Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Baraniak"

Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych

Czytaj za darmo! »

W dniach 14-15 maja br. odbyła się w Rosnówku pod Poznaniem doroczna Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy eksploatacyjne baz magazynowych produktów naftowych", organizowana przez Centrum Edukacji "ALIAS". Problemy interesujące korozjonistów poruszono w kilku referatach. Bardzo ciekawe zagadnienie omówiono w referacie przygotowanym przez zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, mgr inż. Ewa Supernak z Politechniki Gdańskiej i mgr inż. Jerzy Muszyński z Biura Projektowo-Handlowego J.J. Muszyński. Referat dotyczył uszkodzeń korozyjnych nowo wybudowanych zbiorników ze stali nierdzewnej. Zbiorniki, z przeznaczeniem na magazynowanie alkoholu etylowego, zbudowane zostały ze stali X5CrNi18-10 (skład chemiczny stali: C ≤ 0,07; Si ≤ 1,00; Mn ≤ 2,00[...]

Czy może być lepiej?


  Polska w ostatnich latach jest jednym wielkim placem budowy; takiego rozmachu inwestowania w autostrady, drogi, mosty, wiadukty, zakłady produkcyjne i małe fi rmy usługowe nigdy dotąd nie było, że już o dofi nansowaniu rolnictwa nie wspomnę. Czy jednak dobrze wykorzystujemy fundusze z Unii Europejskiej? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że za kilka lat już nie będziemy benefi cjantem unijnym i w związku z tym czy zapewniamy naszym inwestycjom, poprzez prawidłowy projekt i rzetelne wykonawstwo, możliwie jak najdłuższy okres trwałości? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, kiedy prasa codzienna donosi: a to o drogach bez asfaltu (ekspresowa droga S-8 na trasie Konopy - Warszawa), a to stadionie z wadliwymi schodami, wykonawcach schodzących z budowy autostrad (jak np. Konsorcjum NDI - SB GRANIT z autostrady A4 czy COVEC z autostrady A2). W czym należy szukać przyczyn wymienionych i szeregu innych nieprawidłowości? Odpowiedź jest złożona gdyż, moim zdaniem, nie jedna przyczyna, ale cały szereg nieprawidłowości buduje taki stan rzeczy. W artykule spróbuję przeanalizować je w oparciu o jeden proces - a mianowicie zabezpieczenie przed korozją, od którego w dużej mierze zależy okres życia obiektu czy konstrukcji, a który bardzo często jest lekceważony przez projektantów, inwestorów i wykonawców. Przyczyny, o których wyżej wspomniałam, to: - błędy w projektach; - błędy w przetargach; - błędy wykonawstwa. 2. Błędy w projektach Podstawową metodą zabezpieczenia przed korozją obiektów naziemnych są powłoki malarskie lub metalowe, przy czym ze względu na pozornie prostą technologię aplikacji, konstruktorzy obiektów rzadko kiedy powierzają opracowanie projektu zabezpieczenia specjalistom z zakresu ochrony przed korozją i sami w oparciu o skąpe informacje uzyskiwane od producentów farb decydują o sposobie zabezpieczenia. Polega to na wpisaniu do projektu (na ogół) jedynie rodzaju spoiwa farby, wymaganej grubości pow[...]

Od redakcji DOI:

Czytaj za darmo! »

Od 1 lipca 2013 r., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 306/2011, obowiązują w państwach Unii Europejskiej nowe zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania. Dotyczą one również wszystkich obiektów i konstrukcji wykonywanych ze stali. Z dniem 1 lipca 2014 r. z w/w rozporządzeniem została zharmonizowana norma PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych, która w zakresie istotnych wymagań dotyczących konstrukcji stalowych odwołuje się do drugiej części (PN-EN 1090-2 Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych). Wymienione dokumenty jako jedną z istotnych właściwości użytkowych wyrobów i obiektów budowlanych wymieniają trwałość. W cytowanej normie czytamy: "elementy ze stali i aluminium, odpowiednio[...]

Marzenia wykonawcy robót antykorozyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono zagadnienia będące przyczyną szeregu utrudnień dla wykonawców robót antykorozyjnych. Najważniejsze z nich to: błędnie opracowane specyfi kacje dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych, bądź też całkowity brak projektu ochrony przed korozją w projekcie budowlanym konstrukcji, trudności kadrowe, szczególnie dotyczące wykwalifi kowanych operatorów sprzętu, nieuznawanie wymagań[...]

Przygotowanie powierzchni pod powłoki lakierowe strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono dokładnie nową normę PN-EN ISO 8501-4 dotyczącą stanów wyjściowych powierzchni, stopni przygotowania i stopni rdzy nalotowej związanych z czyszczeniem wodą pod wysokim ciśnieniem. Przeanalizowano również przyczyny, dla których w Polsce ta technika przygotowania powierzchni stalowych pod powłoki malarskie stosowana jest w bardzo ograniczonym zakresie. Pokazano zagraniczne p[...]

Wymagania dotyczące zabezpieczenia przed korozją zbiorników magazynowych na produkty naftowe ujęte w obowiązujących aktach prawnych. Metody badań i oceny przydatności pokryć malarskich

Czytaj za darmo! »

Omówiono wymagania zamieszczone w obowiązujących aktach prawnych, szczególnie rozporządzeniach Ministra Gospodarki, dotyczące zabezpieczenia przed korozją zbiorników magazynowych na produkty naftowe. Zwrócono uwagę na znaczenie dobrego zabezpieczenia przed korozją w ochronie środowiska przed wyciekami magazynowanego medium. Przedstawiono techniczne wymagania, jakie stawiane są powłokom malarskim stosowanym na wewnętrzne powierzchnie zbiorników i omówiono podstawowe badania, jakie powinny spełniać zalecane systemy powłokowe. Słowa kluczowe: zbiorniki magazynowe na produkty naftowe, ochrona przed korozją, powłoki malarskie, badania Requirements concerning corrosion protection of storage tanks for petroleum products according to obligatory legal acts. Test methods for evaluation of coating system suitability Requirements given in obligatory legal acts, especially ordinances of Minister of Economy, concerning corrosion protection of storage tanks for petroleum products are discussed. Attention is paid to the importance of proper corrosion protection for environment protection against leakages of storage medium. Technical requirements for coatings used for internal surfaces of tanks are given and basic tests for evaluation of suitability of coating systems are described. Keywords: petroleum storage tanks, corrosion protection, coatings, testing 1. Wprowadzenie Skuteczne zabezpieczenie przeciwkorozyjne zbiorników magazynowych na produkty naftowe ma szczególnie istotne znaczenie, ze względu na olbrzymie straty wynikające z ewentualnego skażenia środowiska w wyniku wycieków spowodowanych procesami korozyjnymi. Podstawowe zagrożenia dla środowiska to zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery i gleby. Naturalna emisja oparów węglowodorowych do atmosfery występuje w czasie napełniania i opróżniania naziemnych zbiorników paliwa (tzw. oddech duży) oraz w czasie magazynowania przy dobowych zmianach temperatury. Pary produktów naftowych, d[...]

 Strona 1