Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Bobociński"

Określanie izolacyjności cieplnej przegród z płyt warstwowych

Czytaj za darmo! »

Powszechnie stosowaną wielkością charakteryzującą izolacyjność cieplną przegrody jest współczynnik przenikania ciepła. Jego wartość zależy od konstrukcji przegrody oraz od przewodności cieplnej zastosowanych w niej materiałów. Zgodnie ze stosowanymi obecnie zasadami obliczeń, współczynnik przenikania ciepła przegrody określany jest bez uwzględnienia mostków cieplnych powstających w miejscac[...]

Potrzeby i możliwości techniczne stosowania nowych systemów wewnętrznej izolacji cieplnej w budynkach użytkowanych


  WPolsce najbardziej popularnym sposobem docieplenia ścian jest zastosowanie warstwy izolacji od zewnętrznej strony przegrody, w technologii ETICS [1].Wniektórych budynkach z powodu konieczności zachowania oryginalnego wyglądu elewacji niemożna zastosować ocieplenia zewnętrznego iwartowówczas wykorzystać systemy izolacji cieplnej od strony wewnętrznej wg odpowiednich wytycznych projektowania i wykonania, np. [2].WPolsce obserwuje się ostatnio coraz większe zainteresowanie tego rodzaju technologią, a na rynku oferowane są wyroby o deklarowanymprzeznaczeniu do dociepleń wewnętrznych. Podobnie jak w innych krajach zakres stosowania, wymagania techniczne, wytyczne wykonania i odbioru powinny być uregulowane w sposób uwzględniający specyfikę warunków polskich. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że nieprawidłowe wykonanie takiej izolacji może prowadzić do niekorzystnych zjawisk cieplno-wilgotnościowych, przyczyniających się do znacznego pogorszenia stanu przegród budowlanych oraz warunków użytkowania pomieszczeń. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego [3] niemal połowa zasobów mieszkaniowych przypada na obiekty zbudowane przed 1970 r., z czego najstarsze wzniesione przed 1945 r. stanowią ok. 20% obecnej struktury mieszkań. Obiekty mieszkalne są najliczniejszą grupą zabytków w Polsce.Wostatnich latach wpisano do rejestru wiele budy[...]

Badania wilgotnościowe wyrobów budowlanych przeznaczonych do stosowania wewnątrz obiektów DOI:10.15199/33.2015.11.12


  Od 2013 r.wZakładzie FizykiCieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej realizowany jest EU projekt H-House, którego celem jest opracowanie ekoinnowacyjnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych dla nowoczesnego budownictwamieszkaniowego, ze szczególnymuwzględnieniemmateriałówpochodzenia organicznego, przeznaczonych do stosowania w przegrodach wewnętrznych.Wartykule przedstawiono i omówionowyniki badańwilgotnościowych tychmateriałów,wzakresie zawilgocenia sorpcyjnego i paroprzepuszczalności. Słowa kluczowe: projekt H-House, budownictwomieszkaniowe, przegrody wewnętrzne, materiały budowlane pochodzenia organicznego, zawilgocenie sorpcyjne, paroprzepuszczalność. Abstract. In 2013, at The Department of Thermal Physics, Sanitary Systems and Environment of Building Research Institute the EU project “H-House" realization started. The project aims to develop a number of new eco-innovative building components - materials and constructions - for modern housing, taking into account the materials of organic origin and their applications for internal partitions. This paper presents the results of hygrothermal tests for the investigated materials concerning moisture sorption and water vapor permeability. Keywords: H-House project, housing, internal partitions, building materials of organic origin, moisture sorption, water vapour permeability.[...]

 Strona 1