Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Stańczak"

Ochrona rąk przed chemikaliami

Czytaj za darmo! »

Podczas wielu wypadków przy pracy stosowane rękawice, mające chronić przed działaniem chemikaliów, zawiodły. Jest to poważny problem, gdyż często kontakt z chemikaliami połączony jest z zagrożeniem życia lub ciężkimi, nieodwracalnymi uszczerbkami na zdrowiu. Niestety, urazy spowodowane chemikaliami nie we wszystkich wypadkach podlegają samodiagnozie osoby narażonej. Często dopiero po lat[...]

Rękawice dla górnictwa

Czytaj za darmo! »

O zagrożeniach występujących w górnictwie nie trzeba nikogo przekonywać; zagrożenia mechaniczne, chemiczne, zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego - to tylko niektóre z nich. Ogromne środki finansowe inwestowane w modernizację stanowisk pracy sprawiają, że praca górnika staje się lżejsza, łatwiejsza i bezpieczniejsza. Bezpieczeństwo pracy poprawia także wzrost świadomości górniczych słu[...]

USŁUGA TRANSLACJI NAZW DLA APLIKACJI W SIECI TAKTYCZNEJ ZORIENTOWANEJ NA USŁUGI - KONCEPCJA I REALIZACJA DOI:10.15199/59.2017.8-9.42


  System nazw domenowych (ang. Domain Name Service, DNS), to złożony system serwerów, protokołów komunikacyjnych oraz usługa, która umożliwia przekształcanie mnemonicznych (łatwych do przyswojenia przez człowieka) nazw urządzeń i usług dołączonych do Internetu na adresy wymagane przez urządzenia sieciowe. Podobne zastosowanie DNS ma miejsce w sieciach * Prezentowane wyniki uzyskane w ramach prac projektu TACTICS EDA B 0980 GP taktycznych IP, gdzie również bardziej praktyczne jest posługiwanie się nazwami niż adresami numerycznymi poszczególnych węzłów. Dostępnych jest wiele implementacji internetowej usługi translacji nazw - zarówno komercyjnych, jak i otwartych (ang. open source). Reprezentatywnymi przykładami są: oprogramowanie BIND (aktualnie w wersji 9), Microsoft DNS, CISCO Network Registrar, Unbound, NSD i wiele innych. Oprogramowanie to zapewnia funkcje zebrane w szeregu dokumentów RFC, mających na celu zapewnienie jednolitego interfejsu dla tej usługi i interoperacyjności między różnymi producentami oprogramowania DNS [6] i powiązane RFC. Zgodność ze specyfikacją IETF może być zarówno zaletą, jak i wadą: w przypadku sieci komercyjnych pozwala na dobór implementacji na podstawie wymagań funkcjonalnych, bez zbytniego przywiązania do producenta danego oprogramowania, a w kontekście sieci taktycznych oznacza mniejszą elastyczność w dostosowaniu danego oprogramowania do indywidualnych potrzeb tego środowiska. W ramach prowadzonego projektu TACTICS wymagania w stosunku do usługi translacji nazw odnosiły się do obsługi mobilności węzłów i wielokrotnego dowiązania do sieci (tzw. multi-homing) oraz dopasowania do architektury zorientowanej na usługi (ang. Service Oriented Architecture, SOA). Z tego też względu została zaproponowana nowa usługa translacji nazw - TACTICS Name Service (TNS), zdefiniowana jako komponent z interfejsem usługi, gotowym do wykorzystania przez pozostałe usługi funkcjonalne w ramach systemu TACTI[...]

SPOSÓB WSPÓŁPRACY SYSTEMU INSIGMA Z KRAJOWYM SYSTEMEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO DOI:10.15199/59.2015.4.13


  W artykule opisano możliwość współpracy systemu INSIGMA z krajowym Systemem Powiadamiania Ratunkowego. INSIGMA 1) jest złożonym systemem informacyjnym do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych. Obszary tematyczne zadań projektu pokrywają się w istotnym zakresie z dziedzinami Systemu Powiadamiania Ratunkowego, zatem współpraca obu systemów i współdzielenie przez nie informacji mogą znacząco poprawić bezpieczeństwo obywateli. 1. WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli jest ważnym filarem nowoczesnego państwa i jednym z największych priorytetów UE; ma zarazem szeroki, wieloaspektowy wymiar - np. w sytuacjach kryzysowych silnie zależy od działania systemu ratownictwa. Funkcjonowanie tego systemu jest z kolei uwarunkowane obowiązującymi procedurami i skutecznością powiadamiania o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Obsługa zgłoszeń alarmowych w krajach UE - w tym kierowanych na numer 112 oraz przyjmowanych przez systemy E112 i eCall - jest uregulowana odpowiednimi dyrektywami, komunikatami i zaleceniami [1…4]. Ustawa o Systemie Powiadamiania Ratunkowego (SPR), obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. [5], w sposób kompleksowy normuje zagadnienia z zakresu powiadamiania ratunkowego, opierając SPR na Centrach Powiadamiania Ratunkowego (CPR). Podstawowym zadaniem SPR jest obsługa zgłoszeń alarmowych kierowanych do numerów 112 i 9xx. CPR-y wykonujące zadania SPR współpracują z Policją, Państwową Strażą Pożarną (PSP), dysponentami zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) oraz dodatkowo z innymi podmiotami, których zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska (np. staż gminna). 2. SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO SPR jest częścią Krajowego Systemu Ratownictwa (medycznego - PRM; technicznego - PSP; porządkowego - Policja itd.). Schemat funkcjonalny SPR przedstawiono na rys. 1. Zadani[...]

SPRAWNOŚĆ OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ W SYSTEMIE INSIGMA*) POPRZEZ INFRASTRUKTURĘ DOSTĘPOWĄ O OGRANICZONEJ PRZEPUSTOWOŚCI DOI:10.15199/59.2015.8-9.93


  W referacie zamieszczono wyniki testów Systemu Obsługi Zgłoszeń o Zdarzeniach i Zagrożeniach (SOZZ) w warunkach zmniejszonej przepustowości łącza dostępowego. Referat ten jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące sprawności przekazu informacji o zdarzeniach w środowisku ogólnie określanym jako zdegradowane. Uzyskane wyniki wskazują na możliwości realizacji obsługi zgłoszeń z pewnymi ograniczeniami. Jako zasadniczy protokół do przekazu informacji o zdarzeniach zastosowany jest standardowy protokół SIP. 1. WSTĘP Zadaniem Systemu Obsługi Zgłoszeń o Zdarzeniach i Zagrożeniach jest dostarczanie danych dla podsystemu analizy ruchu drogowego w systemie INSIGMA. Obsługa zgłoszeń rozumiana jest tu jako zespół czynności wykonywanych w celu przyjęcia, przetworzenia i udostępnienia informacji o zdarzeniach i zagrożeniach w ruchu drogowym, napływających do systemu. Zgłaszane zdarzenia mogą mieć wpływ na jakość obsługi ruchu drogowego w aglomeracjach miejskich ale przede wszystkim wykorzystywane są do uzyskiwania informacji i monitorowania obszarów nieobjętych zasięgiem sensorów systemu INSIGMA. System SOZZ zapewnia tę funkcjonalność poprzez wykorzystanie tzw. sensorów mobilnych, którymi są różnego typu terminale przenośne - np. PDA, smartfony i inne urządzenia wyposażone w aplikację umożliwiającą zgłaszanie zaobserwowanych zagrożeń, wypadków czy innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jednym z problemów, które należało rozwiązać było zapewnienie możliwie krótkiego czasu przekazywania informacji o zdarzeniach drogowych do systemu INSIGMA. Zagadnienie to jest m.in. jednym z elementów sprawnego działania wszelkiego rodzaju służb ratowniczych (np. funkcjonujących w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa). Znane są nowe techniki powiadamiania o zdarzeniach w sposób automatyczny (np. system eCall [13]), mimo to często jedynym źródłem informacji okazuje się być człowiek wyposażony w terminal przenośny (np. telefo[...]

 Strona 1