Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Karolina Dąbkowska"

Substancje zanieczyszczające w ziarnie zbóż i przetworach zbożowych - regulacje prawne DOI:


  Bezpieczeństwo i jakość żywności są podstawowymi kryteriami decydującymi o wprowadzeniu produktu na rynek. Spełniając te oczekiwania producenci na każdym etapie oceny jakości - od surowca do produktu końcowego - sprawdzają obecność substancji zanieczyszczających. Zgodnie z dobrymi praktykami należy skutecznie monitorować ich zawartość w żywności [35]. Zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Rady (EWG) NR 315/93 "substancja zanieczyszczająca" oznacza każdą substancję nieumyślnie dodaną do żywności, która jest obecna w takiej żywności jako rezultat produkcji (w tym działalność prowadzona w związku z gospodarką roślinną i zwierzęcą, a także weterynarią), wytwarzania, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, opakowywania, transportu lub przechowywania takiej żywności lub jako rezultat skażenia środowiska. Do substancji zanieczyszczających występujących w ziarnie zbóż należą: metale ciężkie, pozostałości pestycydów, mikotoksyny, a także skażenie radioaktywne [25]. Podstawowe wymagania dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości substancji zanieczyszczających w ziarnie zbóż przeznaczonych na cele konsumpcyjne oraz w paszach dla zwierząt określono w następujących dokumentach: - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych obowiązuje od dnia 1 marca 2007 roku. Do chwili obecnej zostało wprowadzonych 28 aktów zmieniających wspomniane rozporządzenie oraz jedno sprostowanie [18]. - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2002/32/WE z 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych - zmieniona przez 20 aktów prawnych i sprostowana przez 3 [5]. Mikotoksyny Mikotoksyny są metabolitami grzybów mikroskopowych kolokwialnie określanych pleśniami, które wykazują silne działanie toksyczne dla organizmu człowieka i zwierząt. Mogą być przyczyną m.in. c[...]

 Strona 1