Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Dyczkowski"

Zagadnienia stateczności w projektowaniu ścian żelbetowych podziemnych zbiorników prostopadłościennych


  Artykuł dotyczy problemówzwiązanych ze statecznością ścian żelbetowych zbiorników prostokątnych. Rozpatrzono dwa przypadki pracy: zbiornik podziemny z przekryciem oraz zagłębiony do poziomu korony ścian bez przekrycia. Dodatkowo zróżnicowano schematy statyczne. W pracy skoncentrowano się na stateczności poziomej. W wyniku analiz otrzymano współczynnik zwiększający moment zginający pierwszego rzędu. Pracę zakończono dyskusją wyników oraz wnioskami. Mogą one znaleźć szerokie zastosowanie w praktyce projektowej. Słowa kluczowe: stateczność, wyboczenie, zbiornik, żelbet.Wartykule omówiono problemy stateczności prostopadłościennych (skrzyniowych) żelbetowych zbiorników na ciecze określanych jako podziemne (z zasypką wierzchnią) i zagłębione (do poziomu terenu).Wliteraturze niema jednoznacznychwytycznych, które pozwoliłyby uwzględnić wpływ efektów drugiego rzędu w przypadku płytowych elementów cienkościennych, tworzących ściany zbiorników prostopadłościennych. Wpracy [1] podane są propozycje uwzględniania wpływu podatności wyboczeniowej ścian w kierunku poziomym z zastosowaniem analogii prętowej, które budzą dużewątpliwości. Zgodnie z literaturą przedmiotu [1, 2] stwierdzono, że zależności pozwalające określić siłę krytyczną w przypadku różnych postaci wyboczenia dotyczą jedynie kolistych powłok walcowych, stanowiących ściany zbiorników cylindrycznych [1]. Przeprowadzono więc analizę teoretyczną ścian zbiorników podziemnych oraz zagłębionych w gruncie. Skoncentrowano się na najbardziej istotnej konstrukcji stateczności ścianwkierunku poziomym. Główne założenia i metodologia przeprowadzonej analizy W ramach analizy rozpatrzono dwa warianty zbiornika.Wpierwszym przyjęto zbiornik podziemny z zasypką wierzchnią grubości 1,00 m, stosowaną często z uwagi na potrzebę zabezpieczenia obiektu przed przemarzaniem (rysunek 1a), a w drugim zbiornik bez p[...]

Analiza odkształceń ścian prostokątnych żelbetowych zbiorników na ciecze z uwzględnieniem zbrojenia przeciwskurczowego DOI:10.15199/33.2015.09.14


  W artykule przedstawiono wpływ zbrojenia przeciwskurczowego na odkształcalność ścian zagłębionych żelbetowych zbiorników na ciecze w stadiumeksploatacyjnym. Przeprowadzono numeryczne obliczenia statyczne dwóch wariantów konstrukcji zbiornika - z uwzględnieniem i pominięciem przyjętego szacunkowo minimalnego zbrojenia przeciwskurczowego ścian i dna. Omówiono uzyskane wyniki obliczeń i sformułowano wnioski. Słowa kluczowe: zagłębione żelbetowe prostokątne zbiorniki na ciecze, zbrojenie przeciwskurczowe, odkształcenia ścian.Prostopadłościenne, zwane potocznie i w artykule prostokątnymi, monolityczne żelbetowe zbiorniki na ciecze są często wykonywane, szczególniewwersji zagłębionejwgruncie. Stopień zagłębienia wynika głównie z rodzaju magazynowanej cieczy i technologii użytkowania [1]. Obszerna klasa zbiorników na wodę obejmuje wyłącznie zbiorniki przykryte, często z zasypką wierzchnią. W artykule rozważania ograniczono do zagłębionych zbiorników otwartych. Zazwyczaj są to zbiorniki przemysłowych cieczy technologicznych bądź ścieków w oczyszczalniach ścieków. W każdym przypadkuwystępuje stały przepływmagazynowanego medium, zapewniający możliwość użytkowania ich bez konieczności przekrywania i ocieplania. Ponadto otwarty typ zbiornika na ścieki umożliwia zastosowanie mechanicznych zgarniaczy, poruszających się na poziomie korony ścian [2]. Analizowano prostokątne zbiorniki zagłębione po koronę ścian, o różnych proporcjach wymiarów a, b, h. W literaturze przed[...]

Wskazówki do racjonalnego zbrojenia zbiorników żelbetowych DOI:10.15199/33.2016.09.30


  Wartykule omówiono wybrane zasady obliczania i racjonalnego zbrojenia zbiorników żelbetowych. Zaprezentowano wytyczne zaczerpnięte z literatury oraz własne propozycje. Mogą być one przydatne do projektowania zbiorników cylindrycznych i skrzyniowych oraz pozwalają ekonomicznie kształtować zbrojenie. Słowa kluczowe: zbiornik, zbrojenie, żelbet.Celem artykułu jest usystematyzowanie wiedzy dostępnej w literaturze dotyczącej zbrojenia żelbetowych zbiorników cylindrycznych i skrzyniowych. Dostępną wiedzę uzupełniono własnymi propozycjami. Ograniczono się do obliczania i kształtowania zbrojenia ze względu na nośność. Niezbędne jest również uwzględnienie wpływów niemechanicznych - skurczu betonu i temperatury [4] oraz stanu granicznego użytkowalności. Czasami decydujące jest nie kryterium stanu granicznego nośności, ale stan zarysowania i naprężeń wymuszonych. Ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie nowoczesnych izolacji, przestaje być kluczowe kryterium szczelności, jakkolwiek nadal konieczne jest ograniczenie szerokości rys. Zbrojenie ścian zbiorników skrzyniowych W przypadku ścian zbiorników skrzyniowych stosuje się dwa schematy statyczne. Pierwszy - zbiornika otwartego, to ściany współodkształcalne na krawędziach pionowych i dolnych, ze swobodną górną, natomiast drugi - zbiornika z przekryciem połączonym zawiasowo ze ścianami. W [5] zaproponowano podział ścian na pasma o[...]

 Strona 1