Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Henryk G. Sabiniak"

Zmienność współczynnika rozszerzalności liniowej rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową

Czytaj za darmo! »

Badania doświadczalne wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową wykazały, że ich rozszerzalność liniowa jest zmienna. Jest ona zależna od średnicy rury, jak również od geometrii aluminiowej warstwy wzmacniającej, szczególnie od wielkości otworów perforacji w tej warstwie i ich rozmieszczenia. Zauważono także, rozbieżności w zmienności współczynnika wydłużalności [...]

Teoretyczne modelowanie termicznej wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową


  Przedstawiono wpływ geometrii warstwy wzmacniającej na charakter termicznej wydłużalności rur polipropylenowych. Warstwą wzmacniającą była perforowana folia aluminiowa. Rozważania dotyczyły analizy teoretycznej wydłużeń liniowych dla przypadku przemieszczeń osiowych, wzmocnionych rur polipropylenowych z pominięciem oporów tarcia w obszarze podpór, jako znikomo małych. Takie sformułowanie zagadnienia jest reprezentatywne dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej prowadzonych natynkowo. Keywords: linear extension of pipes, strengthening layer, heating system, polypropylene Abstract The influence of strengthening layer geometry on the nature of thermal extension of polypropylene pipes is presented. The layer was made of perforated aluminium foil.The considerations concerned the theoretical analysis of linear extensions in the case of axial dislocation of strengthened pipes (ignoring negligibly small friction resistance in support areas). This kind of problem formulation is representative for surface mounted central heating and usable hot water systems. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved OGRZEWNICTWO WYBÓR właściwego rodzaju materiału do produkcji elementów instalacji sanitarnych jest procesem, podczas którego niezbędne jest rozważenie wszystkich jego cech wymaganych w obszarze stosowania [1, 2]. Wybrany materiał musi być odpowiedni pod względem właściwości fizykochemicznych dla transportowanego czynnika oraz zapewniać, w określonych warunkach eksploatacyjnych (temperatura i ciśnienie), wytrzymałość i trwałość instalacji w zaplanowanym okresie eksploatacji [3, 4, 5]. Wybór materiału o optymalnych właściwościach eksploatacyjnych jest szczególnie ważny w przypadku rur wielowarstwowych, w których wzmocnienie rury z tworzywa polimerowego odbywa się z zastosowaniem materiału o mniejszym współczynniku wydłużalności liniowej α. Warstwa wzmacniająca może być wykonana, m.in. z [...]

Praktyczne znaczenie wyników badań termicznej wydłużalności rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową


  W artykule przedstawiono podsumowanie wyników badań teoretycznych i doświadczalnych termicznej wydłużalności rur polipropylenowych wzmocnionych perforowaną folią aluminiową [1, 2]. Przedstawiono praktyczne znaczenie uzyskanych wyników badań [3]. W artykule wskazano potencjalne obszary zastosowania rezultatów badań oraz ogólne zalecenia dla producentów, projektantów i wykonawców instalacji z tworzyw polimerowych.WSPÓŁCZYNNIK termicznej wydłużalności liniowej rur polipropylenowych α wzmocnionych warstwą aluminiową jest zmienny i zależny od średnicy rury, jak i od geometrii warstwy wzmacniającej [1, 2, 3, 4]. Rury o większych średnicach nominalnych charakteryzują się większym współczynnikiem wydłużalności liniowej α, we wszystkich zakresach temperatury, w stosunku do rur o mniejszych średnicach. Wpływ na wydłużalność termiczną rur ma grubość warstwy wzmacniającej, a także wielkość i odległości otworów perforacji w tej warstwie. Na wydłużalność liniową rur polipropylenowych stabilizowanych warstwą aluminiową wpływa również ciśnienie wewnętrzne, powodując powstawanie naprężeń obwodowych [5] i jednocześnie wzrost średnicy rury. Wzrost średnicy rury, zgodnie z liczbą Poissona, powoduje skurcz rury w kierunku osiowym. Oznacza to, że ujemna wartość wydłużeń osiowych wywołanych naprężeniami obwodowymi redukuje dodatnie termiczne wydłużenia liniowe rur wzdłuż ich osi pod wpływem temperatury. Skala tego zjawiska jest zależna od liczby Poissona, której wartość nie jest stała i dla polipro- OGRZEWNICTWO pylenu wynosi: od υ = 0,327 w temperaturze 20 oC do υ = 0,433 w temperaturze 80 oC (rys. 1). Termiczna wydłużalność liniowa rur z tworzyw polimerowych pod wpływem temperatury, zależy ponadto b[...]

Naprężenia w elementach kompensatorów kształtowych w instalacjach wykonywanych z chlorowanego polichlorku winylu CPVC


  W artykule zamieszczono rozważania teoretyczne: analityczne i numeryczne dotyczące naprężeń i odkształceń liniowych w kompensatorach kształtowych instalacji wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu CPV-C. Odkształcenia i naprężenia powstające w instalacjach z chlorowanego polichlorku winylu wywołane różnicą temperatury pomiędzy montażem instalacji, a jej eksploatacją (transport czynnika grzejnego) nie są zgodne z dotychczas przyjmowanymi założeniami opartymi na tradycyjnych materiałach stosowanych w budowie instalacji, jakimi są stal i miedź.KOMPENSATORY kszta.towe z tworzyw sztucznych s. wykonywane w instalacjach grzewczych na zasadach identycznych, tak jakby by.y one z rur stalowych lub miedzianych [1], [2], [3]. Podobne zasady stosuje si., gdy wymagany jest naci.g wst.pny w instalacji. Wielko.ci si. dzia.aj.cych na poszczegolne elementy kompensatorow, jak i ich przemieszczenia wynikaj. z liniowej wyd.u.alno.ci termicznej odcinkow instalacji zamocowanych w podporach sta.ych. Podpory sta.e dziel. instalacj. na proste odcinki Li, jak to przedstawiono na rys. 1. Wyd.u.enie odcinka przewodu prostego obliczy. mo.na ze wzoru: (1) gdzie: ?ż . wspo.czynnik liniowej wyd.u.alno.ci termicznej tworzywa, 1/K, Li . d.ugo.ci prostych odcinkow ruroci.gu, m, ?˘t . ro.nica temperatury pomi.dzy eksploatacj., a monta.em instalacji, K. Li ?ż Li t ?˘Li = . .?˘t ?˘ ?˘ Przyj.te za.o.enie, .e rury wykonane z tworzyw sztucznych, w tym szczegolnie z chlorowanego polichloreku winylu wyd.u.aj. si. tak samo, jak dotychczas stosowana stal lub m[...]

 Strona 1  Następna strona »