Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marek RATUSZEK"

Analiza dokładności pomiaru natężenia prądu za pomocą czujnika interferometrycznego

Czytaj za darmo! »

Korzystając z metody różniczki zupełnej określono wpływ liczby zwojów, precyzji określania stałej Verdeta oraz zmiany kąta polaryzacji światła za pomocą interferometru na dokładność pomiaru natężenia prądu za pomocą światłowodowego czujnika interferometrycznego. Abstract. Using the total differential method set the influence of number of coils, precision determination of the Verdeta constant and changing the angle of polarization of light through the interferometer for the accuracy current measurement using a fiber-optic interferometer sensor. (Analysis of the accuracy of measuring current through the interferometric sensor) Słowa kluczowe: czujnik interferometryczny, stała Verdeta, światłowód telekomunikacyjny, metoda różniczki zupełnej Keywords: interferometric sensor, Verdeta constant, telecommunication fiber, the total differential method Wstęp Interferometryczny czujnik natężenia prądu elektrycznego, którego budowę i własności wynikające z zastosowanego włókna światłowodowego przedstawiono w [1] określa natężenie prądu płynącego w przewodzie linii elektroenergetycznej w oparciu o następujące parametry: kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła, długość fali pomiarowej, stałą Verdeta oraz liczbę zwojów tworzących cewkę światłowodową. Koniecznym staje się określenie dokładności metody pomiaru natężenia prądu za pomocą czujnika interferometrycznego. W tym celu do określenia błędu bezwzględnego pomiaru, a co za tym idzie do określenia przedziału tolerancji wyniku, zostanie użyta metoda różniczki zupełnej. Metoda ta jest powszechnie znana i pozwala oszacować błąd bezwzględny pomiaru wtedy, gdy znane są dokładności użytych przyrządów pomiarowych oraz dokładność określenia wielkości fizycznych wpływających na wynik - stała Verdeta. W metodzie tej nie trzeba dysponować szeregiem wyników pomiarów, aby określić przedział ufności, w którym mogą się one znajdować. Pomiar natężenia prądu za pomocą czujnika interferometrycznego Cz[...]

Wpływ pola magnetycznego linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na dyspersję polaryzacyjną w kablach OPGW i OPCC

Czytaj za darmo! »

W artykule opracowano i przedstawiono model matematyczny układu laser - włókno światłowodowe występujące w kablu OPGW albo OPCC - detektor, w którym na zmianę polaryzacji propagowanego światła mają wpływ następujące czynniki: polaryzacja źródła światła, dwójłomność włókna światłowodowego, zewnętrzne pole magnetyczne przewodu fazowego linii elektroenergetycznej. Korzystając z wyników symulacji komputerowej przeprowadzonej dla różnych długości przewodów fazowych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia oraz dla różnych typów jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych, które mogą być stosowane w kablach OPGW i OPCC, sformułowano ogólne wnioski dotyczące wpływu pola magnetycznego na dyspersję polaryzacyjną - PMD. Abstract. The article was developed and presents a mathematical model of the system consisting of laser - optical fiber located in the OPGW or OPCC cable - detector, in which to change the polarization of light following factors influence: polarization of the light source, birefringence of optical fiber, external magnetic field of high-voltage power line phase conductor. Using the results of computer simulation carried out for different lengths of the phase conductors of high-voltage power line and for various types of the telecommunication single-mode optical fibers which can be used in the OPGW and OPCC cables, general conclusions about the impact of magnetic field on the polarization mode dispersion - PMD have been formulated. (Effect of the magnetic field of high-voltage power line on the polarization mode dispersion in the OPGW and OPCC cables) Słowa kluczowe: kabel OPGW i OPPC, macierz Jonesa, światłowód telekomunikacyjny, efekt Faradaya, dyspersja polaryzacyjna - PMD Keywords: OPGW and OPPC cable, Jones matrix, telecommunication fiber, Faraday effect, polarization mode dispersion - PMD Wstęp Kabel odgromowy linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia od 110 kV wzwyż OPGW (ang. Optical Ground Wire) powstał poprzez u[...]

Zastosowanie jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych odpornych na zginanie G.657do realizacji cewki pomiarowej polarymetrycznego czujnika natężenia prądu

Czytaj za darmo! »

W pracy krótko scharakteryzowano odporne na zginanie jednomodowe światłowody telekomunikacyjne typu G.657. Zaprezentowano technikę wyznaczania wartości współczynników równania Sellmeiera, na podstawie którego można wyznaczyć wartość stałej Verdeta światłowodu wykorzystywanego do budowy cewki pomiarowej polarymetrycznego czujnika natężenia prądu. Sformułowano ogólne wnioski dotyczące właściwości metrologicznych polarymetrycznych czujników natężenia prądu w przewodach fazowych linii elektroenergetycznych linii wysokiego napięcia, w których cewka pomiarowa została wykonana z jednomodowego światłowodu telekomunikacyjnego G.657. Wskazano zalety tego rozwiązania w porównaniu do stosowanych w czujnikach standardowych jednomodowych światłowodów telekomunikacyjnych G.652. Abstract. This article briefly characterizes fiber a bending loss insensitive single mode telecommunication fiber G.657. Presented a technique of determining the coefficients of Sellmeier equation, by which it can be determine the value of the Verdet constant of optical fiber, which can be used to carry out the measuring coil of polarimetric current sensor. Have been formulated the general conclusions concerning the metrological characteristics of polarimetric current sensor which measure current in wires of hogh-voltage power lines and in which the measuring coil was made of a single mode telecommunication fiber G.657. Pointed out the advantages of this solution compared to the standard single mode telecommunication fiber G.652. (The use of a bending loss insensitive single mode optical fiber G.657 to the implementation of the measuring coil of the polarimetric current sensor) Słowa kluczowe: jednomodowy światłowód telekomunikacyjny, polarymetryczny czujnik natężenia prądu, efekt Faradaya Keywords: single mode telecommunication fiber, polarimetric current sensor, Faraday effect Wstęp W pracach [1,2,3] wykazano, że standardowe włókna telekomunikacyjne G.652 [4] mogą być stosowane [...]

 Strona 1