Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jan C. STĘPIEŃ"

Kompleksowy model niezawodnościowy głównych punktów zasilających 110/15 kV

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono wyniki badań, w których dokonano oceny parametrów oraz rozkładów wielkości niezawodnościowych charakteryzujących główne punkty zasilające (GPZ) 110/15 kV. Przedstawiono również wartości parametrów niezawodnościowych, które w sposób kompleksowy charakteryzują niezawodność głównych punktów zasilających. Abstract:). Results of experiments, where parameter evaluation and r[...]

Charakterystyka planowych prac eksploatacyjnych elektroenergetycznych sieci rozdzielczych i ich skutków

Czytaj za darmo! »

W celu zapewnienia właściwej eksploatacji elektroenergetycznych sieci rozdzielczych niezbędne jest wykonanie na nich szeregu prac, w czasie prowadzenia których konieczne jest wyłączenie odbiorców. Problemy te nie były dotychczas rozpatrywane w krajowej literaturze z punktu widzenia ilościowego określenia skutków takich wyłączeń. W pracy dokonano analizy rodzajów prowadzonych prac oraz podstawowy[...]

Analiza czasu trwania awarii wiejskich linii napowietrznych niskiego napięcia DOI:10.12915/pe.2014.11.57

Czytaj za darmo! »

W wiejskich liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia czas trwania awarii jest równoznaczny z czasem przerwy w dostawie energii. Jest to jeden z głównych powodów oceny tego parametru niezawodnościowego. W trakcie prac związanych z badaniami czasu trwania awarii linii stwierdzono, że jego wartości różnią się w różnych rejonach. które związane są z działalnością gospodarczą odbiorców energii elektrycznej. W pracy przedstawiono wyniki badań, w których dokonano oceny statystycznej czasu trwania awarii linii. Zweryfikowano też hipotezę o różnicach wartości średnich i odchyleń standardowych czasu trwania awarii w różnych rejonach zasilania odbiorców. Abstract: Failure duration of rural low-voltage overhead line is equivalent to duration of outage in power delivery. It is one of main reasons of evaluation of this reliability parameter. During research it was found that failure duration of rural low-voltage overhead lines differs in different areas and depends on economic activity of power consumers. This work presents research results where statistical evaluation of failure duration of rural low-voltage overhead lines was made. Also hypothesis about differences of average values and standard deviations of failure duration in different areas was verified. (Analysis of Failures Duration of Rural Low-Voltage Overhead Lines). Słowa kluczowe: wiejskie linie napowietrzne niskiego napięcia, czas trwania awarii, ocena statystyczna czasu trwania awarii Keywords: rural low-voltage overhead lines, failure duration, statistical evaluation of failure duration doi:10.12915/pe.2014.11.57 Wstęp Czas trwania awarii (odnowy) ta definiowany jest w elektroenergetyce jako przedział czasu od momentu wystąpienia awarii do momentu zakończenia naprawy (odnowy), z jednoczesną możliwością podłączenia urządzeń pod napięcie i wznowienia dostawy energii elektrycznej do odbiorców [6]. Jest to jeden z ważnych parametrów zawodnościowych, którego wartość zależy od zakre[...]

 Strona 1