Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wanda STANKIEWICZ-SZYMCZAK"

Aplikacja pola elektromagnetycznego zakresu mikrofalowego w badaniach eksperymentalnych in vitro

Czytaj za darmo! »

Wiedza o wpływie pola elektromagnetycznego na organizmy żywe jest gromadzona w studium eksperymentalnym. Dotyczy ono oceny stanu zdrowia organizmu żywego poddanego wpływowi pola elektromagnetycznego w ściśle kontrolowany sposób. Przedmiotem takich badań mogą być ludzie, zwierzęta, rośliny, ale i izolowane z ich organizmów komórki żyjące w warunkach hodowli in vitro. W artykule opisano doświadczenia autorów dotyczące ustanawiania warunków ekspozycji hodowli komórkowych na pole elektromagnetyczne. Abstract. The knowledge about the biological effects of electromagnetic fields comes from an experimental study. The experimental study refers to the assessment of health status of a living organism exposed to the electromagnetic field in a strictly controlled manner. The subject of such studies are people, animals, plants, but also isolated cells that are living in a in vitro culture. The article describes the authors' own experience in the establishment of exposure conditions to electromagnetic fields for cell cultures. (Application of microwave electromagnetic field in experiments with cell cultures). Słowa kluczowe: ryzyko zdrowotne pola elektromagnetycznego, hodowla komórkowa, elektromagnetyzm obliczeniowy. Keywords: radio and microwave health hazard, cell culture, computational electromagnetics. Wstęp W związku z zasadniczym znaczeniem sprawności układu odpornościowego dla prawidłowego rozwoju organizmu, jego zdolności prokreacyjnych, odporności przeciwinfekcyjnej, nadzoru metabolizmu i genetycznie poprawnej jakości regeneracji tkanek, potencjaln[...]

 Strona 1