Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Trapko"

Modernizacja podziemnej przepompowni ścieków komunalnych DOI:10.15199/33.2015.09.29


  Artykuł dotyczy konstrukcji żelbetowej podziemnej przepompowni ścieków komunalnych, którą wykonano na przełomie lat 80. i 90. w technologii studni opuszczanej. Wzwiązku z planowaną modernizacją, polegającą na powiększeniu kubatury i wymianie płyty przekrycia, przeprowadzono badania stanu technicznego (w tym niszczące badania wytrzymałości betonu płaszcza oraz dna). W artykule przedstawiono stan techniczny obiektu, zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych oraz zaproponowano sposób modernizacji obiektu. Słowa kluczowe: badania, beton, przepompownia, żelbet.Jednymz podstawowych zadańmiejskiej infrastruktury jest odprowadzanie ścieków komunalnych. Proces ten wymaga odpowiedniej sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącymi jej obiektami. Takim jest jedna z czterdziestu wrocławskich przepompowni - przedmiot tego artykułu. Jej zadaniem jest tłoczenie ścieków z kanalizacji ogólnospławnej. Zarządca obiektu postanowił poddać go modernizacji. Powodem tej decyzji była m.in. potrzeba zwiększenia wydajności (przepompownia obsługuje coraz intensywniej wykorzystywany duży obiekt hotelowo- -sportowy). Modernizacji miała towarzyszyć naprawa lub wymiana elementów konstrukcji żelbetowej, dzięki czemu zwiększyłaby się trwałość budowli. Ze względu na rok budowy (przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych) należało się bowiem spodziewać, że zastosowane rozwiązania z zakresu ochrony budowli przed agresywnym środowiskiem (XA3 wg [1]) są znaczniemniej skuteczne niż te oferowane obecnie. Dodatkowo wpływ na taki stan rzeczymogłamieć niższa wtedy staranność oraz świadomość techniczna wykonawców. Stan obecny, stan docelowy Omawianą przepompownię ścieków komunalnych wykon[...]

Zarysowania i spękania złączy w budynkach systemu Wk-70 DOI:10.15199/33.2016.09.31


  Wartykule opisane zostały, na przykładzie budynków wykonanych w systemieWk-70, zarysowania i spękania złączy w obszarze klatek schodowych. Autorzy ocenili przyczyny uszkodzeń oraz potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa budowli. Zaproponowano również rozwiązania naprawcze. Słowa kluczowe: uszkodzenia, spękania, wielka płyta, złącze, naprawa.Początki budownictwa wielkopłytowego w Polsce to połowa lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Pierwsze budynkiwielkopłytowe składały się z zewnętrznych i wewnętrznych płyt ściennych o szerokości pomieszczenia i płyt stropowych krzyżowo zbrojonych. Ich układ konstrukcyjny może być: podłużny; poprzeczny; krzyżowy imieszany. Sztywność przestrzenną takiego układu zapewniają ściany nośne, ściany klatek schodowych, ściany szybów windowych, ściany usztywniające oraz płyty stropowe. Z tego punktu widzenia istotne jest odpowiednie połączenie ścian usztywnianych ze ścianami lub płytami usztywniającymi.Usztywnienie ściany nośnej innym elementem usztywniającym ma na celu wyeliminowanie możliwości przemieszczeń krawędzi ściany, a samo złącze pomiędzy prefabrykatami przejmuje siły działające między nimi. Ze wzg[...]

Trwałość żelbetowych prefabrykatów peronowych


  W artykule przedstawiono przypadek uszkodzeń żelbetowych prefabrykatów peronowych. Nieodpowiednia mrozoodporność i zbyt duża nasiąkliwość przyczyniły się do obniżenia trwałości elementów. Ponadto liczne błędy wykonawcze spowodowały, że elementy nie spełniają stawianych imwymagań. Słowa kluczowe: beton, trwałość, płyta, prefabrykat.Betonowe elementy nawierzchni komunikacyjnych, jako wyroby bezpośrednio narażone na działanie środowiska atmosferycznego,muszą spełniać określone kryteria dotyczącem.in. nasiąkliwości imrozoodporności [1, 2]. W normie [4] proponuje się zabezpieczenie strukturalne betonu przed agresywnym oddziaływaniem zamrażania/rozmrażania przez odpowiedni dobór składników betonu. Aprobaty techniczne [7, 8] i norma [3] określają minimalną klasę betonu, stopień mrozoodporności i dopuszczalną nasiąkliwość elementów nawierzchniowych. Wymagania dotyczące minimalnej otuliny zbrojenia podane są w [5, 6], z których przyjęto wartości w aprobatach [7, 8]. Wymagania normowe dotyczące trwałości płyt Betonowe nawierzchnie dróg i parkingów, a więc także płyt peronowych są narażone na korozję chlorkową, odpowiadającą wg [4, 5] klasie ekspozycji XD3 (środowisko cyklicznie mokre i suche narażone na działanie cieczy zawierających chlorki - tablica 1 [4] i 4.1 [5]).Wzwiązku z tym, że zimą powierzchnie te są cyklicznie zamrażane /rozmrażane, należy beton dodatkowo kwalifikować wg [4, 3] do klasy ekspozycji XF4 (środowisko silnie nasycone wodą ze środkami odladzającymi - tablica 1 [4] i 4.1 [5]). Z klas ekspozycji XD3 i XF4 wynikają zalecane wartości graniczne dot[...]

 Strona 1