutów ze stopów Pt-Re uzyskanych metodą klasycznego topienia oraz metodą me- talurgii proszkowej. Przedstawiono rezultaty badań uzyskane w próbach technologicznych stopu PtRe5 otrzymanego metodą klasycznego topienia, wstępne wyniki prób katalitycznego utleniania amoniaku, jak również badania trwałości siatek tego stopu w wysokiej temperaturze w dłuższym przedziale czasowym. Bazując na proszku stopowym uzyskanym metodą elektrolitycznego strącania wytworzono ze stopu PtRh7Re0,6 druty o średnicy 0,08 mm. Określono wstępnie parametry konsolidacji proszku stopowego, warunki spiekania, parametry prze- róbki plastycznej na gorąco i zimno oraz obróbki cieplnej. Stwierdzono stosunkowo dobrą jednorodność strukturalną jak i chemiczną drutów wytworzonych na drodze metalurgii proszkowej. Przedstawiono także wstępne wyniki badań strukturalnych i zmian składu chemicznego siatek po testach katalizy. The work contains results of tests and trials on producing Pt-Re alloys microwires, classical casting, and powder metallurgy methods. Presented research results of technological tests carried out on PtRe5 alloy obtained by classical casting, initial test results of catalytic oxidation of ammonia, as well as grid stability examination of this alloy at high temperatures over time. On the basis of the alloyWstęp. Podstawowym wymaganiem stawianym przed materiałem przeznaczonym na siatki do katali- tycznego utleniania amoniaku jest trwałość eksploata- cyjna i efektywność ich pracy. Największą popularno- ścią w tych zastosowaniach cieszą się stopy platyny z udziałem rodu, palladu i wielu innych dodatków sto- powych [1÷4]. W większości przypadków na te cele stosuje się materiały lite [5, 6]. Prowadzone są także badania nad otrzymaniem drutów ze stopu PtRh meto- dą metalurgii proszkowej [7]. Trwałość i efektywność pracy siatek katalitycznych litych PtRh stosowanych w większości w przemyśle azotowym ograniczona je[...]

 Strona 1