Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Janusz SZCZECHOWSKI"

Alternatywne metody pomiaru wyładowań niezupełnych w transformatorach mocy - próby odbioru i diagnostyka DOI:10.15199/48.2018.10.21

Czytaj za darmo! »

Pomiar wyładowań niezupełnych jest jedną z najczęściej stosowanych metod kontroli stanu izolacji w układach elektrycznych. W przypadku transformatorów mocy pomiary te wykonuje się bazując na dobrze znanych i ustalonych standardach międzynarodowych. W zależności od producenta i miejsca docelowego zainstalowania transformatora układy pomiarowe, sposoby kalibracji, jaki i analiza sygnałów mierzonych regulowana może być za pomocą IEC 60270, IEC 60076-1 lub IEEE C57. Metoda ta bazuje na pomiarze sygnału elektrycznego powstającego podczas wyładowania niezupełnego (WNZ) i przesyłanego przez uzwojenia do przepustów (przedstawionego, jako wartość napięcia lub ładunku pozornego wyładowań). W zależności od konstrukcji wykorzystywany jest punkt pomiarowy będący integralną częścią przepustu lub dodatkowy kondensator sprzęgający. W przypadku stosowania normy IEC zmierzony sygnał, wyrażony w pikokulombach (pC), może zostać przedstawiony jako bezwzględna amplituda lub w postaci graficznej w układzie fazy, ładunku i liczby (Ph-Q-N). Urządzenia pomiarowe wykorzystujące tę technikę nazywane są w skrócie PRPDA (ang. Phase Resolving Partial Discharge Analyzer). Norma IEEE zamienia sygnał w Radio Interference Voltage (RIV) mierzony w mikrowoltach (μV). Przez lata metody te były rozwijane i zdobyły powszechną akceptację. Rozwój systemów izolacyjnych, wzrastające poziomy napięć i mocy transformatorów a także ważność tych jednostek w procesie generacji, przesyłu i dystrybucji energii, sprawiły że bezawaryjna praca tych elementów sieci energetycznej jest jednym z głównych aspektów bezpiecznego użytkowania i obsługi. Pierwszym ważnym etapem dopuszczenia transformatora do eksploatacji jest pozytywne ukończenie prób fabrycznych. Na przestrzeni lat pojawiło się wiele alternatywnych metod detekcji, pomiaru, diagnostyki, a przede wszystkim lokalizacji WNZ. Rozwinęły się takie metody jak optyczne, akustyczne, analiza chemiczna oraz pomiar sygnału [...]

Powtarzalność pomiarów analizy odpowiedzi częstotliwościowej transformatorów

Czytaj za darmo! »

Transformatory spełniają ważną rolę w systemie przesyłu i dystrybucji energii. Podczas transportu lub awarii może dojść do deformacji, przesunięć lub zwarć uzwojenia. Analiza odpowiedzi częstotliwościowej (FRA) jest jedną z popularnych metod diagnostycznych pozwalających uzyskać informacje o tego typu uszkodzeniach. Istnieje wiele możliwości przeprowadzenia pomiarów FRA. Dokładność i czułość uz[...]

Lokalizacja wyładowań niezupełnych - pomiar funkcji przejścia na części aktywnej transformatora DOI:10.12915/pe.2014.10.40

Czytaj za darmo! »

Urządzenia wysokonapięciowe, takie jak np. transformatory, stanowią jeden z ważniejszych elementów systemu przesyłu energii elektrycznej. W związku ze wzrastającymi wymaganiami dotyczącymi optymalizacji konstrukcji transformatorów, zmniejszaniem wymiarów oraz ilości użytej izolacji rośnie zagrożenie pojawienia się wyładowań niezupełnych (wnz) w przypadku drobnych uszkodzeń lub źle wykonanego systemu izolacji części aktywnej. Diagnoza i dokładna lokalizacja tak powstałych na etapie produkcyjnym źródeł wyładowań niezupełnych jest przedmiotem tego artykułu. Opisana w artykule metoda dotyczy lokalizacji wnz z wykorzystaniem częściowej funkcji przejścia uzwojenia uzyskanej z pomiarów wykonanych na części aktywnej transformatora. Abstract. High Voltage components such as power transformers are one of the most important device of electrical distribution power system. As a consequence of increasing requirements for constructions improvement, reducing of dimensions of used insulation leads to increasing of partial discharge (PD) risk in case of small failures in insulation system. Diagnosis and localization of such generated PD in production process is a main topic of this paper. Method described in the paper is based on localization of PD using partial transfer function measured on an active parts of transformer. (Localization of Partial Discharge - Transfer Function Measurement on Active Part of Transformers). Słowa kluczowe: wyładowania niezupełne, część aktywna, transformatory, funkcja przejścia. Keywords: partial discharges, active parts, transformers, transfer function. doi:10.12915/pe.2014.10.40 Wstęp Transformatory, jako główne elementy systemu dystrybucji energii elektrycznej i ich prawidłowe funkcjonowanie, jest jednym z ważnych aspektów prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej. Zmieniające się przepisy ochrony środowiska, jak i rozwój technologiczny a także wymagania użytkowników, wymuszają na producentach transformato[...]

 Strona 1