Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Kamińskia"

Określenie stanu gleby na terenie stacji dystrybucji paliw dla jej potencjalnej remediacji DOI:10.15199/62.2018.3.13


  Stan fizyczno-chemiczny środowiska gruntowego pod kątem możliwości mikrobiologicznej kolonizacji, w tym wzrostu, rozwoju oraz aktywności mikroorganizmów zdolnych do rozkła- Dr hab. Łukasz DREWNIAK w roku 2009 uzyskał stopień doktora, a w 2017 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako adiunkt w Pracowni Analizy Skażeń Środowiska tej uczelni. Specjalność - opracowywanie biotechnologicznych metod oczyszczania wód i gleb zanieczyszczonych metalami oraz związkami organicznymi. 97/3(2018) 411 du ropopochodnych, charakteryzują podstawowe właściwości fizykochemiczne i chemiczne, m.in. takie jak: pH, dostępność składników pokarmowych, zawartość metali oraz związków ropopochodnych1), które zgodnie z rozporządzeniem2), stanowią podstawowe zagrożenie dla środowiska jako substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi. Właściwości te równocześnie wpływają na odpowiednie dobranie parametrów procesu bioremediacji, którego wydajność zależy również od innych warunków środowiskowych, takich jak temperatura, natlenienie, potencjał redoks, katalityczna sprawność enzymów obecnych w komórkach mikroorganizmów, bądź indukowanych, powstających wobec konkretnych substratów1). Obecność i aktywność mikroorganizmów w glebie świadczy o jej żyzności i kondycji biologicznej. Drobnoustroje wzbogacają glebę w pierwiastki biogenne, substancje wzrostowe, antybiotyczne i inne substancje biologicznie czynne. Efektywność procesu bioremediacji zależy od dostosowania i utrzymania odpowiednich, sprzyjających czynników fizyczno-chemicznych3, 4). Przebieg procesów mikrobiologicznych zależy przede wszystkim od odczynu gleby, warunkuje on aktywność enzymów oraz procesy transportu. Wartość pH gleby zależy od jej składu chemicznego, ale w czasie procesu biologicznego rozkładu materii organicznej mogą zachodzić zmiany wartości pH wynikające z charakteru metabolizmu i fizjologii mikroorgan[...]

Ocena fitotoksyczności gleb zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi DOI:10.15199/62.2019.6.4

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z ustawą1) remediacja polega na poddaniu gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie, a także ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu. W obowiązujących przepisach przewidziano jednak możliwość odstępstw, w tym jeżeli (i) nie są znane technologie lub sposoby pozwalające na usunięcie zanieczyszczenia, (ii) negatywne dla środowiska skutki działań związanych z usunięciem zanieczyszczenia byłyby niewspółmiernie wysokie do korzyści osiągniętych w środowisku, (iii) koszty oczyszczania doprowadzające do usunięcia zanieczyszczenia byłyby nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do korzyści osiągniętych w środowisku oraz (iv) zanieczyszczenie powstało przed 1 września 1980 r. W takich przypadkach działania remediacyjne prowadzone są do momentu usunięcia znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska z uwzględnieniem obecnego i planowanego sposobu użytkowania terenu, poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, ograniczenie możliwości ich rozprzestrzeniania się wraz z prowadzeniem okresowych badań kontrolnych zanieczyszczenia gleby i ziemi, bądź też przeprowadzenie samooczyszczania powierzchni ziemi, w tym również wspomaganego samooczyszczenia1). Remediację zanieczyszczonego terenu wykonuje się zgodnie z planem remediacji, zatwierdzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska1). Zgodnie z rozporządzeniem2) podstawowe zagrożenie dla środowiska stanowią m.in. metale oraz związki organiczne, ponieważ są to substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi. W rozporządzeniu2) zostały określone m.in. substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne z[...]

 Strona 1