Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof PODLEJSKI"

Problemy pomiaru właściwości magnetycznych gotowych wykrojów blach elektrotechnicznych metodą nieniszczącą

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono możliwości pomiaru podstawowych wielkości magnetycznych oraz wynikające stąd wymagania stawiane obszarowi pomiarowemu badanego obiektu. Przedyskutowano możliwości spełnienia wymagań jednorodnego magnesowania badanego obiektu pod kątem pomiaru właściwości magnetycznych metodą nieniszczącą. Przedstawiono również konkretne rozwiązanie układu probierczego dla ażurowanego, zamkniętego wykroju blachy elektrotechnicznej wchodzącego w skład pakietu stojana silnika małej mocy. Podano również przykładowe wyniki pomiarów wielkości magnetycznych charakteryzujących właściwości badanego fragmentu magnetowodu. Abstract. The paper presents the possibility of measuring fundamental magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of nondestructive method and requirements for the measurement area of tested object resulting from its. The possibility of meeting requirements of homogeneous magnetization of the tested object for measurements of magnetic properties by means of non-destructive method is also discussed. Also a specific solution for the both open and closed punched parts of electrical steels forming magnetic core of low-power motor stator is presented. The paper also provides examples of measurement results of the magnetic properties of punched part of electric motor core. (Problems in measurements of magnetic properties of punched parts of electrical steels by means of non-destructive method). Słowa kluczowe: blachy elektrotechniczne, pomiar właściwości magnetycznych, metoda nieniszcząca, bezpośredni pomiar natężenia pola magnetycznego. Keywords: electrotechnical steel sheets, measurements of magnetic properties, non-destructive .method, indirect measurement of magnetic field strength Wstęp Blachy elektrotechniczne są podstawowym materiałem magnetycznie miękkim stosowanym w produkcji magnetowodów maszyn i urządzeń elektromagnetycznych. Jakość magnetowodu, poziom jego właściwości magnetycznych ściśle zal[...]

 Strona 1