Wyniki 1-10 spośród 39 dla zapytania: authorDesc:"Mykhaylo ZAGIRNYAK"

About Computation of a Circular Electromagnet with an Opening in the Central Pole

Czytaj za darmo! »

Basic correlations among the geometrical, magnetic and electrical parameters of E-type electromagnet with an opening in the central pole, which allow to solve the task of its synthesis, are shown. Streszczenie. W artykule przedstawiono podsatwowe korelacje niędzy geometrycznymi, magnetycznymi i elektrycznymi parametrami w elektromagnesie kolistym typu E, służące rozwiązaniu zadania jego syntezy[...]

Use of neuronets in problems of forecasting the reliability of electric machines with a high degree of mean time between failures DOI:10.15199/48.2016.01.32

Czytaj za darmo! »

It was investigated the possibility to implement neuronets in reliability models of electric machines with constructive faults. It was grounded the tasks for neuronets during forecasting the failure of main structural units and electric machines in general. The choice of neuronet structure was done as result of analysis of most promising models on the example of evaluation the bearing unit faults. Streszczenie. Przebadano możliwość implementacji sieci neuronowej w modelach niezawodnościowych maszyn elektrycznych z uszkodzeniami konstrukcyjnymi. Postawiono ugruntowane zadania dla sieci neuronowych podczas prognozowania uszkodzeń głównych jednostek konstrukcyjnych. Wyboru struktury sieci neuronowej dokonano w wyniku analizy najbardziej obiecujących modeli na przykładzie oceny uszkodzeń łożyska. (Wykorzystanie sieci neuronowych w prognozowaniu niezawodności maszyn elektrycznych z dużym średnim czasem między uszkodzeniami) Key words: neuronet, reliability model, bearing unit. Słowa kluczowe: sieć neuronowa, model niezawodnościowy, łożysko Introduction Absence of reliable information as to estimated residual life is a particular feature of operation of electric machines (EM) used in industrial production. First of all, it can be explained by the fact that replacement of EMs that exhausted their limit resource is more typical for critical mechanisms. In other cases (up to 85 % of the determined number) EMs are just subjected to more thorough technical maintenance and various types of repairs aiming at restoration of their factual operating capacity. In this case the fact that such EMs operate at the last section of life-cycle curve and are characterized by a high degree of mean time between failures (MTBF) is not practically taken into consideration. They are characterized by accelerated aging and physical wear of the main structural elements and units [1-2], which, in fact, does not provide the possibility to use existing reliability mo[...]

Forming a genetic record of cylindrical magnetic separator structures

Czytaj za darmo! »

A possibility of realization of structural genetic algorithm (SGA) for synthesis of separators magnetic systems structural varieties is demonstrated taking basic Species of cylindrical longitudinally-symmetric y-oriented ones as an example. The veracity of synthesis results is proved by means of comparison of the synthesis results with the data of patent information research. A forecasted component of the synthesis results is determined. Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwa realizację strukturalnego algorytmu genetycznego do syntezy magnetycznych separatorów. Jako przykładu takiej syntezy użyto separatora cylindrycznego z symetrią wzdłużną. Wiarygodność wyników syntezy wykazano przez porównanie wyników syntezy z danymi, pochodzącymi z informacji patentowej. Przewidywany składnik wyników syntezy został określony. (Formowanie zapisu genetycznego struktur z cylindrycznymi separatorami magnetycznymi). Keywords: chromosome set, generating structure, genetic model, structural genetic algorithm. Słowa kluczowe: zespół chromosomów, struktura generacyjna, model genetyczny, strukturalny algorytm genetyczny Introduction Expansion of the sphere of magnetic separators application in modern conditions and increasing diversity of magnetic separation devices, connected with it, result in large percent of search design procedure in their designing [1]. In practice, search and synthesis of new structural variants are mainly of a heuristic character and based on the use of designer’s intuition and personal experience. In such conditions research oriented to determination of the regularities of magnetic separators structure forming processes and development of methodological instruments providing realization of a directed search and synthesis of their new structural varieties is topical. Research methodology substantiation Determination of Species variety and development of genetic systematics of a class of open working area magnetic [...]

Enhancement of instantaneous power method in the problems of estimation of electromechanical complexes power controllability

Czytaj za darmo! »

A power approach to estimation of electromechanical complexes controllability using instantaneous power method has been offered. It has been determined that power controllability characterizes the quality of energy conversion processes in the system, reflects manifestation of nonlinear properties of the object. A mathematical procedure for determination of power losses for the whole power channel of electromechanical complex power conversion has been developed. It has been shown that formation of balance equations of separate instantaneous power components underlies the estimation of electromechanical complexes power controllability. Streszczenie. Zaproponowano sposób oszacowania sterowności zespołów elektromechanicznych przy użyciu metody mocy chwilowej. Zostało określone, że sterowność mocy charakteryzuje jakość energii w procesie jej przekształcania oraz przedstawia własności nieliniowe obiektu. Rozwinięto procedurę matematyczną dla określenia start mocy w całym kanale mocy układów elektromechanicznych. Pokazano, że utworzenie równań równowagi dla składników mocy chwilowej leży u podłoża oszacowania sterowności układów elektromechanicznych. (Używanie metody mocy chwilowej w problemach oszacowania sterowności mocy w układach elektromechanicznych) Keywords: electromechanical systems, instantaneous power, effective power, power controllability, nonlinear systems, power conditioning. Słowa kluczowe: systemy elektromechaniczne, moc chwilowa, moc skuteczna, sterowność mocy, systemy nieliniowe. Introduction The problem of estimation of system controllability is rather extensive; it touches upon various spheres of activity - informational, social, technical ones, etc. One of the ways of controllability formalization consists in singling out the most significant practical activity sectors as possible objects of research, as well as development and application of formally new approaches to controllability estimation with this point in view. T[...]

An algorithm for electric circuits calculation based on instantaneous power component balance

Czytaj za darmo! »

A method for nonlinear circuit calculation based on the algorithm of formulation and solution of instantaneous power components balance equations has been developed and verified. The offered algorithm of instantaneous power components formation is grounded on the discrete convolution of two series and implemented using MathCad mathematical package. The presented algorithm has been applied for calculation of a nonlinear inductance circuit at sinusoidal supply voltage. Streszczenie. W pracy rozwinięto oraz zweryfikowano metodę obliczania obwodów elektrycznych nieliniowych, bazującą na równowadze mocy chwilowej. Pokazany algorytm formowania składników mocy chwilowej ma podstawę w dyskretnym splocie dwóch szeregów i jest zrealizowany w pakiecie MathCad. Przedstawiony algorytm służy do rozwiązywania obwodu z nieliniowymi indukcyjnościami. ,(Algorytm obliczania obwodów elektrycznych bazujący na równowadze mocy chwilowej) Key words: nonlinear electric circuit, nonlinear inductance, instantaneous power, harmonic balance, discrete convolution. Słowa kluczowe:nieliniowy obwód elektryczny, indukcyjność nieliniowa, moc chwilowa, równowaga harmonicznych, splot dyskretny Introduction Calculation of nonlinear electric circuits underlies the analysis of various electric devices. An efficient and easily applied calculation method is necessary for attainment of sufficient accuracy of determining the parameters of electric circuits of electrical devices containing various nonlinear elements [1]. Calculation of nonlinear electric circuits is known to be reduced to calculation of nonlinear equations describing physical phenomena in electric circuits. Analysis of the literature revealed the small parameter method [2] to be a common representative of classic methods of such equations solution [2]. The use of this method is limited by the following faults: complication of calculation dependences with every consequent approximation and with increase of the[...]

Power criterion in problems of leakage identification in hydrotransport complex

Czytaj za darmo! »

The use of power criterion obtained on the basis of frequency analysis of hydraulic power signal in the problems of leakage identification is substantiated. It is shown that leakage formation in a pipeline system is accompanied by distortion of hydraulic power signal, appearance of higher order harmonics, growth of instantaneous power sine component. It is offered to use power distortion nonlinear coefficient as information index when a leakage in the hydrosystem is identified. Streszczenie. W pracy uzasadniono użycie kryterium mocy otrzymane na bazie analizy częstotliwości hydraulicznego sygnału mocy w problemach identyfikacji upływu. Pokazano, że formowanie upływności w systemie rurociągowym jest stowarzyszone z zaburzeniem hydraulicznego sygnału mocy, obecności harmonicznych wyższego rzędu, wzrost mocy chwilowej w harmonicznej podstawowej. Zaoferowano użycie nieliniowego współczynnika zaburzenia mocy jako wskaźnika informacyjnego kiedy identyfikowany jest upływ w hydrosystemie. (Kryterium mocy w problemach identyfikacji upływu systemach hydrotransportowych). Keywords: hydrotransport complex, leakage, mathematic model, hydraulic power, power processes. Słowa kluczowe: system hydrotransportowy, upływ, model matematyczny, moc hydrauliczna, procesy mocowe. Introduction In the process of operation of hydrotransport complexes (HTC) of public and industrial water supply systems, oiltransfer stations, etc. conditions under which technological parameters (head and flow) exceed their overload capacities are possible. As a result of this, various contingencies: hydraulic impacts, leakages, cavitations, surge, etc. may occur [1]. The most common undesirable phenomena include pipeline network leakages conditioned by unsatisfactory technical state of the water-mains, increased dynamic loads when pump parameters are regulated, abrupt actuation of protective fittings, illegal liquid withdrawal, etc. Existing methods of diagnostics of leakages an[...]

Comparison of induction motor diagnostic methods based on spectra analysis of current and instantaneous power signals

Czytaj za darmo! »

The comparison of effectiveness of induction motors fault detection methods based on experimental results analysis is presented. Researches showed possible disadvantages of the current spectra analysis method and advantages of the method based on phase power and total three-phase instantaneous power spectra analysis[...]

Calculation of magnetic component of wire antenna electromagnetic field

Czytaj za darmo! »

The possibility of analytical solution to calculation of azimuthal component of magnetic field intensity of wire antenna simulated by shortcircuit current is demonstrated. For this purpose boundary condition on a cylindrical surface corresponding to the antenna surface presented by Fourier series is proposed. Streszczenie. W artykule opisano analityczną metodę wyznaczania charakterystyki natężenia pola magnetycznego anteny kablowej. W tym celu, korzystając z szeregu Fouriera, zaproponowano warunek brzegowy dla powierzchni cylindrycznej, adekwatnej do powierzchni anteny. (Obliczenia składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego anteny kablowej). Keywords: antenna feeding, scalar Helmholtz equation, antenna parameters. Słowa kluczowe: zasilanie anteny, równanie skalarne Helmholtza, parametry anteny. Introduction Wire antennas are widely used in practice due to their relatively simple design and possibility to provide the necessary technical characteristics. At present such antennas can be calculated by a number of analytical methods based on a simplified notion of the antenna as a dipole radiator [1, 2]. Application of another conventional analytical solution for the antenna of the considered type, used at great distances from it [2], is connected with evident errors in the calculation of antenna parameters. This conditioned the use of numerical methods, realized by means of relevant software products, for such calculations. In particular, [3] contains description of the methods and wire antenna parameters calculation results on the basis of application of the finite elements method. The purpose of this paper is to indicate the possibility of analytical solution to the field problem posed and solved numerically in [3]. Problem statement The paper deals with consideration of a wire antenna presenting an unbalanced vibrator situated over the ground plane; a coaxial circuit inner conductor is the body of the antenna (Fig.1). Fi[...]

Energy and resource saving control system for pumping station

Czytaj za darmo! »

Energy and resource saving control system for pumping station is offered. Its formation is based on a complex approach to the estimation of power processes in all the elements of power channel, taking into account the real conditions of consumer operation and changing operating characteristics of hydraulic equipment. The system enables substantiation of the choice of power efficient operation conditions and expedience of hydraulic equipment further operation. Streszczenie. Artykuł dotyczy zagadnienia oszczędności energii I zasobów w stacji pomp, poprzez zastosowanie proponowanego systemu sterowania. Przy jego opracowywaniu zastosowano złożony sposób estymacji procesów energetycznych, biorący pod uwagę zarówno rzeczywiste warunki poboru przez odbiorcę jak i zmienną charakterystykę pracy urządzeń hydraulicznych. (Oszczędzający energię i zasoby system sterowania dla stacji pomp). Keywords: power conditions, pumping station, power losses distribution, power efficiency. Słowa kluczowe: warunki energetyczne, stacja pomp, rozkład strat mocy, sprawność energetyczna. Introduction Pumping stations (PS) of water supply systems present a complicated electro-hydraulic system including a distribution network, pumping unit (an electric motor with a pump on a shaft), pipe fitting, a manifold pipeline system. Operation conditions of water supply and drainage systems PS are determined by the schedule of consumption of the operating environment by consumers, constantly changing and depending on the population, enterprises routine of work, climatic conditions, season, day of the week, time of the day, etc [1]. To bring a pumping unit (PU) operating conditions in conformity with the current water consumption the change of the pump driving motor rotation frequency has been recently used more and more often. Controlled electric drive systems provide up to 10-50 % of energy saving, smooth variation of PU technological parameters, decrease of leakage [1,[...]

Identification of electrohydraulic complex parameters using instantaneous power components

Czytaj za darmo! »

It is proved that identification of electrohydraulic complex parameters is to be based on equations of power balance of all the components of power channel instantaneous power. An electrohydraulic complex equivalent circuit with division of parameters into active resistance and inductive reactance is proposed, which makes it possible to take into consideration inertial loss of head in the pipeline. A sufficient number of identification equations for determination of the hydrosystem necessary parameters are obtained. It is pointed out that the offered energy method can be used to solve problems of identification of parameters of electrohydraulic complexes with group operation of pump units with controlled and uncontrolled pump electric drive. Streszczenie. Przedstawiono metodę identyfikacji parametrów złożonego układu elektrohydraulicznego bazującą na równaniach bilansu mocy. System hydrauliczny jest reprezentowany przez rezystancję i indukcyjność. Zaproponowana metoda może służyć do analizy systemu złożonego z pomp sterowanych elektrycznie. Identyfikacja złożonego systemu elektrohydraulicznego bazująca na chwilowych składowych mocy Keywords: electrohydraulic complex, instantaneous power, equations of power balance, identification system, equivalent circuit. Słowa kluczowe: system elektrohydrauliczny, moc chwilowa, bilans mocy Introduction Conditions causing occurrence of nonstationary hydrodynamic processes often take place in the practice of electrohydraulic complexes (EHC) operation. This, in its turn, results in time variations of the main parameters of pump units and pipeline network: head, discharge, efficiency, hydraulic resistance of the pump and hydraulic network [1]. Any variation in EHC operation condition causes redistribution of power at the elements of power channel: electric power supplied to the mechanism shaft, mechanical power of the electric motor, hydraulic power at the pump output, in pipeline network and at the c[...]

 Strona 1  Następna strona »