Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kołodziej"

Zastosowanie wybranych efektów kwantowych w cienkowarstwowej strukturze krzemowego ogniwa słonecznego

Czytaj za darmo! »

Ze względu na znaczący rynek ogniw słonecznych i monitorów LCD, w perspektywie krótko i średnioterminowej, następuje powrót do badań na temat technologii i właściwości cienkich warstw krzemowych. W przypadku fotostruktur następuje powrót do kluczowych pytań: jak zwiększyć absorpcje światła, ruchliwość, efektywność separacji ładunku oraz ich stabilność. Stan wiedzy, a także próby przeprowadzone przez autorów są opisane m. in. w pracach [1-6]. Wytwarzane na świecie cienkowarstwowe ogniwa krzemowe osiągają wydajności w przypadku próbek do 15%, a użytkowych modułów 8…11%. Dotychczasowy działania badaczy i inżynierów skupiały się na wytwarzaniu ogniw wielozłączowych, krzemowo - germanowych z gradientową przerwą wzbronioną w oparciu o materiał amorficzny lub mikrokrystaliczny [1, 2]. Osiągnięte rezultaty w stosunku do przewidywanego w najbliższej perspektywie zapotrzebowania na czystą energię, są zdecydowanie niewystarczające i skłaniają środowisko naukowe do poszukiwania nowych rozwiązań we wszystkich kategoriach ogniw słonecznych. Uważa się, że nowe możliwości leżą we wdrożeniu wybranych efektów kwantowych przy wytwarzaniu struktur fotowoltaicznych. Zainteresowania skupiają się na efekcie nanostrukturyzacji powierzchniowej, na różnych formach pułapkowania światła w ogniwie (np. zastosowanie luster typu Bragg’owskiego), nanokrystalizacji półprzewodnikowej warstwy czynnej oraz na wytwarzaniu wieloelementowych studni kwantowych [7- 26]. Wspomniane efekty kwantowe pokazane są schematycznie na rys. 1. W kolejnych rozdziałach są dyskutowane ideowo pokazane na rys. 1. rozwiązania (A, B, C, D). Analiza literatury oraz doświadczenia autora wskazują, że propozycje A, B i D są możliwe do realizacji. Celem tych działań jest zwiększenie wydajności oraz stabilności cienkowarstwowej struktury ogniwa słonecznego opartego o warstwy krzemowe i nie stosowanie skomplikowanych wielozłączowych struktur krzemo-germanowych, które są wytw[...]

Badania powłok antykondensacyjnych przy konwekcji swobodnej


  Powłoki antykondensacyjne są szeroko stosowane w technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej. Mogą one przechowywać pewną ilość wody w swojej objętości, a następnie w sprzyjających warunkach oddawać ją do otoczenia. Wykorzystywane są również w ochronie przed wilgocią. W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych dotyczących powłok antykondensacyjnych. Badaniom poddano powłoki naniesione na poziome oraz pionowe powierzchnie. Analizowano wymianę ciepła i masy w warunkach konwekcji naturalnej. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z różnymi modelami obliczeniowymi. Experimental studies of anti -condensation coatings under natural con - vection Anti-condensation coatings are widely used in refrigeration and air conditioning technlogy. They can store a certain amount of water in its own volume, and then return back it in favorable conditions. Anticondensation coatings are used also to protect structures from moisture. The paper presents results of experimental research on heat and mass transfer in anti-condensation coating under natural convection. Experimental results are obtained for horizontal and vertical plates. Experimental data are compared with different models of computation.Powłoki antykondensacyjne znajdują zastosowanie w technice chłodniczej i klimatyzacyjnej. Mogą one magazynować pewną ilość wody we własnej objętości, a następnie oddawać ją w sprzyjających warunkach. Chronią konstrukcje przed zawilgoceniem. Bardzo często zadaszane są duże, otwarte powierzchnie, bez konieczności tworzenia warstwy termoizolacyjnej. Przykłady takich zastosowań widoczne są na stadionach, trybunach, w miejscach parkingowych, garażach, wiatach oraz chłodniach [9]. Do budowy takich zadaszeń idealnie nadają się blachy profilowane. Przy częstych zmianach warunków atmosferycznych należy liczyć się ze skraplaniem pary wodnej na spodniej stronie blach, co może doprowadzić do strat związanych z wilgocią. Ze względu na zdolność magazynow[...]

Wypełnienia kolumn reaktywnych i ich specyficzne charakterystyki hydrodynamiczne

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania charakterystyk hydrodynamicznych pięciu różnych wypełnień strukturalnych przeznaczonych dla destylacji reaktywnej. Zastosowano kolumnę o średnicy 250 mm i układ woda-powietrze. Wyznaczono opory przepływu przez wypełnienie suche i zraszane, zawieszenie cieczowe statyczne i dynamiczne oraz rozkłady czasów przebywania fazy ciekłej. Wskazano na szereg specyficznych zachow[...]

0 możliwościach selektywnego utleniania węglowodorów na katalitycznych wypełnieniach strukturalnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania strukturalnego nośnika katalizatora dla selektywnego utleniania n-butanu do bezwodnika maleinowego oraz wyniki badań cieplno-przepływowych. Sformułowano kryteria wyboru optymalnej konstrukcji. Opisano sposób preparacji katalizatora wanadowofosforowego na powierzchni nośnika metalowego i przedstawiono wyniki testów w reaktorze laboratoryjnym. n-Butane, 1 L(S.T.P.)/h, [...]

Modelowanie tylnego lustra Al/Ag/ZnO/Si w cienkowarstwowym krzemowym ogniwie słonecznym

Czytaj za darmo! »

W celu podniesienia wydajności w cienkowarstwowych krzemowych ogniwach słonecznych stosuje się nie tylko konstrukcje wielozłączowe np. typu tandem, ale również wykorzystuje się różne sposoby pułapkowania światła w obszarze czynnym tych struktur. Obecne rozwiązania koncentrują się na teksturyzacji elektrody od strony podłoża, stosowaniu wielowarstwowych układów odbijających jako elektrody tylnej lub rozwiązań mieszanych, uwzględniających również warstwy antyrefleksyjne w przypadku elektrody frontowej [1-8]. Podejmuje się również próby stosowania nanostruktur frontowych oraz tylnych [8-9]. Teksturyzacja od strony podłoża ma nie tylko korzystny wpływ na wydajność ogniwa słonecznego, ale w niektórych wypadkach, szczególnie przy konstrukcjach substrate, może powodować nieciągłości cienkich warstw domieszkowych typu n i p. Dlatego autorzy ograniczyli się do wytwarzania i analizy tylnego lustra w układzie wielowarstwowym z naturalną teksturyzacją aluminium naparowywanego na strukturę w temperaturze 150°C. Eksperyment Próbki ogniw zostały przygotowane na szkle oraz na foli w formie ogniw typu tandem (rys. 1). W pierwszym przypadku było to ogniwo złożone ze struktury amorficznej i mikrokrystalicznej, a w przypadku foli było to ogniwo złożone ze struktury amorficznego krzemu i amorficznego krzemo - germanu. Przed nałożeniem tylnej elektrody zmierzono transmisję i od- Podsumowanie Wytworzono wielowarstwowe struktury azotku krzemu, w których po wygrzaniu w 1100oC nastąpiło wytrącenie krzemowych kropek kwantowych o rozmiarze około 4…5 nm. Maksimum intensywności fotoluminescencji występuje dla energii ok. 2,2 eV. Obliczona średnica nanocząstek wynosi ok. 3 nm. Badania przy użyciu wysokorozdzielczego elektronowego mikroskopu transmisyjengo HRTEM ujawniło nanocząstki o średnicy ok. 4…5 nm oraz duże zbliźniaczone nanokryształy o średnicy nawet 10 nm. Na podstawie uzyskanych obrazów HRTEM nie jes[...]

Bardzo krótkie monolity o przekroju trójkątnym dla szybkich reakcji katalitycznych


  Przeprowadzono badania wnikania ciepła i oporów przepływu dla krótkich monolitów o trójkątnym kształcie przekroju poprzecznego kanałów. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ długości kanałów (odniesionej do ich średnicy hydraulicznej) na charakterystyki transportowe i hydrodynamiczne. Uzyskano równania korelacyjne opisujące wnikanie ciepła (masy) i opory przepływu z zadowalającą dokładnością. Wyniki otrzymane dla struktur trójkątnych porównano z monolitem ceramicznym i złożem ziaren usypanych. Four short monoliths with triangular shape were prepd. by microwelding of kanthal strips and studied for heat transfer and air flow resistance. The results were compared with those for the ceramic monolith and packed bed and correlated by dimensionless equations describing the phenomena with a satisfactory accuracy. W ostatnich latach intensywnie badano transport ciepła i masy oraz opory przepływu dla metalowych struktur krótkokanałowych (bardzo krótkich monolitów) o różnym kształcie przekroju poprzecznego kanałów1-4). Rozwój tych badań nastapił w wyniku poszukiwania rozwiązania o właściwościach pośrednich pomiędzy reaktorami monolitycznymi a reaktorami ze złożem ziaren usypanych. W pierwszym przypadku opory przepływu są niewielkie, natomiast transport masy jest mało intensywny, czego wynikiem jest ograniczona ogólna szybkość procesu, szczególnie dla szybkich reakcji katalitycznych. W przypadku reaktorów ze złożem ziaren usypanych wymiana aInstytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice; bUniwersytet Jagielloński, Kraków Marzena Iwaniszyna, *, Joanna Ochońskab, Przemysław Jodłowskib, Joanna Łojewskab, Andrzej Kołodzieja Bardzo krótkie monolity o przekroju trójkątnym dla szybkich reakcji katalitycznych Very short monoliths of triangular cross-sectional channel shape for fast catalytic reactions Mgr inż. Joanna OCHOŃSKA w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest pracownikiem Wydziału Chemii [...]

Projektowanie katalitycznego reaktora strukturalnego do redukcji tlenków azotu. Ocena aktywności i metody syntezy katalizatorów na bazie zeolitów podstawionych kationem miedzi


  Badano reakcję redukcji tlenków azotu z udziałem amoniaku (SCR-NH3) na katalizatorach zeolitowych podstawionych kationem miedzi. Stosowano zeolity w postaci proszku oraz naniesione na struktury krótkokanałowe. Zeolity w formie proszku wykazały prawie 100-proc. selektywność do azotu oraz 100-proc. konwersję NO, jednak główną ich wadą jest dezaktywacja w wysokiej temperaturze (poza katalizatorem ultrastabilizowanym USY). Strukturalne katalizatory, mimo niskich konwersji spowodowanych zbyt małą ilością materiału aktywnego, są w porównaniu z katalizatorami proszkowymi w znacznie mniejszym stopniu ograniczone transportem masy, a także zapewniają mniejsze opory przepływu. Three com. zeolites were modified by introduction of Cu2+ ions, optionally deposited on kanthal carrier by dipcoating (short-channel structures) and tested for catalytic activity in redn. of NOx with NH3 + O2 to N2 at 500°C. The powder zeolites exhibited almost 100% selectivity towards N2 and 100% converstion of NO, but were easily deactivated under harsh thermal conditions (except for ultrastabilized USY zeolite). Structured zeolite catalysts revealed low conversion due to low catalyst loading but were much less affected by mass transfer limitation and get low flow resistance. Ogólnoświatowy trend tworzenia technologii przyjaznych dla środowiska spowodował znaczny wzrost badań nad katalizatorami aUniwersytet Jagielloński, Kraków; bInstytut Inżynierii Chemicznej PAN Gliwice; cPolitechnika Opolska Joanna ochońskaa, Przemysław Jodłowskia, marzena iwaniszynb, *, andrzeJ kołodzieJc, Joanna łoJewskaa Projektowanie katalitycznego reaktora strukturalnego do redukcji tlenków azotu. Ocena aktywności i metody syntezy katalizatorów na bazie zeolitów podstawionych kationem miedzi Structured reactor for NOx reduction. Activity and synthesis methods for structured zeolitic packings exchanged with copper cation Mgr inż. Joanna OCHOŃSKA - notkę biograficzną i fotografię Au[...]

Selective catalytic reduction of nitrogen oxides on a zeolite catalyst deposited on metallic foam carrier Selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu na katalizatorze zeolitowym osadzonym na pianie metalowej DOI:10.15199/62.2015.9.36


  NO-contg. air was purified by NH3 treatment in a catalytic reactor at 150-400°C. Zeolite was catalyst deposited by in situ method on the FeCrAl foam surface (30 pores on in.). The concns. of NOx and NH3 in the inlet and outlet streams were measured by using Fourier transform IR spectrometer and the conversion of the reactants and reaction selectivity to N2 were detd. The tests showed a high catalytic activity (up to 78%) and selectivity (about 95% below 300°C). Above the temp., the oxidn. of NH3 began to dominate. Addnl., the measurements of the flow resistance through the catalyst bed for varying air flow rates were made and compared with the calcd. values of flow resistance through the granular and monolith types of beds, resp.Prowadzono badania oporów przepływu dla piany metalowej stosowanej jako nośnik katalizatora zeolitowego. Stwierdzono dobrą aktywność i selektywność katalizatora w reakcji selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu amoniakiem w temp. poniżej 300°C. Dla wyższych temperatur zachodzi utlenianie amoniaku. Opory przepływu dla pian są zadowalająco małe. Piany metalowe charakteryzują się małą gęstością, dużą powierzchnią właściwą i wolną objętością (do 97%) oraz relatywnie małymi oporami przepływu. Dzięki tym zaletom mogą być stosowane w katalizie Dr inż. Anna GANCARCZYK w roku 1996 ukończyła studia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tytuł doktora nauk technicznych uzyskała w 2009 r. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Specjalność - reaktory fazowe. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice, tel. (0-32) 231-08-11, fax: (0-32) 231-03-18, e-mail: miwaniszyn@iich.gliwice.pl * Autor do korespondencji: Dr inż. Marzena IWANISZYN w roku 2010 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w 2014 r. Jest pracownikiem In[...]

 Strona 1  Następna strona »