Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kosiński"

Problem szczelności powietrznej budynków

Czytaj za darmo! »

Badania szczelności powietrznej kilkunastu budynków przeprowadzane na potrzeby oceny stanu technicznego, audytów energetycznych oraz kontroli poprawności wykonania termomodernizacji wykazały, że praktycznie we wszystkich analizowanych przypadkach przepływ powietrza przez obudowy w znacznym stopniu przekraczał dopuszczalne normy. Szczególne problemy występowały w strefach poddaszy użytkowych. W kilku nowo wzniesionych budynkach, w których wykonywano badania w ramach toczącego się postępowania rozjemczego, przeszło trzy razy przekroczone były krotności wymian powietrza. Takie wyniki pomiarów są niekorzystne zarówno dla wykonawców i projektantów, którzy popełnili ewidentne błędy i muszą ponieść wysokie koszty napraw, jak i dla użytkowników z uwagi na szczególną uciążliwość wtórnego doszczelniania zasiedlonych mieszkań. Nadal nierozstrzygnięte pozostają sprawy ewentualnych od[...]

Barwa remontowanej fasady ceglanej

Czytaj za darmo! »

Nowe technologie pomiarowe coraz szerzej wkraczają w obszary, które dotychczas mieściły się głównie w kategoriach wyczucia estetycznego. Dobór odcienia czy nasycenia barwy, kiedyś zależące wyłącznie od subiektywnej decyzji wykonawcy, obecniemogą być wspomagane aparaturą elektroniczną. Przykłademmoże być zastosowanie spektrofotometrii przy renowacji ceglanych fasad zabytkowych budynków z końca XIX w. znajdujących się w części dzielnicy akademickiej w Olsztynie. Pierwszy z remontowanych budynków pokrywano w całości powłokami laserunkowymi, co znacznie ograniczało nasilające się z upływem czasu zróżnicowanie barwy poszczególnych fragmentów. Laserunkowa powłoka tonowałamiejsca reprofilowane barwnymi zaprawami czy też przemurowane współczesnymi, najczęściej nieco jaśniejszymi cegłami. Naprawa elewacji, zwł[...]

Jak zapewnić szczelność powietrzną poddaszy użytkowych


  Opisano stan cieplny poddaszy użytkowych. Przedstawiono problem uzyskania szczelności powietrznej przegród szkieletowych stanowiących obudowę poddaszy. Zwrócono uwagę na pozornie uzyskaną szczelność. Opisano straty cieplne związane z przewiewaniem materiałów włóknistych wbudowanych w przegrody szkieletowe. Słowa kluczowe: szczelność powietrzna, poddasza, infiltracja, materiały włókniste.Wraz z rosnącymi kosztami gruntów, budowy oraz eksploatacji obiektów, wznoszenie budynków z wydzielonymi częściami nieużytkowymi przestaje być racjonalne. Powszechne staje się wykorzystanie poddaszy w budynkach jedno- i wielorodzinnych. Poddaje się również modernizacji poddasza budynków istniejących, w tym także podlegających ochronie konserwatorskiej, w których dużym utrudnieniem ograniczającymmodernizację są skomplikowane układy więźb ciesielskich oraz konieczność wykonania okien połaciowych. Oile projektanci dość dobrze sobie radzą z opracowaniem nowej funkcji użytkowej takich przestrzeni, to już z ich ochroną cieplną jest znacznie gorzej. Poprawie tej sytuacjimają sprzyjać nowe zapisy zaktualizowanychWarunkówTechnicznych, wktórych zauważa się występowanie nadmiernych strat ciepła spowodowanych przewiewaniem. Wyrazemtego jest zalecenie projektowania szczelnych przegród oraz wykonywania badań w tym zakresie. Jednak bez sprecyzowania szczegółów dotyczących np. wskazywania etapu, wktórymtego typu kontrolę należy przeprowadzić, oczekiwane efekty mogą być zaprzepaszczone. W praktyce pomiary szczelności powietrznej są wykonywane sporadycznie i to głównie z inicjatywy wyziębionych i narzekających na wysokie koszty ogrzewania mieszkańców. Badania prowadzone na etapie użytkowania mogą dawać jednak zniekształcone wyniki, bowiemwymagana szczelność powietrzna może być zapewniona jedynie dzięki ciągłości warstw materiałów zlokalizowanych [...]

Wpływ wentylacji na wilgotność hali basenowej - eksperymentalna weryfikacja modelu numerycznego DOI:10.15199/33.2016.03.03


  W artykule omówiono problemy związane z zawilgoceniemhal basenowych. Opisano zagrożenia wynikające z niewłaściwie zaprojektowanych i wykonanych stropodachów. Wykazano wpływ wentylacji na stan wilgotnościowy hal basenowych. Zbudowanomodel numeryczny do oceny rozkładu temperatury oraz kierunków i prędkości powietrza w hali basenowej, który pozytywnie przeszedł weryfikację eksperymentalną. Słowa kluczowe: wilgoć, hale basenowe, zadaszenie, symulacja CFD, eksperyment.wentylacyjny Hydroizolacje i osuszanie obiektów - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 3 ’2016 (nr 523) 1) UniwersytetWarmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa *) Autor do korespondencji: e-mail: rwojcik@w-art.com.pl Wpływ wentylacji na wilgotność hali basenowej - eksperymentalna weryfikacja modelu numerycznego Impact of ventilation on the moisture state of swimming pool hall - experimental verification of the numerical model dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM1)*) dr inż. Aldona Skotnicka-Siepsiak1) dr inż. Piotr Kosiński1) Streszczenie.Wartykule omówiono problemy związane z zawilgoceniemhal basenowych. Opisano zagrożenia wynikające z niewłaściwie zaprojektowanych i wykonanych stropodachów. Wykazano wpływ wentylacji na stan wilgotnościowy hal basenowych. Zbudowanomodel numeryczny do oceny rozkładu temperatury oraz kierunków i prędkości powietrza w hali basenowej, który pozytywnie przeszedł weryfikację eksperymentalną. Słowa kluczowe: wilgoć, hale basenowe, zadaszenie, symulacja CFD, eksperyment. Abstract.The article presents themoisture problems of swimming pool halls. There were described the improperly designed and constructed roofs and related moisture risks. The influence of ventilation on the moisture state of pool halls was highlighted. Apaper presents the numericalmodelwhichwas created to assess temperature distribution and the direction and speed of air in [...]

 Strona 1